ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 59 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

3. กลยุทธ์ของผู้นำร่วมสมัย = Comtemporary leader strategy / ผู้เขียน, สมชาย เทพแสง.

โดย สมชาย เทพแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ส239ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ส239ก] (1).

4. 108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / บรรณาธิการ, สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.

โดย สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.

เลขเรียกหนังสือ: 709.2 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2560ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยแปดศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 709.2 ร192] (1).

5. หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น = Principles of basic health economics / วิน เตชะเคหะกิจ.

โดย วิน เตชะเคหะกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.473621 ว617ห เลขเรียกหนังสือ: W74 ว617ห 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.473621 ว617ห] (2), PYULIB-DW [Call number: W74 ว617ห 2558] (5).

6. การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการแนวทางและการปฏิบัติ = Integrated group counseling approach and practice / ดวงมณี จงรักษ์.

โดย ดวงมณี จงรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.35 ด218ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.35 ด218ก] (1).

7. เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น = Introduction microeconomics / สมเกียรติ ชัยพิบูลย์.

โดย สมเกียรติ ชัยพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ส232ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ส232ศ] (2).

8. มองผ่านเลนส์ : ปะหล่องในไทย เมียนมาร์ และจีน = Through the lens: Palaung in Thailand, Myanmar and China / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

โดย สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89593 ส749ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89593 ส749ม] (2).

9. ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลา : เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์ / วสิษฐ เดชกุญชร.

โดย วสิษฐ เดชกุญชร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ว362น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3044 ว362น] (1).

10. คู่มือหลังกล้องท่องเที่ยว / นักเขียนและช่างภาพ, นพดล กันบัว.

โดย นพดล กันบัว | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ฝ่ายส่งเสริมการตลาด. กองวารสาร.

เลขเรียกหนังสือ: 778.943 น169ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวารสาร ฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557ชื่อเรื่องอื่น: หลังกล้องท่องเที่ยว : รวมเทคนิคถ่ายภาพ จมกคอลัมน์ยอดนิยมในอนุสาร อ.ส.ท..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.943 น169ค] (1).

11. รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่่จ่าย. เล่ม 3 = / กองบรรณาธิการ, ธนพล สุขมั่นธรรม, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

โดย ธนพล สุขมั่นธรรม | ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 336.243 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2560ชื่อเรื่องอื่น: Highlight of revenue tax ruling.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.243 ร156] (1).

12. วิถีชีวิตพระสงฆ์ไทย / พุทธรักษ์ ปราบนอก.

โดย พุทธรักษ์ ปราบนอก.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3822 พ883ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3822 พ883ว] (1).

13. สีตาและอมตะลีลาของพระราม / กิ่งแก้ว อัตถากร.

โดย กิ่งแก้ว อัตถากร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91109 ก632ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : สถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาคติชนวิทยาและปรัชญาอมตะ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91109 ก632ส] (1).

14. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : จีนศึกษา กฎหมายไทย แปลภาษาจีน / บรรณาธิการ, น้ำทิพย์ อยู่สำราญ.

โดย น้ำทิพย์ อยู่สำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ป352] (4).

15. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล.

โดย โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส979ภ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส979ภ 2561] (2).

16. จิตวิทยาพัฒนาการ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.

โดย พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.

เลขเรียกหนังสือ: 155 พ262จ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155 พ262จ 2561] (3).

17. ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ = English morphology / บูลย์จีรา ชิรเวทย์.

โดย บูลย์จีรา ชิรเวทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 425.9 บ769ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425.9 บ769ร] (2).

18. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Software engineering / สุวรรณี อัศวกุลชัย.

โดย สุวรรณี อัศวกุลชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 ส875ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 ส875ว] (3).

19. 5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ = 5S: principles & practice / อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา.

โดย อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.562 อ129ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.562 อ129ห] (2).

20. การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ / โดย กมลพร สอนศรี.

โดย กมลพร สอนศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.9 ก136ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.9 ก136ก] (1).