ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 174 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 / ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.

โดย สถาพรบุ๊คส์. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.927 ส182ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.927 ส182ศ] (2).

142. เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียวและนิเวศวิทยาการเมือง = Green political economy and political ecology / ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.

โดย ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.1 ป467ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยของนแก่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.1 ป467ศ] (2).

143. การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ = Institutional research : a crucial tool for achieving institutional excellence / องอาจ นัยพัฒน์.

โดย องอาจ นัยพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.72 อ117ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [ผู้จัดจำหน่าย] ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.72 อ117ก] (1).

144. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / ธนสร สุทธิบดี.

โดย ธนสร สุทธิบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 343.087 ธ158ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.087 ธ158ก] (3).

145. กฎหมายอาญาชั้นสูง : อาชญากรรม ความรับผิด และโทษอาญา / ปกป้อง ศรีสนิท.

โดย ปกป้อง ศรีสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ป115ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ป115ก 2561] (2). Checked out (1).

146. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / คนึง ฦาไชย.

โดย ไพโรจน์ วายุภาพ | ณรงค์ ใจหาญ | คนึง ฦาไชย.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ค142ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11 / แก้ไขเพิ่มเติมโดย ไพโรจน์ วายุภาพ, ณรงค์ ใจหาญ.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ค142ก 2561] (3).

147. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / คนึง ฦาไชย.

โดย คนึง ฦาไชย | ไพโรจน์ วายุภาพ | ณรงค์ ใจหาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ค142ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 / แก้ไขเพิ่มเติมโดย ไพโรจน์ วายุภาพ, ณรงค์ ใจหาญ.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ค142ก 2561] (3).

148. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / บรรเจิด สิงคะเนติ.

โดย บรรเจิด สิงคะเนติ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 บ153ห 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.06 บ153ห 2561] (2).

149. ชุมชนสงฆ์ในเชียงใหม่ : ประวัติศาสตร์ชุมชน = Buddhist monastic community in Chiang Mai : a community history / ผู้เขียน, สมโชติ อ๋องสกุล. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุวรรณปริยัติโกวิท (ทองสุข สิริวิชโย-ศรีวิชัย) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ เมรุชั่วคราว วัดบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

โดย สมโชติ อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.361 ส241ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.361 ส241ช] (2).

150. ประวัติศาสตร์รวมของโลก / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ว527ป] (1).

151. Creative teaching for creative learning in higher music education / edited by Elizabeth Haddon and Pamela Burnard.

โดย Haddon, Elizabeth | Burnard, Pamela.

เลขเรียกหนังสือ: 780.711 C912 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, U.K. ; New York, N.Y. : Routledge /Taylor & Francis Group, 2017, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.711 C912] (1).

152. หลัก เทคนิค และวิธีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ / พนม คลี่ฉายา.

โดย พนม คลี่ฉายา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 พ187ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 พ187ห] (2).

153. หลักกฎหมายภาษีอากร : ตามประมวลรัษฎากร / จิรนันท์ ไชยบุปผา.

โดย จิรนันท์ ไชยบุปผา.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 จ493ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 จ493ห] (1). Checked out (1).

154. กฎหมายทหาร / จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.015 ส886ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่สุด.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.015 ส886ก 2561] (2).

155. คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

โดย ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ศ125ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ศ125ค 2561] (4).

156. รัฐและนิติบุคคลมหาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ช486ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ช486ร] (2).

157. อาญาพิสดาร / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0772 ว559อ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2561ชื่อเรื่องอื่น: กฎหมายอาญาพิสดาร.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.0772 ว559อ 2561] (4).

158. คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

โดย จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.072 จ456ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.072 จ456ค] (3).

159. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 4, วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / อภิรัฐ บุญทอง.

โดย อภิรัฐ บุญทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 อ216ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 อ216ก] (2).

160. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / กรกฎ ทองขะโชค.

โดย กรกฎ ทองขะโชค.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ก152ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ก152ห] (3).