ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 104 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. การจัดการชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ นโยบาย และกรณีศึกษา / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.

โดย อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14068 อ819ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14068 อ819ก] (2).

42. อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วาทกรรม ชีวิตประจำวัน และโลกที่เปลี่ยนแปลง = Power unbound: language, discourse, everyday life and the changing world / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

โดย ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

เลขเรียกหนังสือ: 303.3 ช892อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.3 ช892อ] (2).

43. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

เลขเรียกหนังสือ: 346.048 ป492ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.048 ป492ค 2561] (2).

44. สิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

โดย อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 323 อ796ส 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323 อ796ส 2561] (2).

45. ความรู้กฎหมายทั่วไป : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป = Introduction to law / สมยศ เชื้อไทย.

โดย สมยศ เชื้อไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ส274ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 24 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ส274ค 2561] (2).

46. คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

โดย สหธน รัตนไพจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.066 ส447ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561ชื่อเรื่องอื่น: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.066 ส447ค 2561] (2).

47. Easy TOPIK II : คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี / เรียบเรียงโดย อี ซอยยอน.

โดย อี, ซอยอน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.780076 อ769อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี : Easy TOPIK II.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.780076 อ769อ] (1).

48. รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีได้ / ผู้เขียน, คิม แยมิน.

โดย คิม, แยมิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.781 ค451ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.781 ค451ร] (1).

49. พูดเกาหลีทีละคำ = Basic Korean / นักเขียน, กนกลักษณ์ มากวงค์.

โดย กนกลักษณ์ มากวงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.7834 ก125พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.7834 ก125พ] (1).

50. การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย = The creative perpetuation in Thai poetry / นิตยา แก้วคัลณา.

โดย นิตยา แก้วคัลณา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น577ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น577ก] (2).

51. คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 / ผู้เขียน, มากิโกะ ชินยะ ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปล, จารุนันท์ ธนสารสมบัติ.

โดย จารุนันท์ ธนสารสมบัติ | ชินยะ, มากิโกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 ค256 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 ค256] (2).

52. 1,000 ศัพท์ JLPT N5 / ผู้เขียน, ARC ACADEMY ; ผู้แปล, วิภา งามฉันทกร.

โดย วิภา งามฉันทกร | ARC Academy.

เลขเรียกหนังสือ: 495.681 อ917พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561ชื่อเรื่องอื่น: พันศัพท์ JLPT N5.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.681 อ917พ] (2).

53. 2,000 ศัพท์ JLPT N3 / ผู้เขียน, ARC ACADEMY ; ผู้แปล, ประภา แสงทองสุข.

โดย ประภา แสงทองสุข | ARC Academy.

เลขเรียกหนังสือ: 495.681 อ917ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561ชื่อเรื่องอื่น: สองพันศัพท์ JLPT N3.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.681 อ917ส] (2).

54. การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี = Scholarly communication and open access / น้ำทิพย์ วิภาวิน.

โดย น้ำทิพย์ วิภาวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 025 น522ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025 น522ก] (2).

55. วรรณกรรม : ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ = A little history of literature / โดย จอห์น ซัตเทอร์แลนด์ ; สุรเดช โชติอุดมพันธ์, แปล.

โดย ซัตเทอร์แลนด์, จอห์น | สุรเดช โชติอุดมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 809 ซ139ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809 ซ139ว] (1). Checked out (1).

56. เทพกรีกและหมู่ดาว = Greek mythology of the constellations / คอสมอส.

โดย คอสมอส.

เลขเรียกหนังสือ: 292.13 ค229ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 292.13 ค229ท] (1).

57. บุกเบิกสยาม : การสำรวจของพระวิภาคภูวดล (เจมส์ แมคคาร์ธี) พ.ศ. 2424-2436 = Surveying and exploring in Siam : from 1881 to 1893 / เจมส์ แมคคาร์ธี ; สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์, แปล.

โดย สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ | แมคคาร์ธี, เจมส์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ม861บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ม861บ] (2).

58. ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : คำให้การชาวกรุงเก่า, คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม, คำให้การขุนหลวงหาวัด / กองบรรณาธิการ, ลัดดาวัลย์ หมุนลี, อุดมลักษณ์ ศรีเทพ.

โดย ลัดดาวัลย์ หมุนลี | อุดมลักษณ์ ศรีเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 ป243 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561ชื่อเรื่องอื่น: คำให้การชาวกรุงเก่า | คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม | คำให้การขุนหลวงหาวัด.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 ป243 2561] (1).

59. ประวัติศาสตร์เกาหลี = History of Korea / เรียบเรียง, รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

โดย รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

เลขเรียกหนังสือ: 951.9 ร115ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.9 ร115ป] (1).

60. แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย / กรุณา รักษวิณ.

โดย กรุณา รักษวิณ.

เลขเรียกหนังสือ: 728.312 ก268น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 728.312 ก268น] (2).