ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 40 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านเชสเตอร์กริลล์ จังหวัดเชียงใหม่ = A study of consumers' satisfaction level with Chester's Grill branches in ChiangMai / บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์

โดย บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 บ259ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 บ259ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 บ259ค] (1).

2. การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อร้านสมบูรณ์วิทยุ อำเภองาว จังหวัดลำปาง = A survey of consumer's opinion toward Somboon-Vitayu Shop in Amphur Ngao, Lampang Province / ชัยวัฒน์ เครือระยา

โดย ชัยวัฒน์ เครือระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ช432ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ช432ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ช432ก] (1).

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อรายการวิทยุในเครือนัมเบอร์วัน มีเดีย = A study of the satisfaction of the audiences in Muang District in ChiangMai with radio programs under Number One Media Company / วรรณกนก ติยะวรบุญ.

โดย วรรณกนก ติยะวรบุญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ว242ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 ว242ก] (1).

4. พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านมิสเตอร์โดนัท สาขากาดสวนแก้ว = The consumers' behaviors and satisfaction with Mister Doughnut Store Kardsuankaew Branch / วีระวรรณ ยิ่งราษฎร์สุข

โดย วีระวรรณ ยิ่งราษฎร์สุข | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ว848พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ว848พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ว848พ] (1).

5. ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองลำพูนที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของศูนย์สมุนไพรลำพูน = The customer satisfaction in Amphur Maung, Lumphun affected to the herbal product of the Lumphun Herbal Center / ปิยฉัตร พรพิริยะวงษ์

โดย ปิยฉัตร พรพิริยะวงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ป618ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ป618ค] (1). Items available for reference: [Call number: 615.321 ป618ค] (1).

6. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = The agriculturers, statisfaction for the service of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (B.A.A.C.), Mae-Tang Branch, Chiangmai / บุษบา จินะราช

โดย บุษบา จินะราช | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 บ675ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 บ675ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 บ675ค] (1).

7. การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการจัดตลาดนัดในมหาวิทยาลัยพายัพ = Consumer satisfaction with the arrangement of agricultural market at Payap University / นริศรา ศิริธร

โดย นริศรา ศิริธร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 น253ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 น253ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 น253ก] (1).

8. ความพึงพอใจของลูกค้า หจก. เคมเทคแอนด์เมดิคอลกรุ๊ป จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันยี่ห้อสวิงฟอกซ์และการบริการ = The customer's satisfaction with Swing Fog and services of Chemtech and Medical Group Partnership Limited in Chaing Mai / รจนา อินต๊ะ

โดย รจนา อินต๊ะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ร117ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ร117ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ร117ค] (1).

9. พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทติ่มซำ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อร้านเตัยติ่มซำ จังหวัดเชียงใหม่ = The consumer behaviors and satisfaction with Tey Dim Sum Restaurant Chiang Mai / สุทิวา สมใจมาก

โดย สุทิวา สมใจมาก | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส779พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ส779พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส779พ] (1).

10. การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการจัดการของบริษัทเชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด = The customers' satisfaction with the management of ChiangMai Tor Khehaphan (2002) Company Limited / ดาเรศ เจริญศิลป์

โดย ดาเรศ เจริญศิลป์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ด429ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ด429ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ด429ก] (1).

11. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อร้านสหการโรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ = The behavior and statisfaction of students to the school cooperative at Srithana Commercial Techology College, Chiang Mai / จุฬาภรณ์ ศรีฝั้น

โดย จุฬาภรณ์ ศรีฝั้น | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 จ679พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 จ679พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 จ679พ] (1).

12. พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่องานหอการค้าแฟร์ จังหวัดพะเยา = The behavior and satisfaction of participants toward the Chamber of Commerce Fair in Phayao Province / นงนุช ชาญวนังกูร

โดย นงนุช ชาญวนังกูร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 น139พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookหมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 น139พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 น139พ] (1).

13. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The satisfaction of consumers in selecting construction supply stores in Muang District, Chiang Mai / ชลิตา ขจรขรรคเพชร

โดย ชลิตา ขจรขรรคเพชร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ช253ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookหมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ช253ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ช253ค] (1).

14. การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาขายคอมพิวเตอร์มือถือในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองราคาพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับ (Hedonic Price Model) = An application of Hedonic Price Model to analysis factors affecting personal digital assistant (PDA) price determination in Thailand / พินยดา ลีลาสงวน

โดย พินยดา ลีลาสงวน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.52 พ682ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.52 พ682ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.52 พ682ก] (1).

15. ความพึงพอใจของลูกค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท นอร์ธไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด = Customer satisfaction on customer relationship management in Muang District, Chiangmai with North Line Marketing Company Limited / เบญจพร จันต๊ะคาด

โดย เบญจพร จันต๊ะคาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 บ783ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 บ783ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 บ783ค] (1).

16. พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จภายในตลาดสดศิริวัฒนาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior and satisfactory towards purchasing ready-meals in Siriwattana Market, Amphore Muang Chaingmai / นทัยรัตน์ ลอวิดาล

โดย นทัยรัตน์ ลอวิดาล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 น157พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 น157พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 น157พ] (1).

17. กระบวนการตัดสินใจซื้อ และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการซื้อบ้านจัดสรรของโครงการซีรีนวิลล์ และสิรินโฮม 2 จังหวัดเชียงใหม่ = Buying decision process and customer satisfaction for Sereneville and Serenehome 2 Development Project, Chiangmai / ฉัตรสุดา อุณจักร

โดย ฉัตรสุดา อุณจักร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ฉ236ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2551หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ฉ236ก] (2).

18. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ = The Thai tourist satisfaction to the Chiangmai Northern Cultural Center / ธัณญาเนตร โปธามูล

โดย ธัณญาเนตร โปธามูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ธ469ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 ธ469ค] (2).

19. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Tourist's satisfaction towards Mae Moh Lignite Mine, Lampang / กาญจนาวดี คงสวัสดิ์

โดย กาญจนาวดี คงสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ก427ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 ก427ค] (2).

20. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Tourists' satisfaction regarding the Taweechon Botanic Garden, Doi Saked, Chiang Mai Province / ขวัญฤทัย ชัยคำ

โดย ขวัญฤทัย ชัยคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ข275ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 ข275ค] (2).