ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 174 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต.

โดย พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 พ165ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for reference: (3).

42. การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ / สุขสรรค์ กันตะบุตร.

โดย สุขสรรค์ กันตะบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 650 ส743ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 ส743ก] (2).

43. การบัญชีภาษีอากร ฉบับประยุกต์ = Tax accounting / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 657.46 ส248ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.46 ส248ก 2561] (3).

44. การบัญชีขั้นกลาง 2 / พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย, ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์.

โดย พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย | ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.044 พ717ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.044 พ717ก 2561] (3).

45. ออกแบบโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายและได้ผล = Easy & effective organization structure design / ณรงค์วิทย์ แสนทอง, ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก.

โดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง | ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1 ณ242อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1 ณ242อ] (2).

46. จ้างงานและจัดการอย่างไรให้ถูกกฎหมาย / สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

โดย สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส826จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส826จ] (2).

47. เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ = Creative performance feedback / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.

โดย อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 อ631ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2561ชื่อเรื่องอื่น: Creative performance feedback.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 อ631ท] (2).

48. การบริหารจัดการยุคดิจิทัล = Digital era administration / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ว689ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ว689ก] (3).

49. จิตวิทยาองค์การ = Organizational psychology / รัตติกรณ์ จงวิศาล.

โดย รัตติกรณ์ จงวิศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 158.7 ร365จ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 ร365จ 2561] (3).

50. สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทาง อาเซียน - สหภาพยุโรป - เอเชีย = Colorful multicultures of ASEAN, European Union and Asia / มรกต ไมยเออร์, ภัทราภรณ์ ภูบาล, สิทธิพร เนตรนิยา, บรรณาธิการ.

โดย มรกต ไมยเออร์ | ภัทราภรณ์ ภูบาล | สิทธิพร เนตรนิยา.

เลขเรียกหนังสือ: 306.446 ส733 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : โครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

51. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ = International economics / เติมธรรม สิทธิเลิศ.

โดย เติมธรรม สิทธิเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 337 ต769ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พีพีพีค พริ้นติ้งแอนด์เซอร์วิส, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337 ต769ศ] (2).

52. หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ / ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.

โดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9 ป618ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : กองทุนพัฒนาวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9 ป618ห] (3).

53. สิทธิคนพิการในประเทศไทย / ประทีป ทับอัตตานนท์, จิดาภา พรยิ่ง.

โดย ประทีป ทับอัตตานนท์ | จิดาภา พรยิ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.01308 ป277ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.01308 ป277ส] (2).

54. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

เลขเรียกหนังสือ: 341.2473 ป492ป 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2473 ป492ป 2561] (2).

55. คำอธิบายกฎหมายภาษีการรับมรดก / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

โดย ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและสื่อการสอน.

เลขเรียกหนังสือ: 336.276 ศ721ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แฮปปี้รูทีน, 2560ชื่อเรื่องอื่น: กฎหมายภาษีการรับมรดก.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.276 ศ721ก] (2).

56. กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค / อภิรัฐ บุญทอง.

โดย อภิรัฐ บุญทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 อ216ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 อ216ก] (2). Checked out (1).

57. กฎหมายประกันภัย / พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ.

โดย พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.086 พ534ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสื่อการสอน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.086 พ534ก] (3).

58. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ / ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.

โดย ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 352.53 ธ338ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.53 ธ338ก] (2).

59. TOPIK I : คู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี / ผู้เขียน, Korean Education Center in Thailand (KEC).

โดย Korean Education Center in Thailand.

เลขเรียกหนังสือ: 495.780076 ค964ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.780076 ค964ค] (1).

60. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการนำมาศึกษาภาษาไทย / ศิริพร ภักดีผาสุข.

โดย ศิริพร ภักดีผาสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 ศ463ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 ศ463ค] (2).