ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1659 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. An analysis of cohesion in Sgaw Karen folk narratives = วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ / by Chaiyathip Katsura.

โดย Chaiyathip Katsura | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 C435A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1993หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 C435A] (1). Items available for reference: [Call number: 495 C435A] (1).

2. Discourse considerations in the hortatory speech of Phra Phayom = วจนะสัมพันธ์ในปาฐกถาธรรมพระพยอม / by Kirk Roger Person.

โดย Person, Kirk Roger | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.910141 P467D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1993หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: วจนะสัมพันธ์ในปาฐกถาธรรมพระพยอม.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.910141 P467D] (2). Items available for reference: [Call number: 495.910141 P467D] (1).

3. A study of the morphology of verbs and nouns of the Sinwal dialect of the Rawang Language = การศึกษาโครงสร้างหน่วยคำของคำกริยาและคำนามในภาษาถิ่นซินวาลในภาษาระวาง / by Hpung Sarep.

โดย Sarep, Hpung | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 S244S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1995หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1995. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาโครงสร้างหน่วยคำของคำกริยาและคำนามในภาษาถิ่นซินวาลในภาษาระวาง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY | GLOSSARY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 S244S] (2). Items available for reference: [Call number: 495.4 S244S] (1).

4. A study of final particles in conversational Tai Lue at Donchai Village, Pua District, Nan Province = การศึกษาคำลงท้ายในการสนทนาของชาวไตลื้อบ้านดอนไชย อำเภอปัว จังหวัดน่าน / by Amnuayporn Chowyong.

โดย Amnuayporn Chowyong | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 A522S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1996หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1996. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาคำลงท้ายในการสนทนาของชาวไตลื้อบ้านดอนไชย อำเภอปัว จังหวัดน่าน.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 A522S] (2). Items available for reference: [Call number: 495.919 A522S] (1).

5. A discourse study of a selection of the Northern Thai Sermons of Phrakhru Sophon Boonyaphorn (Tuu Cok) = การศึกษาโครงสร้างวจนะในปาฐกถาธรรมของพระครูโสภณ บุญญาภรณ์ (ตุ๊จก) / by Usitara Juntawieng.

โดย Usitara Juntawieng | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 U85D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1997หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1997. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาโครงสร้างวจนะในปาฐกถาธรรมของพระครูโสภณ บุญญาภรณ์ (ตุ๊จก).สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 U85D] (2). Items available for reference: [Call number: 495.91 U85D] (1).

6. ปัจจัยกำหนดการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ ในเขตอำเขตเภอเมืองและอำเภอรอบนอก จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the housing loans service commercial banks in Amphur Muang Chiang Mai and the suburban area / โดย บุญสม สุขจิตต์

โดย บุญสม สุขจิตต์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1224 บ584ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1224 บ584ป] (3). Items available for reference: [Call number: 332.1224 บ584ป] (1).

7. การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = The study of the Thai Farmers Bank employees performance appraisal : a case study in Chiangmai Province / โดย ผริต ปัญจวรรณ

โดย ผริต ปัญจวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ผ189ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ผ189ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.1 ผ189ก] (1).

8. ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย = Factors influencing teachers' job satisfaction in schools of the Church of Christ in Thailand / โดย สถาพร ลิ้มอุดมพร.

โดย สถาพร ลิ้มอุดมพร | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.071 ส182ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.071 ส182ป] (3). Items available for reference: [Call number: 371.071 ส182ป] (1).
Special Status (1).

9. ความต้องการซื้อและกลยุทธ์การตลาดคอนโดมิเนียม ในจังหวัดเชียงใหม่ = The needs for buying condominium and the marketing strategies for condominium in Chiang Mai province / โดย ไปรบ ไกรสรรณ์.

โดย ไปรบ ไกรสรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 643.20688 ป962ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 643.20688 ป962ค] (1). Items available for reference: [Call number: 643.20688 ป962ค] (1).

10. วัฒนธรรมองค์การของธุรกิจครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเฉพาะตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินทร์ ตระกูลศักดาทร และตระกูลตันตรานนท์ = Corporate culture of Chiang-Mai family business firms : case study of Chutima-Nimmanahaeminda, Sakdatorn, and Tantranont families / โดย จีระวัฒน์ ญาณโสภณ.

โดย จีระวัฒน์ ญาณโสภณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.041 จ569ว (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.041 จ569ว] (2). Items available for reference: [Call number: 658.041 จ569ว] (1).
Special Status (1).

