ผลการค้นหาของคุณมี 27 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ธุรกิจเบื้องต้น / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว

โดย ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ร261ธ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ร261ธ 2537] (5).

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ = / โดย ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว

โดย ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 650 ร261ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 ร261ค] (5).

3. พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / สังคม ศรีจันทร์เติม, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง

โดย สังคม ศรีจันทร์เติม.

เลขเรียกหนังสือ: 922.943 ส532พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 922.943 ส532พ] (1).

4. ความมั่นคงแห่งชาติ / อนันท์ งามสะอาด

โดย อนันท์ งามสะอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 300 อ173ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300 อ173ค] (2).

5. ประวัติพลศึกษา / ฟอง เกิดแก้ว

โดย ฟอง เกิดแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 613.7 ฟ154ป 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.7 ฟ154ป 2526] (2).

6. สวัสดิศึกษา-การปฐมพยาบาล / ฟอง เกิดแก้ว

โดย ฟอง เกิดแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 614.8 ฟ154ส 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.8 ฟ154ส 2525] (6).

7. ความรู้เกี่ยวกับสินค้า / สุภาภรณ์ ลีละศุภสกุล

โดย สุภาภรณ์ ลีละศุภสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 633 ส838ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 633 ส838ค] (2).

8. ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม / สิทธิโชค วรานุสันติกูล

โดย สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส722ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส722ท] (6).

9. ทฤษฎีเครื่องยนต์แกสโซลีน / ประกอบ ยาหมื่นไวย์

โดย ประกอบ ยาหมื่นไวย์.

เลขเรียกหนังสือ: 621.434 ป187ท 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.434 ป187ท 2527] (1).

10. ธุรกิจโรงแรม / สุรณี ศรีจันทร์.

โดย สุรณี ศรีจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ส851ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ส851ธ] (1).

11. วิธีสอนวิชาการบัญชี = / บรรจง อภิรติกุล

โดย บรรจง อภิรติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.07 บ147ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.07 บ147ว] (3).

12. องค์การและการจัดการ / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว

โดย ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ร261อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ร261อ] (3).

13. การจัดจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจ พช. 942 / โดย ดำรัสสิริ อุทยานนนนท์ และ อารีวรรณ อัศวรุ่งนิรันดร์

โดย ดำรัสสิริ อุทยานานนท์ | อารีวรรณ อัศวรุ่งนิรันดร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ด217ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ด217ก] (2).

14. การโฆษณา / โดย จีรวรรณ สุรัสวดี และ ภาวดี จิตธรรมา

โดย จีรวรรณ สุรัสวดี | ภาวดี จิตธรรมา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 จ558ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 จ558ก] (1).

15. ศิลปการขาย / ดำรัสสิริ อุทยานานนท์

โดย ดำรัสสิริ อุทยานานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ด217ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ด217ศ] (2).

16. จิตวิทยาเบื้องต้น / ประสาร ทิพย์ธารา

โดย ประสาร ทิพย์ธารา.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ป411จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ป411จ] (3).

17. การใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ / วิน หนูบุตร

โดย วิน หนูบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ว617ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ว617ก] (2).

18. วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต / โดย วิน เชื้อโพธิ์หัก.

โดย วิน เชื้อโพธิ์หัก.

เลขเรียกหนังสือ: 500 ว617ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 500 ว617ว] (2).

19. องค์การและการจัดการ = Organization and management / โดย สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์

โดย สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส612อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส612อ] (2).

20. วิธีวิจัยทางธุรกิจ = Business research / อภินันท์ จันตะนี, ศรีเพชร เลิศพิเชฐ์, อุเทศ ศรแก้ว

โดย อภินันท์ จันตะนี | ศรีเพชร เลิศพิเชฐ์ | อุเทศ ศรแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 อ257ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 อ257ว] (1).