ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1659 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Elements of Ngo Chang grammar = ลักษณะทางไวยากรณ์ภาษางอชาง / by Kayoko Nagakura.

โดย Nagakura, Kayoko | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 N147E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2006หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2006. ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะทางไวยากรณ์ภาษางอชาง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 N147E] (2). Items available for reference: [Call number: 495.4 N147E] (1).

82. A case study of Tandem learning = กรณีศึกษาเรื่องการเรียนรู้แบบแทนเดม / by Cosmo Martin Landsburg.

โดย Landsburg, Cosmo Martin | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 L263C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2006หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2006. ชื่อเรื่องอื่น: กรณีศึกษาเรื่องการเรียนรู้แบบแทนเดม..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 L263C] (2). Items available for reference: [Call number: 418.007 L263C] (1).

83. คริสตจักรกับการเลี้ยงตนเอง : กรณีศึกษา : คริสตจักรแพ่งพิมลธรรม / โดย สว่าง ชัยชนะกล.

โดย สว่าง ชัยชนะกล | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2549 ส419ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2549 ส419ค] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2549 ส419ค] (1).

84. A sociolinguistic survey of selected Tai Nua speech varieties = การสำรวจกลุ่มภาษาถิ่นของภาษาไตเหนือเชิงภาษาศาสตร์สังคม / by Apiradee Chantanaroj.

โดย Apiradee Chantanaroj | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 A642S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2007หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2007. ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจกลุ่มภาษาถิ่นของภาษาไตเหนือเชิงภาษาศาสตร์สังคม.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 A642S] (2). Items available for reference: [Call number: 495.919 A642S] (1).

85. An evaluation of a course achievement test used in a Bachelor of Arts in Religious Studies (BARS) program = การศึกษาการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปริญญาตรี สาขาศาสนศาสตร์ / by Naw Mar Moora.

โดย Naw, Mar Moora | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26013 N328E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2007หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2007. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.26013 N328E] (1). Items available for reference: [Call number: 371.26013 N328E] (1).

86. ศิษยาภิบาลกับการให้คำปรึกษา ยอห์น 10: 1-10 / โดย ธนารักษ์ จำรัส.

โดย ธนารักษ์ จำรัส | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2550 ธ247ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550. หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2550 ธ247ศ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2550 ธ247ศ] (1).

87. ศึกษาการฟื้นฟูคริสตจักรห้วยแก้วเปรียบเทียบกับแนวทางของอัครทูตในพระธรรมกิจการของอัครทูต บทที่ 2 ข้อ 1-47 / ศันสนีย์ วรรณลัย.

โดย ศันสนีย์ วรรณลัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2551 ศ336ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2551. หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2551 ศ336ศ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2551 ศ336ศ] (1).

88. การศึกษากระบวนการคริสเตียนศึกษาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของคริสตจักร : กรณีศึกษา : คริสตจักรนครเชียงใหม่ / หนึ่งฤทัย ลักษณะสกุลชัย.

โดย หนึ่งฤทัย ลักษณะสกุลชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2551 ห159ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2551หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2551 ห159ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2551 ห159ก] (1).

89. พันธกิจด้านดนตรีในสมัยกษัตริย์ดาวิด = The ministry of music in King David's era / โดย อดิศร ม่วงงาม.

โดย อดิศร ม่วงงาม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2550 อ128พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2550 อ128พ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2550 อ128พ] (1).

90. การอภิบาลคริสตจักรของอาจารย์เปาโล : กรณีศึกษา : คริสตจักรในเมืองโครินธ์ (1 โครินธ์ 4: 14-21) / โดย ชลณธี ฟองอินทร์.

โดย ชลณธี ฟองอินทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2550 ช221ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2550 ช221ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2550 ช221ก] (1).

91. แนวความคิดแกี่ยวกับนรก ในกิตติคุณมัทธิว 10:26-31 และวิวรณ์ 20:11-15 / โดย พรชนก ตรีคูณสถิต.

โดย พรชนก ตรีคูณสถิต | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2550 พ229น (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2550 พ229น] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2550 พ229น] (1).

92. วิเคราะห์การประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียนวิชชานารีมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / มนตรี ขัดสีใส.

โดย มนตรี ขัดสีใส | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ม151ว (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ม151ว] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ม151ว] (1).

93. ความเข้าใจเรื่องความเชื่อของครอบครัวในพันธสัญญาเดิมที่มีผลต่อครอบครัวคริสเตียนในปัจจุบัน : กรณีศึกษา คริสตจักรประเสริฐพร อุดรธานี / นิตยา หงษ์สวัสดิ์.

โดย นิตยา หงษ์สวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 น578ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 น578ค] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 น578ค] (1).

94. ทศางค์กับการเลี้ยงตนเองของคริสตจักรลาหู่ ภาคที่ 6 สภาคริสตจักรในประเทศไทย / คะแสง นานานิคม.

โดย คะแสง นานานิคม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ค237ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ค237ท] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ค237ท] (1).

95. การอภิบาลของคริสตจักรที่ไม่มีผู้เลี้ยง : กรณีศึกษา หมวดคริสเตียนสันติธรรม ภาค 2 เชียงราย / แจ่มจันทร์ ไชยวรรณ์.

โดย แจ่มจันทร์ ไชยวรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 จ844ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: MCD-2552 จ844ก] (1).

96. การอภิบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS) : กรณีศึกษามูลนิธิพันธบริการเพื่อชนเผ่า / สมฤทัย ศรัทธาทวีกุล.

โดย สมฤทัย ศรัทธาทวีกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส276ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส276ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส276ก] (1).

97. ศึกษาความเป็นครูของพระเยซูคริสต์ จากพระธรรม ยอห์น 3:2 / ทน เลรามัญ.

โดย ทน เลรามัญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ท112ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ท112ศ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ท112ศ] (1).

98. ครอบครัวคริสเตียนกับการส่งต่อความเชื่อศรัทธา : กรณีศึกษา : คริสตจักรพระพรชัย = Christian families and faith transmission : a case study of Prapornchai Church / สาวิกา จันทร์หอม.

โดย สาวิกา จันทร์หอม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส686ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส686ค] (2). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส686ค] (1).

99. ศึกษาวิเคราะห์การถวายทศางค์ของศาลาธรรมคริสเตียน บ้านเด่น ภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย / วุฒิกร ดวงสว่าง.

โดย วุฒิกร ดวงสว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ว862ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ว862ศ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ว862ศ] (1).

100. ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าจากเฉลยธรรมบัญญัติ 7:1-11 / ทรัพย์สิริ ครองขันธ์.

โดย ทรัพย์สิริ ครองขันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ท163ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ท163ค] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ท163ค] (1).