ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1659 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Employee's attitude toward retaining employee in organization : a case study of SMEs in Xinxiang city of China = ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการรักษาพนักงานในองค์กร : กรณีศึกษาของธุรกิจขนาดเล็ก (เอส.เอม.อี) ในเมืองซินเซียง ประเทศจีน / Li Bao Ping.

โดย Li Bao Ping | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

42. Factors influencing Chinese students choosing to study at Universities in Maung Chiang mai = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในอำเภอเมือง เชียงใหม่ / Wang Jia.

โดย Wang Jia | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

43. An apologetics for Jurgen Moltmann's theology of suffering in the Bhutanese Buddhist context / Sonam Dema.

โดย Sonam Dema | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 S698A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

44. Ways of interpretation of the 'creatures' in Ezekiel 1 on the background of ancient near east parallels / Woo jin Park.

โดย Woo jin Park | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 W912W (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

45. The perspective on being created in the "Image of God" : a case study from the first church of Chiang Mai / Arus Sairattanyu.

โดย Arus Sairattanyu | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 A794P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

46. Observation of practicing prayer : Immanuel journaling in a Thai seminary community / Atchima Wongkhiao.

โดย Atchima Wongkhiao | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 A863O (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

47. Effective pastoral care and counseling ministry for the Burmese Christian migrant workers in Thailand : a case study of Zion Myanmar Baptist church / Hka Li.

โดย Hka Li | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 H677E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

48. God's command to take care of creation (Genesis 2:15-17) and its meaning for Bethel Karen Baptist church / Somkiat Phichitbanphot.

โดย Somkiat Phichitbanphot | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 S696G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

49. A study of Jurgen Moltmann's political theology in the Kachin context / Zung Bawm.

โดย Zung Bawm | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 Z95S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

50. An analysis of cohesion in Sgaw Karen folk narratives = วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ / by Chaiyathip Katsura.

โดย Chaiyathip Katsura | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 C435A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1993หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 C435A] (1). Items available for reference: [Call number: 495 C435A] (1).

51. Discourse considerations in the hortatory speech of Phra Phayom = วจนะสัมพันธ์ในปาฐกถาธรรมพระพยอม / by Kirk Roger Person.

โดย Person, Kirk Roger | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.910141 P467D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1993หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: วจนะสัมพันธ์ในปาฐกถาธรรมพระพยอม.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.910141 P467D] (2). Items available for reference: [Call number: 495.910141 P467D] (1).

52. การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = The study of the Thai Farmers Bank employees performance appraisal : a case study in Chiangmai Province / โดย ผริต ปัญจวรรณ

โดย ผริต ปัญจวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ผ189ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ผ189ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.1 ผ189ก] (1).

53. ความต้องการซื้อและกลยุทธ์การตลาดคอนโดมิเนียม ในจังหวัดเชียงใหม่ = The needs for buying condominium and the marketing strategies for condominium in Chiang Mai province / โดย ไปรบ ไกรสรรณ์.

โดย ไปรบ ไกรสรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 643.20688 ป962ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 643.20688 ป962ค] (1). Items available for reference: [Call number: 643.20688 ป962ค] (1).

54. Selected discourse features of Jirel folk narratives = ลักษณะสำคัญขององค์ประกอบบางส่วนของสัมผันธสารในนิทานพื้นบ้านภาษาจีริล / by Tej Bahadur Jirel.

โดย Jirel, Tej Bahadur | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.49 J61S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะสำคัญขององค์ประกอบบางส่วนของสัมผันธสารในนิทานพื้นบ้านภาษาจีริล.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.49 J61S] (1). Items available for reference: [Call number: 495.49 J61S] (1).

55. A study of clause and sentence structure in the Chodri language, Gujarat, India = การศึกษาโครงสร้างประโยคในภาษา Chodri เมืองกุจารัต ประเทศอินเดีย / by R. Vasantha Vembu.

โดย Vembu, R. Vasantha | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 491.47 V446S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาโครงสร้างประโยคในภาษา Chodri เมืองกุจารัต ประเทศอินเดีย.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 491.47 V446S] (1). Items available for reference: [Call number: 491.47 V446S] (1).

56. A study of the verb phrase in Chodri = การศึกษากริยาวลีในภาษาโชดรี / by P. Christopher Thomas.

โดย Thomas, P. Christopher | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 491.47 T461S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษากริยาวลีในภาษาโชดรี.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 491.47 T461S] (2). Items available for reference: [Call number: 491.47 T461S] (1).

57. Conceptual metaphors motivating the use of Thai 'Face' = มโนอุปลักษณ์ซึ่งเป็นที่มาของการใช้คำว่า 'หน้า' ในภาษาไทย / by Margaret Ukosakul.

โดย Margaret Ukosakul | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.910143 M327C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: มโนอุปลักษณ์ซึ่งเป็นที่มาของการใช้คำว่า 'หน้า' ในภาษาไทย.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.910143 M327C] (1). Items available for reference: [Call number: 495.910143 M327C] (1).

58. A phonological description of the Lahu Bakeo language = ระบบเสียงภาษาลาหู่บาเกียว / by Jenvit Suknaphasawat.

โดย Jenvit Suknaphasawat | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 J54P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: ระบบเสียงภาษาลาหู่บาเกียว.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 J54P] (1). Items available for reference: [Call number: 495.4 J54P] (1).

59. The phonological basis of a Sgaw and Northwest Karenic orthography / by Saw Lar Baa.

โดย Saw Lar Baa | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 S271P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2001. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 S271P] (1). Items available for reference: [Call number: 495 S271P] (1).

60. A phonological reconstruction of Proto Chin = การสืบสร้างทางระบบเสียงของภาษาโบราณตระกูลฉิ่น / by Khoi Lam Thang.

โดย Khoi Lam Thang | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 K45P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2001. ชื่อเรื่องอื่น: การสืบสร้างทางระบบเสียงของภาษาโบราณตระกูลฉิ่น.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 K45P] (2). Items available for reference: [Call number: 495.4 K45P] (1).