ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 135 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. บ้านไม้เรือนไทย : บ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้ในประเทศไทย = Contemporary house of Thai vernacular architecture / สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ.

โดย สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 728.09593 ส831บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 728.09593 ส831บ] (2).

82. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม / สัญชัย เกียรติทรงชัย.

โดย สัญชัย เกียรติทรงชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ส552ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เลย : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ส552ค] (1).

83. การตลาดเชิงสัมพันธ์ : แนวคิดพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย = Relationship marketing : basic concepts for research / สมบัติ ธำรงสินถาวร.

โดย สมบัติ ธำรงสินถาวร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 ส255ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 ส255ก] (1).

84. ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ = Environmental system and management / กลิ่นประทุม ปัญญาปิง.

โดย กลิ่นประทุม ปัญญาปิง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4083 ก315ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4083 ก315ร] (2).

85. คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก : ฉบับศาลยุติธรรม / สำนักงานศาลยุติธรรม.

โดย สำนักงานศาลยุติธรรม. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.

เลขเรียกหนังสือ: 340.59 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.59 ส691ค] (3).

86. พีชคณิตเชิงเส้น 1 = Linear algebra 1 / เยาวลักษณ์ คงธรรม.

โดย เยาวลักษณ์ คงธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 512.5 ย547พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.5 ย547พ] (1).

87. ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน / อุดม งามเมืองสกุล.

โดย อุดม งามเมืองสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 346.096 อ785ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.096 อ785ถ] (4). Checked out (1).

88. การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก = Nursing care of patients with shock / วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร.

โดย วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร | มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY154 ว719ก 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154 ว719ก 2559] (2). Checked out (1).

89. Becoming Dallas Willard : the formation of a philosopher, teacher, and Christ follower / Gary W. Moon ; with research assistance from Michael Stewart Robb.

โดย Moon, Gary W | Robb, Michael Stewart.

เลขเรียกหนังสือ: 230.092 M818B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Downers Grove, Ill. : InterVarsity Press, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.092 M818B] (1).

90. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน.

โดย วิชัย โชควิวัฒน.

เลขเรียกหนังสือ: 174.28 จ539จ เลขเรียกหนังสือ: W20.55.H9 ว539จ 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.28 ว539จ] (1), PYULIB-DW [Call number: W20.55.H9 ว539จ 2560] (1). Checked out (1).

91. มิติใหม่ในการสอนวรรณกรรม : วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ และวิจัย / คณะผู้เขียน, เจตนา นาควัชระ ... [และคนอื่นๆ].

โดย เจตนา นาควัชระ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะศิลปศาสตร์. กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9107 ม575 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9107 ม575] (2).

92. สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ / โดย กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง.

โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ส314 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, [2558?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ส314] (2). Special Status (2).

93. การจัดการธุรกิจฟาร์ม = Farm business management / ธนรักษ์ เมฆขยาย.

โดย ธนรักษ์ เมฆขยาย.

เลขเรียกหนังสือ: 630.68 ธ152ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 630.68 ธ152ก] (2).

94. เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม / คมสัน สุริยะ.

โดย คมสัน สุริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 330.015195 ค152ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.015195 ค152ศ] (1).

95. เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากล = Organic rice production technology under international standard / ผู้เขียน, บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์.

โดย บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ | กรมการข้าว. สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว.

เลขเรียกหนังสือ: 633.18 บ446ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, 2560ชื่อเรื่องอื่น: เอกสารวิชาการ เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากล.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 633.18 บ446ท] (2).

96. ระบบประกันการดูแลระยะยาว : ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย / วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์.

โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ | ยศ วัชระคุปต์.

เลขเรียกหนังสือ: 368.3 ว276ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.3 ว276ร] (2).

97. แรงงานเพื่อนบ้านกับคนไทย : ทำงานและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ / นภาพร อติวานิชยพงศ์, กิตติกาญจน์ หาญกุุล, สร้อยมาศ รุ่งมณี.

โดย นภาพร อติวานิชยพงศ์ | กิตติกาญจน์ หาญกุุล | สร้อยมาศ รุ่งมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 331.62 น197ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.62 น197ร] (2).

98. ศาสตร์ของพระราชา: ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / จัดทำโดย คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ศ375 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบญญัติแห่งชาติรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ศ375] (2).

99. นวมินทราศิรวาทราชสดุดี / บรรณาธิการ, ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์.

โดย ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ | คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น297 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, 2560สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911 น297] (2).

100. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย / บรรณาธิการ, กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล.

โดย กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 323.6 ป525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.6 ป525] (2).