ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 174 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / กรกฎ ทองขะโชค.

โดย กรกฎ ทองขะโชค.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ก152ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ก152ห] (3).

162. หลักและคำพิพากษา : กฎหมายอาญา = Legal principle and judgments : criminal law / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ส459ห 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ส459ห 2561] (2).

163. กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / สุพิศ ประณีตพลกรัง.

โดย สุพิศ ประณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 352.55 ส832ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.55 ส832ก] (2).

164. คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

โดย สุริยา ปานแป้น | อนุวัฒน์ บุญนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 ส866ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.06 ส866ค 2561] (3).

165. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539, พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) / คณะวิชาการ The Justice Group.

โดย เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป. คณะวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 ด919พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พีรภาส, 2561ชื่อเรื่องอื่น: รวมกฎหมายคดีปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.06 ด919พ] (2).

166. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 : คดีอาญานักการเมือง / สุพิศ ประณีตพลกรัง.

โดย สุพิศ ประณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 345.02323 ส832พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.02323 ส832พ] (2).

167. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539. / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

โดย พิชัย นิลทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.0664 พ371 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.0664 พ371 2561] (2).

168. มะเร็งคอหอยหลังโพรงจมูก = Nasopharyngeal cancer : a multidisciplinary approach / บรรณาธิการ, ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.

โดย ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.

เลขเรียกหนังสือ: WV410 ม269 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WV410 ม269 2560] (1).

169. การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / ผู้เขียน, รัตน์ศิริ ทาโต.

โดย รัตน์ศิริ ทาโต.

เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 ร373ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 ร373ก 2561] (2). Checked out (3).

170. การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ : การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระจายภาพและเสียง สื่อเว็บไซต์ และสื่อกิจกรรมพิเศษ = Utilization of media for public relations / สมิทธิ์ บุญชุติมา.

โดย สมิทธิ์ บุญชุติมา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ส313ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ส313ก] (3).

171. วิถีสู่น่านน้ำสีคราม = Blue ocean shift / ดับเบิลยู ชาน คิม และ เรเน โมบอญ, เขียน ; นรา สุภัคโรจน์, แปล.

โดย คิม, ดับเบิลยู ชาน | โมบอญ, เรเน | นรา สุภัคโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 ค451บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2561ชื่อเรื่องอื่น: Blue ocean shift..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 ค451บ] (1). Checked out (1).

172. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด = Civil and commercial code: torts / ปราชญา อ่อนนาค.

โดย ปราชญา อ่อนนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ป444ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ป444ค] (3).

173. กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 ช486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.06 ช486ก] (2).

174. ภาษีสรรพากร : คำอธิบายประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ / โดย ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย, สาโรช ทองประคำ.

โดย ไพจิตร โรจนวานิช | ชุมพร เสนไสย | สาโรช ทองประคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 336.24 พ973ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.24 พ973ภ] (4).