11. A survey of needs and problems in the use of English for nursing students at Payap University and nurses at McCormick Hospital = การสำรวจความจำเป็นความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพและพยาบาลในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค / by Payupol Suthathothon.

โดย Payupol Suthathothon | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 404.2 P347S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1998หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 1998. ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความจำเป็นความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพและพยาบาลในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 404.2 P347S] (1), [Call number: 404.2 P347S] (1).

12. English language reading abilities and reading strategies of second-year students at Payap University, Chiang Mai Province, Thailand = ความสามารถในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ประเทศไทย / by Kanchana Thearmtanachock.

โดย Kanchana Thearmtanachock | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 K16E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: ความสามารถในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ประเทศไทย..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 3 | CHAPTER 2 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.4 K16E] (1).

13. An analysis of the English language needs of first-year MBA students at Payap University : an English for specific purposes approach = การวิเคราะห์ความต้องการด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาบริหารธุรกิจ (MBA) ปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพายัพ : ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ / by Loh Tze Khoong.

โดย Loh, Tze Khoong | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 420.42 T998A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1998หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 1998. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ความต้องการด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาบริหารธุรกิจ (MBA) ปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพายัพ : ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 420.42 T998A] (1).

14. Selected discourse features of Jirel folk narratives = ลักษณะสำคัญขององค์ประกอบบางส่วนของสัมผันธสารในนิทานพื้นบ้านภาษาจีริล / by Tej Bahadur Jirel.

โดย Jirel, Tej Bahadur | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.49 J61S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะสำคัญขององค์ประกอบบางส่วนของสัมผันธสารในนิทานพื้นบ้านภาษาจีริล.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.49 J61S] (1). Items available for reference: [Call number: 495.49 J61S] (1).

15. A study of clause and sentence structure in the Chodri language, Gujarat, India = การศึกษาโครงสร้างประโยคในภาษา Chodri เมืองกุจารัต ประเทศอินเดีย / by R. Vasantha Vembu.

โดย Vembu, R. Vasantha | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 491.47 V446S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาโครงสร้างประโยคในภาษา Chodri เมืองกุจารัต ประเทศอินเดีย.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 491.47 V446S] (1). Items available for reference: [Call number: 491.47 V446S] (1).

16. A study of the verb phrase in Chodri = การศึกษากริยาวลีในภาษาโชดรี / by P. Christopher Thomas.

โดย Thomas, P. Christopher | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 491.47 T461S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษากริยาวลีในภาษาโชดรี.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 491.47 T461S] (2). Items available for reference: [Call number: 491.47 T461S] (1).

17. Conceptual metaphors motivating the use of Thai 'Face' = มโนอุปลักษณ์ซึ่งเป็นที่มาของการใช้คำว่า 'หน้า' ในภาษาไทย / by Margaret Ukosakul.

โดย Margaret Ukosakul | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.910143 M327C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: มโนอุปลักษณ์ซึ่งเป็นที่มาของการใช้คำว่า 'หน้า' ในภาษาไทย.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.910143 M327C] (1). Items available for reference: [Call number: 495.910143 M327C] (1).

18. A phonological description of the Lahu Bakeo language = ระบบเสียงภาษาลาหู่บาเกียว / by Jenvit Suknaphasawat.

โดย Jenvit Suknaphasawat | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 J54P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: ระบบเสียงภาษาลาหู่บาเกียว.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 J54P] (1). Items available for reference: [Call number: 495.4 J54P] (1).

19. The story of Mae Laa : a discourse analysis of a Northern Thai life history in its cultural context = เรื่องของแม่หล้า : สัมพันธสารวิเคราะห์ประวัติชีวิตของชาวเหนือในบริบททางวัฒนธรรม / by Suzanne Renee Person.

โดย Person, Suzanne Renee | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 P467S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1998หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1998. ชื่อเรื่องอื่น: เรื่องของแม่หล้า : สัมพันธสารวิเคราะห์ประวัติชีวิตของชาวเหนือในบริบททางวัฒนธรรม.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 P467S] (2). Items available for reference: [Call number: 495.919 P467S] (1).

20. การศึกษาปัญหาการดำเนินงานและความต้องการความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ = A study on management problems and demands for assistance from Department of Industrial Promotion of small and medium scale industries in Chiangmai Province / โดย ปราณี ขจรบุญ.

โดย ปราณี ขจรบุญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.642 ป445ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.642 ป445ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.642 ป445ก] (1).