ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1836 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 10750 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2493สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. Learn to speak & read Thai / Kosa Ariya.

โดย Kosa Ariya.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91824 K86L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Japan] : Kyoto Seika University, [1993?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91824 K86L] (2).

3. ราชาศัพท์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย / รัศมี-สุทธิ ภิบาลแทน, อารมณ์ ฉนวนจิตร.

โดย รัศมี ภิบาลแทน | สุทธิ ภิบาลแทน | อารมณ์ ฉนวนจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร388ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทฟัน อินเตอร์ แอคท์, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร388ร] (1).

4. พิชัยสงครามสามก๊ก / สังข์ พัธโนทัย.

โดย สังข์ พัธโนทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ส526พ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประดู่ลาย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.13 ส526พ 2535] (1).

5. มารยาทไทยและราชาศัพท์ / สุทธิ ภิบาลแทน.

โดย สุทธิ ภิบาลแทน.

เลขเรียกหนังสือ: 395 ส773ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิคอาร์ต, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395 ส773ม] (1).

6. วุตโตทย : ตำราแต่งฉันท์ฉบับล้านนา / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

โดย ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 พ976ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 พ976ว] (1).

7. การเขียนภาคปฏิบัติ / ประสิทธิ์ กาพย์กลอน.

โดย ประสิทธิ์ กาพย์กลอน.

เลขเรียกหนังสือ: 808 ป412ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808 ป412ก] (4).

8. การเขียนสร้างสรรค์ / สมพร มันตะสูตร.

โดย สมพร มันตะสูตร.

เลขเรียกหนังสือ: 808 ส265ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808 ส265ก] (2).

9. กลวิธีสอนเด็กให้เรียนเขียนกวี / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.

โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ.

เลขเรียกหนังสือ: 808.1 ศ541ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.1 ศ541ก] (3).

10. รวมบทร้อยกรองจาก 25 กวี / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, บรรณาธิการ.

โดย ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 808.81 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.81 ร156] (1).

11. ภควัทคีตา บทเพลงแห่งองค์ภควัน = The Bhagvadgita / กฤษณะไทวปายนะวยาส ; แปลโดย สมภาร พรมทา.

โดย กฤษณะไทวปายนวยาส | สมภาร พรมทา.

เลขเรียกหนังสือ: 891.2 ก281ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จตุจักร, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 891.2 ก281ภ] (1).

12. วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย / คงเดช ประพัฒน์ทอง, ผู้เรียงเรียง.

โดย คงเดช ประพัฒน์ทอง | กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9111 ค113ว (อ.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0026 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2522สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9111 ค113ว] (2).

13. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร419พ 2526 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: 10723 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2526สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร419พ 2526] (1). Special Status (1).

14. ว่าด้วยแบบเรียนภาษาไทย / นิพนธ์ สุขสวัสดิ์.

โดย นิพนธ์ สุขสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 น617ว 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 น617ว 2524] (1).

15. อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ / กรรณิการ์ วิมลเกษม.

โดย กรรณิการ์ วิมลเกษม | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.912 ก173อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.912 ก173อ] (2).

16. โครงสร้างของภาษาไทย = The structure of Thai : grammartical system / วิจินตน์ ภาณุพงศ์.

โดย วิจินตน์ ภาณุพงศ์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 ว531ค 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 ว531ค 2530] (1). Checked out (1).

17. เจี้ยก้อม : เรื่องขำขันล้านนา (การรวบรวมศึกษาวิจัย) / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ785จ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ785จ] (2), PYULIB-DW [Call number: 398.2 อ785จ] (1).

18. รายงานการวิจัยเรื่อง ปริศนาคำทาย : การวิเคราะห์กลวิธีในการใช้ภาษา = Riddles : analyzing games for inherent language strategies / รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร.

โดย รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.6 ร649ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.6 ร649ร] (2).

19. วิทยาวรรณกรรม / กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

โดย นราธิปพงศ์ประพันธ์, กรมหมื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 400.081 น235ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 400.081 น235ว] (2), PYULIB-DW [Call number: 400.081 น235ว] (2).

20. เทียนวรรณ และ ก.ศ.ร. กุหลาบ / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 928.9591 ช451ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธีรนันท์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.9591 ช451ท] (2).