ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1659 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. ศึกษาเรื่องความสุข จากพระธรรมสดุดี 1:1-3 / เจนจิรา กันทา.

โดย เจนจิรา กันทา | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 จ713ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 จ713ศ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 จ713ศ] (1).

102. การอภิบาลอนุชนในคริสตจักร : กรณีศึกษา : คริสตจักรที่ 1 เวียง เชียงราย / ประสงค์ บุญวงค์.

โดย ประสงค์ บุญวงค์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ป388ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ป388ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ป388ก] (1).

103. วิเคราะห์พันธกิจการให้คำปรึกษาของศิษยาภิบาล : กรณีศึกษาศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ เชียงราย พะเยา / ศุภจรีย์ เมืองสุริยา.

โดย ศุภจรีย์ เมืองสุริยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ศ679ว (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ศ679ว] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ศ679ว] (1).

104. บทบาทของสตรีในคริสตจักร : กรณีศึกษา : คริสตจักรประเสริฐพรอุดรธานี ภาคที่ 13 อุดรธานี / สมพิศ ยินดี.

โดย สมพิศ ยินดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส269บ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส269บ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส269บ] (1).

105. ปัจจัยที่สนับสนุนให้สตรีมีความเข้มแข็งในการทำพันธกิจ : กรณีศึกษา : คณะสตรีคริสตจักรดำรงพรหนองบั่ว ภาคที่ 13 อุดรธานี / รำพึง มะโนนำ

โดย รำพึง มะโนนำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ร463ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ร463ป] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ร463ป] (1).

106. บทบาทของครูคริสเตียนในการให้คำปรึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนวิชชานารี / สุนทรี ชัยประหลาด.

โดย สุนทรี ชัยประหลาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส814บ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส814บ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส814บ] (1).

107. วิธีการทำให้พันธกิจเด็กในเมืองโคราชเจริญเติบโต : กรณีศึกษาคริสตจักรเบธเอลโคราช / ดวงฤดี ไชยพอ.

โดย ดวงฤดี ไชยพอ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ด225ว (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ด225ว] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ด225ว] (1).

108. วิเคราะห์การสืบทอดความเชื่อของคริสเตียน คริสตจักรร่มพระคุณ คริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย / แสวง นามมา.

โดย แสวง นามมา | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส968ว (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส968ว] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส968ว] (1).

109. การครองคู่ของศิษยาภิบาล : กรณีศึกษาศิษยาภิบาลคริสตจักร สังกัดคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ เชียงราย-พะเยา / รีวัฒน์ เมืองสุริยา.

โดย รีวัฒน์ เมืองสุริยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ร497ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ร497ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ร497ก] (1).

110. วิเคราะห์การบริหารจัดการองค์กร : กรณีศึกษามูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / สุรพงษ์ ธรรมบริสุทธิ์.

โดย สุรพงษ์ ธรรมบริสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส852ว (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส852ว] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส852ว] (1).

111. ศึกษาวิเคราะห์พันธกิจคริสเตียนศึกษาในคริสตจักรบ้านโนนสมบูรณ์ จ. หนองบัวลำภู ภายใต้สังกัดองค์การสัจธรรมแห่งพระเยซูคริสต์ / สันติ ลดาพงษ์พัฒนา

โดย สันติ ลดาพงษ์พัฒนา | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส582ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส582ศ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส582ศ] (1).

112. การนำพระธรรมสดุดีมาผลิตเพลงสรรเสริญพระเจ้าโดยใช้โปรแกรม Cakewalk Sonar 8 / จิรกิตต์ ปาลกัลป์.

โดย จิรกิตต์ ปาลกัลป์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 จ489ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 จ489ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 จ489ก] (1).

113. การวิเคราะห์การเจริญเติบโตคริสตจักรวังธรรม เขตอภิบาลที่ 3 คริสตจักรภาค 2 เชียงราย สภาคริสตจักรในประเทศไทย (ค.ศ.2003-2007) / อาสกรณ์ นาปัง.

โดย อาสกรณ์ นาปัง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 อ672ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 อ672ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 อ672ก] (1).

114. ความยุติธรรมจากหนังสือมีคาห์บทที่ 6:8 / เทวินทร์ สมจิตร์.

โดย เทวินทร์ สมจิตร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ท652ค (. ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ท652ค] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ท652ค] (1).

115. กระบวนการสร้างครูรวีวารศึกษาในคริสตจักรที่ 1 ฝาง เชียงใหม่ = Procedure for eqipping Sunday school teachers at the Fang First Church, Chiang Mai / นงนุช อุดม.

โดย นงนุช อุดม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 น139ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 น139ก] (2). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 น139ก] (1).

116. พระเยซูแพทย์ผู้ประเสริฐในมุมมองของแพทย์คริสเตียน / ศรีวิไล ปริ้นซ์.

โดย ศรีวิไล ปริ้นซ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ศ251พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ศ251พ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ศ251พ] (1).

117. ดนตรีกับการนมัสการพระเจ้าจากพระธรรมสดุดี 5:11 / กรัสนัย ชัยสุข.

โดย กรัสนัย ชัยสุข | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ก241ด (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ก241ด] (1).

118. สตรีกับการรับใช้พระเจ้า : กรณีศึกษา สตรีคริสตจักรสวนดอก / สายสมร คำบุญเรือง

โดย สายสมร คำบุญเรือง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส663ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส663ส] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส663ส] (1).

119. ฆราวาสกับการประกาศ : กรณีศึกษา จุดประกาศบ้านปางพระราชทาน คริสตจักรถาวรธรรม ภาค 2 เชียงราย / รักขิต ปินตาเขียว.

โดย รักขิต ปินตาเขียว | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ร283ฆ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ร283ฆ] (1).

120. การศึกษากระบวนการการให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยารักษาชีวิตจิตวิญญาณด้วยการอธิษฐาน / กาญจนา รักสกุลใหม่.

โดย กาญจนา รักสกุลใหม่ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2551 ก425ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2551หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2551 ก425ก] (2). Items available for reference: [Call number: MCD-2551 ก425ก] (1).