ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. A comparison of cohesion in a selection of Thai and Punjabi narratives / by Sukchai Chawla

โดย Sukchai Chawla.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Faculty of Graduate Studies of Payap University, 1992สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. Discourse considerations in the hortatory speech of Phra Phayom = วจนะสัมพันธ์ในปาฐกถาธรรมพระพยอม / by Kirk Roger Person.

โดย Person, Kirk Roger | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.910141 P467D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1993หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: วจนะสัมพันธ์ในปาฐกถาธรรมพระพยอม.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.910141 P467D] (2). Items available for reference: [Call number: 495.910141 P467D] (1).

3. ทัศนคติของข้าราชการตำรวจที่มีต่อกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude about the pension fund of the policeman in Amphur Muang, Chiangmai / ฐิติพร วิเศษสิงห์

โดย ฐิติพร วิเศษสิงห์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 352.67 ฐ341ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.67 ฐ341ท] (1).

4. พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Buying behavior and marketing mix affecting the decision making to buy bar soap product of the consumers in Muang District, Chiang Mai / รุจิยา จรัสสิทธิสิน.

โดย รุจิยา จรัสสิทธิสิน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ร659พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ร659พ] (1).

5. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อหนังสือการ์ตูนเรื่องยาวของวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The purchasing behavior of teenagers who buy cartoon books and the marketing factors that influences teenagers in Chiang Mai City / วราณี กันธิยะ

โดย วราณี กันธิยะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ว311พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ว311พ] (2).

6. การศึกษาระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO = The study of the internal control system as the concept of COSO, of Phitsanulok Technical Commercial School, Mueng District, Phitsanulok Province / อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ.

โดย อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการบัญชี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 อ136ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บช.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 อ136ก] (2).