ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1467 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. วารสารทรัพยากรมนุษย์ [วารสาร]

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resourceข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549ชื่อเรื่องอื่น: ทรัพยากรมนุษย์.สารสนเทศออนไลน์: homepage สามารถยืมได้: No items available

2. Essentials of organizational behavior / Stephen P. Robbins.

โดย Robbins, Stephen P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 R636E 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 R636E 1992] (1).

3. The handbook of human resource management / edited by Brian Towers

โดย Towers, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 H236] (1).

4. 62 ข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน = Motivating people / โดย เคิร์ท แฮงค์ส ; ปราชญา กล้าผจัญ, แปลเรียบเรียง.

โดย แฮงค์ส, เคิร์ท | ปราชญา กล้าผจัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ฮ829ห 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ณ ฌาน, 2534ชื่อเรื่องอื่น: หกสิบสองข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ฮ829ห 2534] (1).

5. ยอดหญิงนักบริหาร = Knowing your score / อลิซ อาร์มสตรอง ; แปลโดย รุจิเรข เลขะวงศ์.

โดย อาร์มสตรอง, อลิซ | รุจิเรข เลขะวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ649ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุณา-จตุพร, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ649ย] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.3 อ649ย] (1).

6. การบริหารแรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ก813ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ก813ก] (4).

7. Managing poeple at work : readings in personnel / Dale S. Beach.

โดย Beach, Dale S.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 B365M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 B365M] (1).

8. ครรลองครองใจระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร.

โดย ประวีณ ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.315 ป381ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.315 ป381ค] (2).

9. กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว528ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว528ก] (1).

10. การบริหารงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ118ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ธ118ก 2540] (1).

11. ศิลปะการบังคับบัญชา / ผู้เขียน, สิทธิโชค วรานุสันติกูล

โดย สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส722ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, / 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส722ศ] (3).

12. Building quality service : with competency-based human resource management : trainer's manual / Lynn van der Wagen

โดย Van der Wagen, Lynn.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 V217B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chatswood, Australia : Butterworth Heinemann, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 V217B] (1).

13. Human resource management / Barry Cushway

โดย Cushway, Barry.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 C986H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 C986H] (1).

14. Interviewing / National Business Employment Weekley

โดย Hirsch, Arlene S | Wall Street Journal (Firm) | National Business Employment Weekly.

เลขเรียกหนังสือ: 650.14 I61 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.14 I61 1996] (1).

15. Supervising and managing people

เลขเรียกหนังสือ: 658.302 S959 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.302 S959] (1).

16. เคล็ดลับการบริหารงานให้ชนะใจคน / พรรณราย ทรัพยะประภา

โดย พรรณราย ทรัพยะประภา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 พ266ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Wisdom, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 พ266ค] (2).

17. แรงงานสัมพันธ์ = Labour relations / กวี วงศ์พุฒ

โดย กวี วงศ์พุฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ก325ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ก325ร 2540] (3).

18. เทคนิคการประเมินการฝึกอบรมในองค์การ / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ช486ท (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ช486ท] (2).

19. The trust effect : creating the high trust, high performance organization / Larry Reynolds

โดย Reynolds, Larry.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 R463T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Nicholas Brealey Publishing, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.314 R463T] (1).

20. 226 tips for managing people / Rajeev Sethi

โดย Sethi, Rajeev.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 S495T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 S495T] (1).