ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 130 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Studying of paul's leadership and his application for Karen Baptist convention in Myanmar / Sawkalu Tamalar.

โดย Sawkalu Tamalar | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. The "4/14 window" mission strategy case study "promise school" in Huai Som Suck Village / Mijung Kim.

โดย Mijung Kim | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 200] (1).

3. การศึกษาวิเคราะห์บทบาทผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นระดับฆราวาส : กรณีศึกษาคริสตจักรพะเยา 1991-2003 / โดย ธีรพันธ์ ขอบใจ.

โดย ธีรพันธ์ ขอบใจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2548 ธ635ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2548 ธ635ก] (2). Items available for reference: [Call number: MCD-2548 ธ635ก] (1).

4. บทบาทสตรีในคริสตจักร : กรณีศึกษา : คริสตจักรไทยถาวรธรรม / โดย รุ่งทิวา มาโม้.

โดย รุ่งทิวา มาโม้ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2548 ร622บ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2548 ร622บ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2548 ร622บ] (1).

5. ปัจจัยส่งเสริมการศึกษาของผู้ศึกษาบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ / โดย รัศมี อัครสวาท.

โดย รัศมี อัครสวาท | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2548 ร388ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2548 ร388ป] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2548 ร388ป] (1).

6. คริสตจักรกับการเลี้ยงตนเอง : กรณีศึกษา : คริสตจักรแพ่งพิมลธรรม / โดย สว่าง ชัยชนะกล.

โดย สว่าง ชัยชนะกล | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2549 ส419ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2549 ส419ค] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2549 ส419ค] (1).

7. ศิษยาภิบาลกับการให้คำปรึกษา ยอห์น 10: 1-10 / โดย ธนารักษ์ จำรัส.

โดย ธนารักษ์ จำรัส | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2550 ธ247ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550. หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2550 ธ247ศ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2550 ธ247ศ] (1).

8. ศึกษาการฟื้นฟูคริสตจักรห้วยแก้วเปรียบเทียบกับแนวทางของอัครทูตในพระธรรมกิจการของอัครทูต บทที่ 2 ข้อ 1-47 / ศันสนีย์ วรรณลัย.

โดย ศันสนีย์ วรรณลัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2551 ศ336ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2551. หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2551 ศ336ศ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2551 ศ336ศ] (1).

9. การศึกษากระบวนการคริสเตียนศึกษาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของคริสตจักร : กรณีศึกษา : คริสตจักรนครเชียงใหม่ / หนึ่งฤทัย ลักษณะสกุลชัย.

โดย หนึ่งฤทัย ลักษณะสกุลชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2551 ห159ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2551หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2551 ห159ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2551 ห159ก] (1).

10. พันธกิจด้านดนตรีในสมัยกษัตริย์ดาวิด = The ministry of music in King David's era / โดย อดิศร ม่วงงาม.

โดย อดิศร ม่วงงาม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2550 อ128พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2550 อ128พ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2550 อ128พ] (1).

11. การอภิบาลคริสตจักรของอาจารย์เปาโล : กรณีศึกษา : คริสตจักรในเมืองโครินธ์ (1 โครินธ์ 4: 14-21) / โดย ชลณธี ฟองอินทร์.

โดย ชลณธี ฟองอินทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2550 ช221ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2550 ช221ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2550 ช221ก] (1).

12. แนวความคิดแกี่ยวกับนรก ในกิตติคุณมัทธิว 10:26-31 และวิวรณ์ 20:11-15 / โดย พรชนก ตรีคูณสถิต.

โดย พรชนก ตรีคูณสถิต | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2550 พ229น (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2550 พ229น] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2550 พ229น] (1).

13. วิเคราะห์การประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียนวิชชานารีมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / มนตรี ขัดสีใส.

โดย มนตรี ขัดสีใส | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ม151ว (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ม151ว] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ม151ว] (1).

14. ความเข้าใจเรื่องความเชื่อของครอบครัวในพันธสัญญาเดิมที่มีผลต่อครอบครัวคริสเตียนในปัจจุบัน : กรณีศึกษา คริสตจักรประเสริฐพร อุดรธานี / นิตยา หงษ์สวัสดิ์.

โดย นิตยา หงษ์สวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 น578ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 น578ค] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 น578ค] (1).

15. ทศางค์กับการเลี้ยงตนเองของคริสตจักรลาหู่ ภาคที่ 6 สภาคริสตจักรในประเทศไทย / คะแสง นานานิคม.

โดย คะแสง นานานิคม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ค237ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ค237ท] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ค237ท] (1).

16. การอภิบาลของคริสตจักรที่ไม่มีผู้เลี้ยง : กรณีศึกษา หมวดคริสเตียนสันติธรรม ภาค 2 เชียงราย / แจ่มจันทร์ ไชยวรรณ์.

โดย แจ่มจันทร์ ไชยวรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 จ844ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: MCD-2552 จ844ก] (1).

17. การอภิบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS) : กรณีศึกษามูลนิธิพันธบริการเพื่อชนเผ่า / สมฤทัย ศรัทธาทวีกุล.

โดย สมฤทัย ศรัทธาทวีกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส276ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส276ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส276ก] (1).

18. ศึกษาความเป็นครูของพระเยซูคริสต์ จากพระธรรม ยอห์น 3:2 / ทน เลรามัญ.

โดย ทน เลรามัญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ท112ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ท112ศ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ท112ศ] (1).

19. ครอบครัวคริสเตียนกับการส่งต่อความเชื่อศรัทธา : กรณีศึกษา : คริสตจักรพระพรชัย = Christian families and faith transmission : a case study of Prapornchai Church / สาวิกา จันทร์หอม.

โดย สาวิกา จันทร์หอม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส686ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส686ค] (2). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส686ค] (1).

20. ศึกษาวิเคราะห์การถวายทศางค์ของศาลาธรรมคริสเตียน บ้านเด่น ภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย / วุฒิกร ดวงสว่าง.

โดย วุฒิกร ดวงสว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ว862ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ว862ศ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ว862ศ] (1).