ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 19 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เคมีฟิสิกส์ประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์ = Applied physical pharmacy / ชุติมา วีรนิชพงศ์.

โดย ชุติมา วีรนิชพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: QV744 ช617ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV744 ช617ค 2561] (3).

2. หลักการและการประยุกต์เภสัชจลนศาสตร์คลินิก / บราลี ปัญญาวุธโธ.

โดย บราลี ปัญญาวุธโธ.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 บ213ห 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 บ213ห 2561] (3).

3. พรมมิ สมุนไพรบำรุงความจำ : ข้อมูลวิชาการและการใช้ประโยชน์ / กรกนก อิงคนินันท์.

โดย กรกนก อิงคนินันท์.

เลขเรียกหนังสือ: QV766 ก152พ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV766 ก152พ 2561] (1).

4. แล็กโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ / สมหญิง ธัมวาสร.

โดย สมหญิง ธัมวาสร.

เลขเรียกหนังสือ: QW142.5.A8 ส287ล 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW142.5.A8 ส287ล 2561] (2).

5. ระบบร่างกายมนุษย์ = Human body / โดย อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์.

โดย อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: QS4 อ313ร 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2561?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS4 อ313ร 2561] (2).

6. จุลกายวิภาคศาสตร์ / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.

โดย เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: QS504 ก768จ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS504 ก768จ 2561] (2).

7. ระบบประสาทและการทำงาน = Functional neuroanatomy / เฉง นิลบุหงา.

โดย เฉง นิลบุหงา.

เลขเรียกหนังสือ: WL101 ฉ362ร 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WL101 ฉ362ร 2561] (2).

8. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข / นิลวรรณ อยู่ภักดี.

โดย นิลวรรณ อยู่ภักดี.

เลขเรียกหนังสือ: W74 น666ศ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: W74 น666ศ 2561] (2).

9. การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก / มาโนช หล่อตระกูล, บรรณาธิการ.

โดย มาโนช หล่อตระกูล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV77.2 ก449 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV77.2 ก449 2560] (2).

10. การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา : คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา / พรรณทิพา ศักดิ์ทอง.

โดย พรรณทิพา ศักดิ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: QV737 พ262ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV737 พ262ก 2561] (3).

11. เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง = Pharmacotherapy in chronic kidney disease / สมฤทัย วัชราวิวัฒน์.

โดย สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WJ342 ส276ภ 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WJ342 ส276ภ 2560] (2).

12. ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนัง : จากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง = Biomarkers of skin cells : from basic knowledge to application for cosmeceutical evaluation / จารุภา วิโยชน์.

โดย จารุภา วิโยชน์.

เลขเรียกหนังสือ: WA744 จ333ต 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WA744 จ333ต 2560] (2).

13. Drug guru ฉลาดรู้เรื่องยา / ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์, เขียน.

โดย ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ด154ด 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561ชื่อเรื่องอื่น: ฉลาดรู้เรื่องยา.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ด154ด 2561] (2).

14. เภสัชบำบัดในภาวะไตผิดปรกติ = Pharmacotherapy in renal disorders / วีรชัย ไชยจามร.

โดย วีรชัย ไชยจามร.

เลขเรียกหนังสือ: WJ300 ว825ภ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WJ300 ว825ภ 2561] (2).

15. เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ, วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, บุญเกิด คงยิ่งยศ, ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร.

โดย วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ | บุญเกิด คงยิ่งยศ | ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ภ781 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ปรับปรุงครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 ภ781 2559] (3).

16. หลักการพื้นฐานทางเภสัชจลนพลศาสตร์ของการขับยาออกจากร่างกาย = Basic principal pharmacokinetics of drug excretion / กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม.

โดย กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ก241ห 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 ก241ห 2561] (4).

17. การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก / นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์.

โดย นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: QY25 น423ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QY25 น423ก 2560] (2).

18. จุลชีววิทยาการแพทย์ = Medical microbiology / พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจุลชีววิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QW4 จ658 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW4 จ658 2561] (3).

19. เกณฑ์จริยธรรมสำหรับช่องทางสถานพยาบาล ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2559 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ = Code of practice for ethical channel, 10th edition, 2016

โดย สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์.

เลขเรียกหนังสือ: QV21 ก752 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV21 ก752 2559] (4).