ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 174 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ = Modern retail management / ฐายิกา กสิวิทย์อำนวย.

โดย ฐายิกา กสิวิทย์อำนวย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.87 ฐ319ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.87 ฐ319ก] (3).

122. Big data series I. Introduction to a big data project = ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า / เขียนโดย อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

โดย อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7 อ443บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คอราไลน์, 2561ชื่อเรื่องอื่น: Introduction to a big data project | ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7 อ443บ] (2).

123. การตัดสินใจทางการเงินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่ากิจการ = Corporate financial decision-making for value creation / ปริยดา สุขเจริญสิน.

โดย ปริยดา สุขเจริญสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ป459ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ป459ก] (2).

124. การวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน / สรศาสตร์ สุขเจริญสิน.

โดย สรศาสตร์ สุขเจริญสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.64259 ส342ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.64259 ส342ก] (2).

125. ศาสตร์แห่งการขายที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ = Zettai kotowararenai eigyo / มัตสึโมโตะ โนบุฮิซะ, เขียน ; นพัฒน์ หัทยานันท์, แปล.

โดย โนบุฮิซะ, มัตสึโมโตะ | นพัฒน์ หัทยานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 น939ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 น939ศ] (2).

126. พรีเซ้นต์ให้ได้ใจ ขายอะไรก็มีคนซื้อ = Charismatic persuasion / ดลชัย บุณยะรัตเวช, เขียน.

โดย ดลชัย บุณยะรัตเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ด143พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ด143พ] (2).

127. พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก / เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล.

โดย เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ห713พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ห713พ] (2).

128. วิจัยการตลาด / วุฒิ สุขเจริญ.

โดย วุฒิ สุขเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 ว862ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 ว862ว] (3).

129. หลักการบัญชีต้นทุน = Principles of cost accouniting / จัดทำโดย พรเทพ รัตนตรัยภพ.

โดย พรเทพ รัตนตรัยภพ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 พ242ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย), 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 พ242ห] (4).

130. เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ = Accounting system design / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส248ท 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส248ท 2561] (2).

131. การบัญชีบริหาร = Management accounting / โดย สุปราณี ศุกระเศรณี ... [และคนอื่นๆ].

โดย สุปราณี ศุกระเศรณี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ก459 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ก459 2561] (2). Checked out (1).

132. การบัญชีภาษีอากรแบบมืออาชีพ = Tax accounting professional / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 657.46 ส248ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 18.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.46 ส248ก 2561] (2).

133. การบัญชีขั้นต้น / จันทนา สาขากร, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

โดย จันทนา สาขากร | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 657.042 จ246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.042 จ246ก] (3).

134. การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน / เขียนโดย วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

โดย วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ว558ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ว558ก] (2).

135. คู่มือศึกษาภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2561 : พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

โดย ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ท365ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ปณรัชช, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ท365ค 2561] (2).

136. เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษี : คนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย คนไทยไปทำงานในต่างประเทศ / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

โดย ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 336.242 ด728จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.242 ด728จ] (2).

137. ตำรา เหยื่ออาชญากรรม : สิทธิและการช่วยเหลือเยียวยา / ผู้แต่ง, ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด.

โดย ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด.

เลขเรียกหนังสือ: 362.88 ศ264ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2561ชื่อเรื่องอื่น: เหยื่ออาชญากรรม : สิทธิและการช่วยเหลือเยียวยา.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.88 ศ264ต] (2).

138. การค้ามนุษย์ : สถานการณ์ ปัญหา และการช่วยเหลือผู้เสียหาย / จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร.

โดย จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: 345.025 จ138ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.025 จ138ก] (2).

139. สังคมพหุวัฒนธรรม / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, สวัสวดี อ๋องสกุล, บรรณาธิการ.

โดย ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล | สวัสวดี อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 306.446 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.446 ส532] (2).

140. เกาหลีปัจจุบัน = Korea today / นภดล ชาติประเสริฐ, บรรณาธิการ.

โดย นภดล ชาติประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 951.95 ก839 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.95 ก839] (1).