ผลการค้นหาของคุณมี 27 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Export potential of beans and pulses from Myanmar to Northern part of Thailand through border town of Mae Sot (Tak Province) = ความเป็นไปได้ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ถั่วและเมล็ดถั่วจากเมียนม่าร์สู่ภาคเหนือของไทยผ่านจุดข้ามแดนแม่สอด จังหวัดตาก / Kyawt Khin Khin Khant.

โดย Kyawt Khin Khin Khant | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 K99E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 K99E] (1).

2. Business performance benefits and challenges of border trade between Thailand and Myanmar : a case study at the border town of Mae Sai = ผลการดำเนินงานของกิจการ ณ จุดข้ามแดนไทย-เมียนม่าร์ : กรณีศึกษาจุดข้ามแดนแม่สาย / Htoi San Dashi.

โดย Htoi San Dashi | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 H873B (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 H873B] (1).

3. Tourist satisfaction in Myanmar : a departing visitor survey = ความพึงพอใจของการท่องเที่ยวในประเทศพม่า : ผลสำรวจผู้ขาออก / Johnny.

โดย Johnny | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2014 J65T (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2014หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2014. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2014 J65T] (1).

4. Elements of Ngo Chang grammar = ลักษณะทางไวยากรณ์ภาษางอชาง / by Kayoko Nagakura.

โดย Nagakura, Kayoko | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 N147E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2006หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2006. ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะทางไวยากรณ์ภาษางอชาง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 N147E] (2). Items available for reference: [Call number: 495.4 N147E] (1).

5. An evaluation of a course achievement test used in a Bachelor of Arts in Religious Studies (BARS) program = การศึกษาการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปริญญาตรี สาขาศาสนศาสตร์ / by Naw Mar Moora.

โดย Naw, Mar Moora | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26013 N328E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2007หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2007. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.26013 N328E] (1). Items available for reference: [Call number: 371.26013 N328E] (1).

6. A phonological description of Leinong Naga = ระบบเสียงภาษาเลนอง นากา / Ahsi James Wayesha.

โดย Wayesha, Ahsi James | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 W357P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2010. ชื่อเรื่องอื่น: ระบบเสียงภาษาเลนอง นากา.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 W357P] (3). Items available for reference: [Call number: 495.4 W357P] (2).

7. A descriptive grammar of Wa = ไวยากรณ์เชิงบรรยายในภาษาว้า / Ma Seng Mai.

โดย Ma Seng Mai | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 M111D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2012. ชื่อเรื่องอื่น: ไวยากรณ์เชิงบรรยายในภาษาว้า.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | CHAPTER 9 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 M111D] (3). Items available for reference: [Call number: 495.93 M111D] (2).

8. Serial verb constructions in Bwe Karen = หน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษากะเหรี่ยงบเว / Kirstie Swanson.

โดย Swanson, Kirstie | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 S972S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2011. ชื่อเรื่องอื่น: หน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษากะเหรี่ยงบเว..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 S972S] (1). Items available for reference: [Call number: 495 S972S] (2).

9. The grammaticalization of ba in Sgaw Karen = การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำว่า บา ในภาษากะเหรี่ยงสะกอว์ / Naw Bar Hso Wah.

โดย Naw Bar Hso Wah | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 N328G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2011. ชื่อเรื่องอื่น: การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำว่า บา ในภาษากะเหรี่ยงสะกอว์..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 N328G] (1). Items available for reference: [Call number: 495 N328G] (2).

10. Controllable marketing factors of Myanmar online consumer behavior towards the Irrawaddy's website (Myanmar version) = ปัจจัยการตลาดที่ควบคุมพฤติกรรมผู้บริโภคชาวพม่าต่อออนเว็บไซต์อิรวดี (ภาคภาษาพม่า) / Saw Franklin Daniel Aye.

โดย Saw Franklin Daniel Aye | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2016 S271C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2016 S271C] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2016 S271C] (1).

11. A study of the morphology of verbs and nouns of the Sinwal dialect of the Rawang Language = การศึกษาโครงสร้างหน่วยคำของคำกริยาและคำนามในภาษาถิ่นซินวาลในภาษาระวาง / by Hpung Sarep.

โดย Sarep, Hpung | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 S244S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1995หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1995. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาโครงสร้างหน่วยคำของคำกริยาและคำนามในภาษาถิ่นซินวาลในภาษาระวาง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY | GLOSSARY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 S244S] (2). Items available for reference: [Call number: 495.4 S244S] (1).

