ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 174 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก / เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม.

โดย เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง | ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: WY160.5 ย545บ 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160.5 ย545บ 2560] (5).

82. การพยาบาลครอบครัว = Family nursing / สุริยา ฟองเกิด, ศุภรา หิมานันโต.

โดย สุริยา ฟองเกิด | ศุภรา หิมานันโต | สถาบันพระบรมราชชนก. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: WY159.5 ส866ก 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันพระบรมราชชนก, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159.5 ส866ก 2559] (5).

83. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing / จรัญ สายะสถิตย์, บรรณาธิการ.

โดย จรัญ สายะสถิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: WY152.5 ก492 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152.5 ก492 2560] (5).

84. การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ = Occupational health service and welfare in workplace / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

โดย อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

เลขเรียกหนังสือ: WA400 อ616ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA400 อ616ก 2561] (1). Checked out (1).

85. ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร = Research mehtods in public health : case studies on relationaship among variables / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ.

โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ | พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WA950 บ471ร 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA950 บ471ร 2560] (2).

86. Essentials of clinical rheumatology / บรรณาธิการ, พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน ... [และคนอื่นๆ].

โดย พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน | สมาคมรูมาติสซัมแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: WE544 อ916 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE544 อ916 2560] (2).

87. อรรถบทการขับร้อง : กระบวนแบบและนวัตกรรมการขับร้อง / ดวงใจ ทิวทอง.

โดย ดวงใจ ทิวทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 782 ด164อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [ผู้จัดจำหน่าย], 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782 ด164อ] (2).

88. ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ / สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ... [และคนอื่นๆ].

โดย สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WS200 ต367 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS200 ต367 2559] (6).

89. หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว = Principles of family medicine / กฤษณะ สุวรรณภูมิ, สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ, บรรณาธิการ.

โดย กฤษณะ สุวรรณภูมิ | สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ | สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: WB110 ห321 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB110 ห321 2559] (2).

90. คู่มือการตรวจร่างกาย / กาญจนา จันทร์สูง.

โดย กาญจนา จันทร์สูง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WB205 ก425ค 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์เรียบเรียงครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB205 ก425ค 2558] (9). Checked out (1).

91. การฝึกปฏิบัติเวชหัตถการกู้ชีพขั้นสูง = Course workshop for advance resuscitative procedures / บรรณาธิการ, พรรณวิไล ตั้งกุลพาณิชย์, สุธาพร ล้ำเลิศกุล.

โดย พรรณวิไล ตั้งกุลพาณิชย์ | สุูธาพร ล้ำเลิศกุล | วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: WB105 ก491 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, 2560ชื่อเรื่องอื่น: Essential procedure for emergency resuscitation.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB105 ก491 2560] (3).

92. มาตรฐานการพยาบาล CVT : แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ / บรรณาธิการ, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วิตราดุลย์, กนกพร แจ่มสมบูรณ์.

โดย เพ็ญจันทร์ แสนประสาน | ดวงกมล วิตราดุลย์ | กนกพร แจ่มสมบูรณ์ | สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย).

เลขเรียกหนังสือ: WY152.5 ม435 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย), 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152.5 ม435 2560] (5). Checked out (1).

93. การพยาบาลเพื่อความปลอดภัย : สมรรถนะพยาบาล CVT / บรรณาธิการ, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, บุปผาวัลย์ ศรีล้ำ.

โดย เพ็ญจันทร์ แสนประสาน | ดวงกมล วิตราดุลย์ | บุปผาวัลย์ ศรีล้ำ | สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย).

เลขเรียกหนังสือ: WY152.5 ก492 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย), 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152.5 ก792 2560] (3).

94. การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์ / ผู้เขียน, จันทรรัตน์ เจริญสันติ, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา.

โดย จันทรรัตน์ เจริญสันติ | อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล | อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: WY157 จ275ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: No items available Checked out (5).

95. ระบาดวิทยา = Epidemiology / วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร.

โดย วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: WA105 ว574ร 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA105 ว574ร 2561] (3).

96. ปฏิบัติประเมินสภาวะสุขภาพครอบครัว / ศุภรา หิมานันโต, สุริยา ฟองเกิด, สืบตระกูล ตันตลานุกูล.

โดย ศุภรา หิมานันโต | สุริยา ฟองเกิด | สืบตระกูล ตันตลานุกูล | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: WA308 ศ715ป 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159.5 ศ715ป 2559] (3).

97. วิทยาการระบาดของโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย = Epidemiology of chronic kidney disease in Thailand / บรรณาธิการ, อติพร อิงค์สาธิต.

โดย อติพร อิงค์สาธิต | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ.

เลขเรียกหนังสือ: WJ342 ว583 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WJ342 ว583 2561] (2).

98. โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน = Common superficial fungal infections in tropics / บรรณาธิการ, นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ.

โดย นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ.

เลขเรียกหนังสือ: WC450 ร924 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC450 ร924 2561] (2).

99. การวินิจฉัยทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ.

โดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: WT141 ก514 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WT141 ก514 2561] (5).

100. ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข / ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์.

โดย ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: WY153 ณ311ป 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ที่ 2 (ฉบับปรับปรุง).ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY153 ณ311ป 2560] (5).