ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 135 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. มณีแห่งปัญญา ราชาแห่งธรรม = His Majesty King Bhumibol's words of wisdom / ผู้แต่ง, วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ, ภัททิรา วิภวภิญโญ และเชิดชาติ หิรัญโร.

โดย วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ | ภัททิรา วิภวภิญโญ | เชิดชาติ หิรัญโร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ว734ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ว734ม] (2). Special Status (1).

102. ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 : อมตธรรมจากสายน้ำพระราชหฤทัย / สิริวรุณ.

โดย สิริวรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ส732ท 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พุทธศาสนา ของธรรมสภา, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3044 ส732ท 2560] (2). Special Status (2).

103. อินเดีย-อาเซียน : โอกาสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ = India-ASEAN : growing opportunities for Thailand's new economic community / ผู้เขียน, อมรชีพ โลจัน, นิติ ภาชิน.

โดย อมรชีพ โลจัน | นิติ ภาชิน.

เลขเรียกหนังสือ: 337.54059 อ277อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.54059 อ277อ] (1).

104. ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว : ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน

โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้. ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้.

เลขเรียกหนังสือ: 333.95 ป547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.95 ป547] (1).

105. 72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ.

โดย กษิดิศ อนันทนาธร.

เลขเรียกหนังสือ: 940.53593 จ688 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560ชื่อเรื่องอื่น: เจ็ดสิบสองปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.53593 จ688] (1).

106. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก" / โดย จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

โดย จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 จ537ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560ชื่อเรื่องอื่น: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 จ537ป] (3).

107. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 / โดย สุวิทย์ เมษินทรีย์.

โดย สุวิทย์ เมษินทรีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส881ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2560?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส881ป] (3).

108. Co-management : การจัดการแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์ / เรียบเรียง, รายา ผกามาศ.

โดย รายา ผกามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7 ร452ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.7 ร452ค] (1).

109. การจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างมีส่วนร่วม พื้นที่ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ / ผู้เขียน, อัจฉรา รักยุติธรรม.

โดย อัจฉรา รักยุติธรรม | มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.91 อ499ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.91 อ499ก] (1).

110. พื้นที่เรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Doi Inthanon learning center for natural resource management Tambon Ban-Luang, Amphoe Chomthong, Chiangmai / บรรณาธิการ, เดโช ไชยทัพ.

โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7 พ817 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.7 พ817] (1).

111. การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก / มาโนช หล่อตระกูล, บรรณาธิการ.

โดย มาโนช หล่อตระกูล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV77.2 ก449 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV77.2 ก449 2560] (2).

112. การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา : คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา / พรรณทิพา ศักดิ์ทอง.

โดย พรรณทิพา ศักดิ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: QV737 พ262ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV737 พ262ก 2561] (3).

113. เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง = Pharmacotherapy in chronic kidney disease / สมฤทัย วัชราวิวัฒน์.

โดย สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WJ342 ส276ภ 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WJ342 ส276ภ 2560] (2).

114. ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนัง : จากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง = Biomarkers of skin cells : from basic knowledge to application for cosmeceutical evaluation / จารุภา วิโยชน์.

โดย จารุภา วิโยชน์.

เลขเรียกหนังสือ: WA744 จ333ต 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WA744 จ333ต 2560] (2).

115. Drug guru ฉลาดรู้เรื่องยา / ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์, เขียน.

โดย ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ด154ด 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561ชื่อเรื่องอื่น: ฉลาดรู้เรื่องยา.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ด154ด 2561] (2).

116. เภสัชบำบัดในภาวะไตผิดปรกติ = Pharmacotherapy in renal disorders / วีรชัย ไชยจามร.

โดย วีรชัย ไชยจามร.

เลขเรียกหนังสือ: WJ300 ว825ภ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WJ300 ว825ภ 2561] (2).

117. เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ, วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, บุญเกิด คงยิ่งยศ, ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร.

โดย วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ | บุญเกิด คงยิ่งยศ | ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ภ781 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ปรับปรุงครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 ภ781 2559] (2). Checked out (1).

118. หลักการพื้นฐานทางเภสัชจลนพลศาสตร์ของการขับยาออกจากร่างกาย = Basic principal pharmacokinetics of drug excretion / กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม.

โดย กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ก241ห 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 ก241ห 2561] (4).

119. การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก / นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์.

โดย นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: QY25 น423ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QY25 น423ก 2560] (2).

120. จุลชีววิทยาการแพทย์ = Medical microbiology / พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจุลชีววิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QW4 จ658 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW4 จ658 2561] (3).