12. A phonological comparison of selected Karenic language varieties of Kayah State = การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงของภาษาในกลุ่มกะเรนนีในรัฐคายา / by Myar Doo Myar Reh.

โดย Myar Doo Myar Reh | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 M995P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2004หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2004. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงของภาษาในกลุ่มกะเรนนีในรัฐคายา.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 M995P] (2). Items available for reference: [Call number: 495 M995P] (1).

13. A syntactic and pragmatic description of verb stem alternation in K'Cho, a Chin language = การบรรยายลักษณะทางไวยากรณ์และวัจนปฏิบัติของการแปรรูปเค้าศัพท์กริยาในภาษาคอว์ในกลุ่มภาษาฉิ่น / by Kee Shein Mang.

โดย Kee Shein Mang | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 K26S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2006หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2006. ชื่อเรื่องอื่น: การบรรยายลักษณะทางไวยากรณ์และวัจนปฏิบัติของการแปรรูปเค้าศัพท์กริยาในภาษาคอว์ในกลุ่มภาษาฉิ่น.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 K26S] (1). Items available for reference: [Call number: 495.4 K26S] (1).

14. A phonological description of Falam Chin = ระบบเสียงในภาษาฟาลัมฉิ่น / by Khar Thuan.

โดย Khar Thuan | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 K45P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: ระบบเสียงในภาษาฟาลัมฉิ่น.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 K45P] (5). Items available for reference: [Call number: 495.4 K45P] (3).

15. A descriptive grammar of Geba Karen = ไวยากรณ์ภาษาเกบา คาเรน / by Naw Hsar Shee.

โดย Naw Hsar Shee | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 N328D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: ไวยากรณ์ภาษาเกบา คาเรน.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 N328D] (5). Items available for reference: [Call number: 495 N328D] (2).

16. Discourse studies of Makuri Naga narratives = สัมพันธสารศึกษาในเรื่องเล่าของภาษามากูริ นากา / Vong Tsuh Shi.

โดย Vong Tsuh Shi | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 V946D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: สัมพันธสารศึกษาในเรื่องเล่าของภาษามากูริ นากา.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 V946D] (4). Items available for reference: [Call number: 495.4 V946D] (2).

17. Designing a first-year English syllabus for B. TH. students in Myanmar = การออกแบบหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิตในสหภาพพม่า / Naw Clean.

โดย Clean, Naw | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0072 C623D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2010. ชื่อเรื่องอื่น: การออกแบบหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิตในสหภาพพม่า.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0072 C623D] (2). Items available for reference: [Call number: 428.0072 C623D] (2).

18. A sociolinguistic survey of three Lisu dialects = การสำรวจเชิงภาษาศาสตร์สังคมของภาษาลีซูถิ่น 3 ภาษา / La Maung Htay.

โดย La Maung Htay | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 L111S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2011. ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจเชิงภาษาศาสตร์สังคมของภาษาลีซูถิ่น 3 ภาษา..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 L111S] (3). Items available for reference: [Call number: 495.4 L111S] (2).

19. The phonological interpretation of minor syllables, applied to Lemi Chin = การตีความทางสัทวิทยาของพยางค์รองซึ่งประยุกต์ใช้ในภาษาเลมีฉิ่น / Kristen Elizabeth Herr.

โดย Herr, Kristen Elizabeth | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 H564P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2011. ชื่อเรื่องอื่น: การตีความทางสัทวิทยาของพยางค์รองซึ่งประยุกต์ใช้ในภาษาเลมีฉิ่น..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 H564P] (3). Items available for reference: [Call number: 495.4 H564P] (2).

20. Assessing the impact of using the national language instead of the learners' mother tongue in primary education in Myanmar = การประเมินผลกระทบของการใช้ภาษาประจำชาติแทนการใช้ภาษาแม่ในระดับประถมศึกษาในประเทศพม่า / Naw Khu Shee.

โดย Naw Khu Shee | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 372.65109591 N328A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2012. ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลกระทบของการใช้ภาษาประจำชาติแทนการใช้ภาษาแม่ในระดับประถมศึกษาในประเทศพม่า..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.65109591 N328A] (2). Items available for reference: [Call number: 372.65109591 N328A] (2).