ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 16 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. กระบวนการพยาบาลและประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ / ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, กานดามณี พานแสง.

โดย ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล | กานดามณี พานแสง.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ท461ก 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ท461ก 2558] (3).

2. การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ / กัญญาดา ประจุศิลป.

โดย กัญญาดา ประจุศิลป.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 ก384ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 ก384ก 2561] (5).

3. กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน / ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, สุภาภรณ์ วรอรุณ.

โดย ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ | สุภาภรณ์ วรอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: WY106 ล246ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY106 ล246ก 2561] (1).

4. คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาล และการผดุงครรภ์ / บรรณาธิการ, ชัชวาล วงค์สารี.

โดย ชัชวาล วงค์สารี.

เลขเรียกหนังสือ: WQ100 ค695 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : จัดจำหน่ายโดย ชัชวาล วงค์สารี, 2560สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

5. หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น = Principles of basic health economics / วิน เตชะเคหะกิจ.

โดย วิน เตชะเคหะกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.473621 ว617ห เลขเรียกหนังสือ: W74 ว617ห 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.473621 ว617ห] (2), PYULIB-DW [Call number: W74 ว617ห 2558] (5).

6. การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 2 / บรรณาธิการ, สมพร ชินโนรส.

เลขเรียกหนังสือ: WY161 ก492 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รำไทยเพรส, [2561?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 ก492 2561] (5).

7. การหกล้มในผู้สูงอายุ : การป้องกันและดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ครอบครัว = Falling in the older adults : prevention and management in family medicine / บรรณาธิการ, จิตติมา บุญเกิด.

โดย จิตติมา บุญเกิด | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.

เลขเรียกหนังสือ: WT140 ก528 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WT140 ก528 256] (2).

8. พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / อรพินท์ สีขาว.

โดย อรพินท์ สีขาว.

เลขเรียกหนังสือ: QZ4 อ335พ 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ4 อ335พ 2560] (2).

9. การพยาบาลผู้สูงอายุ. เล่ม 1 / ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพร คำผลศิริ, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์.

โดย ศิริรัตน์ ปานอุทัย | ทศพร คำผลศิริ | ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 ศ481ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 ศ481ก 2561] (5).

10. การพยาบาลผู้สูงอายุ. เล่ม 2 / บรรณาธิการ, ศิริรัตน์ ปานอุทัย.

โดย ศิริรัตน์ ปานอุทัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 ก492 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 ก492 2561] (4). Checked out (1).

11. เวชศาสตร์ฟื้นฟูในปัญหาที่พบบ่อย / บรรณาธิการ, กุลภา ศรีสวัสดิ์.

โดย กุลภา ศรีสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WB320 ว896 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB320 ว896 2561] (5).

12. การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก = Nursing care of patients with shock / วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร.

โดย วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร | มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY154 ว719ก 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154 ว719ก 2559] (2). Checked out (1).

13. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน.

โดย วิชัย โชควิวัฒน.

เลขเรียกหนังสือ: 174.28 จ539จ เลขเรียกหนังสือ: W20.55.H9 ว539จ 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.28 ว539จ] (1), PYULIB-DW [Call number: W20.55.H9 ว539จ 2560] (1). Checked out (1).

14. ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี = Challenges and solutions for healthy aging / บรรณาธิการ, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล.

โดย วีรศักดิ์ เมืองไพศาล | สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย.

เลขเรียกหนังสือ: WT100 ป268 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WT100 ป268 2561] (4).

15. ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก. เล่ม 4 / บรรณาธิการ, สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: WS105 ต367 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS105 ต367 2561] (3).

16. ตำราการพยาบาลเด็ก / โดย คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ | ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 ม246ต 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ปรับปรุงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 ม246ต 2561] (2). Checked out (8).