ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 179 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Grammatical studies of Man Noi Plang = การศึกษาไวยากรณ์ภาษามันนอยปลั้ง / Emily Dawn Lewis.

โดย Lewis, Emily Dawn | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 L673G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาไวยากรณ์ภาษามันนอยปลั้ง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 L673G] (3). Items available for reference: [Call number: 495.93 L673G] (2).

2. An investigation of multi-verb constructions in Hmong Nstuab = การศึกษาหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาม้งเขียว / Elizabeth Meister.

โดย Meister, Elizabeth Sarah | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.972 M515I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2010. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาม้งเขียว.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.972 M515I] (3). Items available for reference: [Call number: 495.972 M515I] (2).

3. A phonological description of Leinong Naga = ระบบเสียงภาษาเลนอง นากา / Ahsi James Wayesha.

โดย Wayesha, Ahsi James | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 W357P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2010. ชื่อเรื่องอื่น: ระบบเสียงภาษาเลนอง นากา.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 W357P] (3). Items available for reference: [Call number: 495.4 W357P] (2).

4. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินในประเทศไทย = Problems of land and building tax law enforcement of Thailand / ละเอียด ศรีล้อม.

โดย ละเอียด ศรีล้อม | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.054 ล216ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.054 ล216ป] (2). Items available for reference: [Call number: 343.054 ล216ป] (2).

5. A phonology of Muak Sa-aak = ระบบเสียงภาษามวกสะอาก / Elizabeth Hall.

โดย Hall, Elizabeth | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 H175P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2010. ชื่อเรื่องอื่น: ระบบเสียงภาษามวกสะอาก.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 H175P] (3). Items available for reference: [Call number: 495.93 H175P] (2).

6. Singaporean Hokkien adjectives = คำคุณศัพท์ในภาษาฮ๊กเกี้ยนสิงคโปร์ / Krisda Tan.

โดย Krisda Tan | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1795957 K92S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2010. ชื่อเรื่องอื่น: คำคุณศัพท์ในภาษาฮ๊กเกี้ยนสิงคโปร์.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1795957 K92S] (3). Items available for reference: [Call number: 495.1795957 K92S] (2).

7. ระบบจัดการเหมืองฝายกับสิทธิชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบันกับกฎหมายมังรายศาสตร์ = Community right and management system for check dams : a comparatives study of law and Mung-Rai code / คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ

โดย คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.046913 ค128ร (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554 สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.046913 ค128ร] (1). Items available for reference: [Call number: 346.046913 ค128ร] (2).

8. Participant reference in Tai Dam narrative discourse = การอ้างถึงผู้แสดงบทบาทในสัมพันธสารเรื่องเล่าภาษาไทดำ / Timothy Alan Edwards.

โดย Edwards, Timothy Alan | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 E26P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2011. ชื่อเรื่องอื่น: การอ้างถึงผู้แสดงบทบาทในสัมพันธสารเรื่องเล่าภาษาไทดำ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 E26P] (1). Items available for reference: [Call number: 495.919 E26P] (2).

9. A comparative study of five Persian Bible translations = การศึกษาเปรียบเทียบการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาเปอร์เซีย 5 รูปแบบ / Nader Kamyab.

โดย Kamyab, Nader | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 220.59155 K15C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2012. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเปรียบเทียบการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาเปอร์เซีย 5 รูปแบบ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220.59155 K15C] (2). Items available for reference: [Call number: 220.59155 K15C] (2).

10. A descriptive grammar of Wa = ไวยากรณ์เชิงบรรยายในภาษาว้า / Ma Seng Mai.

โดย Ma Seng Mai | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 M111D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2012. ชื่อเรื่องอื่น: ไวยากรณ์เชิงบรรยายในภาษาว้า.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | CHAPTER 9 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 M111D] (3). Items available for reference: [Call number: 495.93 M111D] (2).

11. Aspects of discourse prominence in selected Mandarin Chinese children's stories = ลักษณะความเด่นทางสัมพันธสารของเรื่องเล่าสำหรับเด็กที่เลือกมาในภาษาจีนกลาง / Britte-Catherine Gorton.

