Your search returned 52 results from 146678 records. Subscribe to this search

|
1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและการจำหน่ายเงินกำไร / ฝ่ายวิเคราะห์ระเบียบและเอกสารภาษี กองนโยบายและแผน กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร. กองนโยบายและแผน.

Call number: 336.243 ก169ภ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2535 Description: 131 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.243 ก169ภ] (7).

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร / รวบรวมโดย สรรพากรสาส์น

by สรรพากรสาส์น | กรมสรรพากร.

Call number: 343.04 ภ491 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กรมสรรพากร, 2531 Description: 163 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ภ491] (3).

3. คำพิพากษาฎีกาตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2528-2529 / รวบรวมโดย กองคดีภาษีอากร กรมสรรพากร

by กองคดีภาษีอากร.

Call number: 347.077 ค369 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สรรพากรสาส์น, 2530 Description: 270 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 ค369] (2).

4. เอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 9) และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525 ; แถลงการณ์กระทรวงการคลัง เรื่อง เปิดโอกาสให้เสียภาษีอากรเพิ่มเติม / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 343.04 ก169อ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2525 Description: 81 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.04 ก169อ] (5).

5. เอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 343.04 ก169อ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2529 Description: 57 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.04 ก169อ] (5).

6. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 343.05582 ก169พ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2529 Description: 42 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.05582 ก169พ] (1).

7. สูตรสำเร็จตารางหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของกรมสรรพากร / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 336.240212 ก169ส (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สรรพากรสาส์น, 2523 Description: 140 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 336.240212 ก169ส] (1).

8. สูตรสำเร็จ ตารางหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของกรมสรรพากร / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 336.240212 ก169ส (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สรรพากรสาส์น, 2529 Description: 221 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 336.240212 ก169ส] (1).

9. สรรพากรสาส์น [วารสาร]

by กรมสรรพากร.

Call number: Journal Material type: serial Continuing resourcePublisher: กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร, 2497- Current frequency: รายเดือนOther title: วารสารสรรพากรสาส์น.Online access: Journal Homepage Availability: No items available

10. เอกสารประกอบการชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 336.2714 ก169อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2535?] Description: 33 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2714 ก169อ] (1).

11. อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง--ประเทศไทยกับ--ประเทศลักเซมเบอร์ก = Convention for the avoidance of double taxation between--Thailand and--Luxembourg / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 343.0526 ก169อ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2541 Description: 67 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.0526 ก169อ] (2).

12. อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง--ประเทศไทยกับ--ประเทศสเปน = Convention for the avoidance of double taxation between--Thailand and Spain / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 343.0526 ก169อ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2542 Description: 63 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.0526 ก169อ] (2).

13. อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง--ประเทศไทยกับ--ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ = Convention for the avoidance of double taxation between--Thailand and--The People's Republic of Bangladesh / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 343.0526 ก169อ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2542 Description: 63 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.0526 ก169อ] (2).

14. ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง--ประเทศไทยกับ--ประเทศเนปาล = Agreement for the avoidance of double taxation between--Thailand and Nepal / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 343.0526 ก169ค (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2542 Description: 55 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.0526 ก169ค] (2).

15. ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง--ประเทศไทยกับ--ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส = Agreement for the avoidance of double taxation between--Thailand and Mauritius / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 343.0526 ก169ค (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2541 Description: 67 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.0526 ก169ค] (2).

16. เอกสารประกอบการชี้แจงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 336.2714 ก169อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2534?] Description: 56 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2714 ก169อ] (5).

17. อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนฮังการีเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ = Convention between Thailand and the Hungarian peoples republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 343.0526 ก169อ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2534?] Description: 59 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.0526 ก169อ] (1).

18. อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับปากีสถานเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ = Convention between the Kingdom of Thailand and the Islamic Republic of Pakistan for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 343.0526 ก169อ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2535?] Description: 51 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.0526 ก169อ] (1).

19. ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ เบลเยี่ยมเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ = Agreement between the Kingdom of Thailand and The Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 343.0526 ก169ค (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2527 Description: 57 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.0526 ก169ค] (1).

20. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน = Agreement between the royal government of Thailand and the government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation / กรมสรรพากร

by กรมสรรพากร.

Call number: 343.0526 ก169ค (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2530 Description: 53 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.0526 ก169ค] (1).