ผลการค้นหาของคุณมี 10 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร = Research mehtods in public health : case studies on relationaship among variables / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ.

โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ | พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WA950 บ471ร 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA950 บ471ร 2560] (2).

2. การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / ผู้เขียน, รัตน์ศิริ ทาโต.

โดย รัตน์ศิริ ทาโต.

เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 ร373ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 ร373ก 2561] (3). Checked out (2).

3. สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก399ส 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ก399ส 2561] (2).

4. การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ก399ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ก399ก 2561] (1). Checked out (1).

5. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา | ฐิตา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ก399ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 31.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ก399ก 2561] (1). Checked out (1).

6. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research methodology in social science / จันทร์แรม เรือนแป้น.

โดย จันทร์แรม เรือนแป้น.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 จ276ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เสมาธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 จ276ร] (2).

7. การสร้างมาตรวัดสำหรับการวิจัยที่ถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Universal standard procedures for concept measurement / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ส761ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 ส761ก] (1). Checked out (1).

8. สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อารี จำปากลาย.

โดย อารี จำปากลาย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 อ658ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 อ658ส] (2).

9. วิจัยการตลาด / วุฒิ สุขเจริญ.

โดย วุฒิ สุขเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 ว862ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 ว862ว] (3).

10. การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ = Institutional research : a crucial tool for achieving institutional excellence / องอาจ นัยพัฒน์.

โดย องอาจ นัยพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.72 อ117ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [ผู้จัดจำหน่าย] ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.72 อ117ก] (1).