โดย Gorton, Britte-Catherine | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 G675A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2012. ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะความเด่นทางสัมพันธสารของเรื่องเล่าสำหรับเด็กที่เลือกมาในภาษาจีนกลาง..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 G675A] (2). Items available for reference: [Call number: 495.15 G675A] (2).

12. Serial verb constructions in Bwe Karen = หน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษากะเหรี่ยงบเว / Kirstie Swanson.

โดย Swanson, Kirstie | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 S972S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2011. ชื่อเรื่องอื่น: หน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษากะเหรี่ยงบเว..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 S972S] (1). Items available for reference: [Call number: 495 S972S] (2).

13. The grammaticalization of ba in Sgaw Karen = การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำว่า บา ในภาษากะเหรี่ยงสะกอว์ / Naw Bar Hso Wah.

โดย Naw Bar Hso Wah | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 N328G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2011. ชื่อเรื่องอื่น: การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำว่า บา ในภาษากะเหรี่ยงสะกอว์..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 N328G] (1). Items available for reference: [Call number: 495 N328G] (2).

14. An investigation of the relationship between the Kyirong, Yolmo, and standard spoken Tibetan speech varieties = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธภาษาเกียรง โยลโม และทิเบตมาตรฐาน / Matthew Hedlin.

โดย Hedlin, Matthew | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 H455I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2011. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธภาษาเกียรง โยลโม และทิเบตมาตรฐาน..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 H455I] (2). Items available for reference: [Call number: 495.4 H455I] (2).

15. Language vitality of a Thai immigrant speech community, King County, WA, USA = การมีอยู่ของภาษาในชุมชนคนไทยในเมืองคิงเคาน์ตี้ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา / Sharon Verner.

โดย Verner, Sharon | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 V531L (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2012. ชื่อเรื่องอื่น: การมีอยู่ของภาษาในชุมชนคนไทยในเมืองคิงเคาน์ตี้ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 V531L] (2). Items available for reference: [Call number: 495.91 V531L] (2).

16. A descriptive grammar of Kayah Monu = ไวยากรณ์เชิงวรรณนาในภาษากะยาโมนู / Wai Lin Aung.

โดย Wai Lin Aung | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9 W138D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2013. ชื่อเรื่องอื่น: ไวยากรณ์เชิงวรรณนาในภาษากะยาโมนู..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9 W138D] (3). Items available for reference: [Call number: 495.9 W138D] (2).

17. Linguistic evidence : grammaticality judgments and serial verb constructions in Thai = ข้อบ่งชี้ทางภาษาศาสตร์ : การตัดสินความถูกต้องทางไวยากรณ์และหน่วยสร้าง กริยาเรียงในภาษาไทย / Terry Adams.

โดย Adams, Terry | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9156 A218L (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2012. ชื่อเรื่องอื่น: ข้อบ่งชี้ทางภาษาศาสตร์ : การตัดสินความถูกต้องทางไวยากรณ์และหน่วยสร้าง กริยาเรียงในภาษาไทย..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9156 A218L] (1). Items available for reference: [Call number: 495.9156 A218L] (2).

18. A descriptive grammar of Jejara (Para Naga) = ไวยากรณ์ภาษาเจอเจอเรอ (ปารา นากา) / Tiffany Barkman.

โดย Barkman, Tiffany | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 B256D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2014หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2014. ชื่อเรื่องอื่น: ไวยากรณ์ภาษาเจอเจอเรอ (ปารา นากา)..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | CHAPTER 9 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 B256D] (3). Items available for reference: [Call number: 495.4 B256D] (2).

19. Genre analysis of self defense web advertisements = การวิเคราะห์เว็บโฆษณาที่ป้องกันตนเอง / Christopher Clugston.

โดย Clugston, Christopher Ian | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 421.41 C649G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2013. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์เว็บโฆษณาที่ป้องกันตนเอง..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 421.41 C649G] (3). Items available for reference: [Call number: 421.41 C649G] (2).

20. มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = Protection of environment by local administration : a case study of eco-tourism / หทัยรัตน์ สีรานันท์.

โดย หทัยรัตน์ สีรานันท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.09 ห136ม (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.09 ห136ม] (2).