ผลการค้นหาของคุณมี 47 จากทั้งหมด 145254 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คำศัพท์ภาษาเกาหลีระดับกลาง / อี ซอยอน.

โดย อี, ซอยอน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.781 อ769ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.781 อ769ค] (2).

2. Easy TOPIK II : คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี / เรียบเรียงโดย อี ซอยยอน.

โดย อี, ซอยอน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.780076 อ769อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี : Easy TOPIK II.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.780076 อ769อ] (1).

3. คำศัพท์ภาษาเกาหลีระดับต้น / อี ซอยอน.

โดย อี, ซอยอน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.781 อ769ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.781 อ769ค] (2).

4. พูดเกาหลีทันใจ 1,200 ประโยค / อี ซอยอน.

โดย อี, ซอยอน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.7834 อ769พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.7834 อ769พ] (1).

5. ปาฏิหาริย์แห่งความเงียบ / พศิน อินทรวงค์, เรื่อง.

โดย พศิน อินทรวงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ479ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3444 พ479ป] (1).

6. อิกิเรียว : วิญญาณคนเป็นในวรรณกรรมญี่ปุ่น / อรรถยา สุวรรณระดา.

โดย อรรถยา สุวรรณระดา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.609 อ358อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.609 อ358อ] (1).

7. กลุ่มครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ = Family group therapy / สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์.

โดย สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.89156 ส161ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.89156 ส161ก] (2).

8. โทษประหารชีวิต / สุมนทิพย์ จิตสว่าง.

โดย สุมนทิพย์ จิตสว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 364.66 ส841ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.66 ส841ท] (2).

9. การจัดการชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ นโยบาย และกรณีศึกษา / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.

โดย อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14068 อ819ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14068 อ819ก] (2).

10. อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วาทกรรม ชีวิตประจำวัน และโลกที่เปลี่ยนแปลง = Power unbound: language, discourse, everyday life and the changing world / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

โดย ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

เลขเรียกหนังสือ: 303.3 ช892อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.3 ช892อ] (2).

11. อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ = The ASEAN miracle a catalyst for peace / กิชอร์ มาฮบูบานี, เจฟฟรี่ ซิงห์, เขียน ; ธีระ นุชเปี่ยม และ ประพิน นุชเปี่ยม, แปล.

โดย ธีระ นุชเปี่ยม | มาห์บูบานี, กิชอร์ | ซิงห์, เจฟฟรี่ | ประพิน นุชเปี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 341.2473 ม551อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2473 ม551อ] (2).

12. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

เลขเรียกหนังสือ: 346.048 ป492ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.048 ป492ค 2561] (2).

13. สิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

โดย อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 323 อ796ส 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323 อ796ส 2561] (2).

14. ความรู้กฎหมายทั่วไป : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป = Introduction to law / สมยศ เชื้อไทย.

โดย สมยศ เชื้อไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ส274ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 24 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ส274ค 2561] (2).

15. แนวทางการเขียน คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง สัญญาประนีประนอมยอมความ พร้อมตัวอย่าง / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ส284น 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561ชื่อเรื่องอื่น: แนวทางการเขียน (พร้อมตัวอย่าง) คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง ร้องสอด สัญญาประนีประนอมยอมความ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ส284น 2561] (2).

16. คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

โดย สหธน รัตนไพจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.066 ส447ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561ชื่อเรื่องอื่น: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.066 ส447ค 2561] (2).

17. รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีได้ / ผู้เขียน, คิม แยมิน.

โดย คิม, แยมิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.781 ค451ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.781 ค451ร] (1).

18. พูดเกาหลีทีละคำ = Basic Korean / นักเขียน, กนกลักษณ์ มากวงค์.

โดย กนกลักษณ์ มากวงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.7834 ก125พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.7834 ก125พ] (1).

19. การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย = The creative perpetuation in Thai poetry / นิตยา แก้วคัลณา.

โดย นิตยา แก้วคัลณา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น577ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น577ก] (2).

20. คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 / ผู้เขียน, มากิโกะ ชินยะ ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปล, จารุนันท์ ธนสารสมบัติ.

โดย จารุนันท์ ธนสารสมบัติ | ชินยะ, มากิโกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 ค256 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 ค256] (2).