Your search returned 33 results from 146142 records. Subscribe to this search

|
1. สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย [วารสาร]

by กรมสุขภาพจิต.

Call number: Journal Material type: serial Continuing resourcePublisher: กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต, 2537- Description: เล่ม ; 27 ซม.Current frequency: ราย 4 เดือนOther title: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย.Availability: No items available

2. คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพยาบาล / สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

by กรมสุขภาพจิต. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต.

Call number: WY160 ค695 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2540- Description: 94 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 ค695 2540] (1).

3. คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับผู้ให้การปรึกษา / กรมสุขภาพจิต

by กรมสุขภาพจิต.

Call number: WM55 ก169ค 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2540 Description: 91 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM55 ก169ค 2540] (1).

4. คู่มือคลายเครียด / กรมสุขภาพจิต

by กรมสุขภาพจิต.

Call number: 155.9042 ก169ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง, [2542?] Description: 48 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.9042 ก169ค] (3).

5. การปรึกษาเรื่องเอดส์ในระบบสาธารณสุข : สถานการณ์และแนวทางการพัฒนา / ศูนย์พัฒนาวิชาการการปรึกษาเรื่องเอดส์ กรมสุขภาพจิต

by กรมสุขภาพจิต. ศูนย์พัฒนาวิชาการการปรึกษาเรื่องเอดส์.

Call number: 362.1969792 ก169ก Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2541 Description: 10 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1969792 ก169ก] (1).

6. การปรึกษากับภูมิปัญญาชาวบ้าน / กองบรรณาธิการ ศูนย์พัฒนาวิชาการการปรึกษาเรื่องเอดส์ กรมสุขภาพจิต

Call number: 616.979 ก528 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : Identity Group, 2541 Description: 32 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.979 ก528] (1).

7. ฝ่าวิกฤตชีวิตด้วยการปรึกษา / ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล [ผู้เขียน].

by ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล | กรมสุขภาพจิต. ศูนย์พัฒนาวิชาการการปรึกษาเรื่องเอดส์.

Call number: 361.06 ป383ฝ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์พัฒนาวิชาการการปรึกษาเรื่องเอดส์ กรมสุขภาพจิต, 2541. Description: 78 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.06 ป383ฝ] (1).

8. คู่มือการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ สำหรับผู้ให้การปรึกษา / โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

by โรงพยาบาลสวนปรุง.

Call number: WC503.7 ร925ค 2539 Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่] : โรงพยาบาลสวนปรุง, 2539 Description: 204 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC503.7 ร925ค 2539] (2).

9. การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพยาบาล / สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

by กรมสุขภาพจิต. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต.

Call number: WY160 ก451 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2541 Description: 83 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 ก451 2541] (9).

10. คู่มือคลายเครียดด้วยตนเอง / กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

by กรมสุขภาพจิต.

Call number: 155.9042 ก169ค 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2540- Description: 74 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.9042 ก169ค 2540] (1).

11. รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อกิจกรรมการพยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลสวนปรุง / โดย ประไพ วิจักขณาพันธุ์

by ประไพ วิจักขณาพันธุ์ | กระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2541 Description: ก-ช, 82 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

12. รายงานวิจัย การพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับประชาชนไทย อายุ 12-60 ปี = The development of Thai emotional intelligence screening test for ages 12 to 60 / สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

by กรมสุขภาพจิต. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต.

Call number: 152.4 ก169ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2544 Description: ก-ซ, 111 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.4 ก169ร] (5).

13. การพัฒนาคุณภาพการปรึกษาเรื่องเอดส์ : เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพบริการ / บรรณาธิการ, ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

by ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล | กรมสุขภาพจิต. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต.

Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: นนทบุรี : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2541 Description: 8, 56 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

14. แบบบันทึกการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด / โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการการปรึกษาเรื่องเอดส์ กรมสุขภาพจิต.

by กรมสุขภาพจิต. ศูนย์พัฒนาวิชาการการปรึกษาเรื่องเอดส์.

Call number: QY400 ก169บ 2541 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2541. Description: [100 หน้า].Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QY400 ก169บ 2541] (1).

15. แบบบันทึกการปรึกษาหลังการตรวจเลือด / โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการการปรึกษาเรื่องเอดส์ กรมสุขภาพจิต.

by กรมสุขภาพจิต. ศูนย์พัฒนาวิชาการการปรึกษาเรื่องเอดส์.

Call number: QY400 ก169บ 2541 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2541. Description: [100 หน้า].Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QY400 ก169บ 2541] (1).

16. รายงานวิจัยการพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี และ 6-11 ปี / กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

by กรมสุขภาพจิต.

Call number: 155.4124 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท.] : กรม, 2545 Description: ก-ฌ, 95 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4124 ร451] (2).

17. To Be Number One / กรมสุขภาพจิต

by กรมสุขภาพจิต.

Call number: 362.2917 ก169ท (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2546?] Description: 60 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 362.2917 ก169ท] (3). Items available for reference: [Call number: 362.2917 ก169ท] (5).

18. รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องสุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, 19-12 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร = The 2nd international comference on mental health and substanced Dependence 2003 / สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

by การประชุมวิชาการนานาชาติ (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพฯ) | กรมสุขภาพจิต. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต.

Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2546 Description: 251 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

19. รายงานการวิจัยความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน = The self esteem of methamphetamine induced psychotic patients / จัดทำโดย จิรังกูร ณัฐรังสี, กาญจนา สุทธิเนียม

by จิรังกูร ณัฐรังสี | กาญจนา สุทธิเนียม | กระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต.

Call number: WM20.5 จ526ร 2545 (ว.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง], 2545 Description: 52 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM20.5 จ526ร 2545] (1). Items available for reference: [Call number: WM20.5 จ526ร 2545] (1).

20. รายงานการวิจัย การศึกษาลักษณะการดำเนินโรคของโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน 1 เดือนของการรักษา = Methamphetamine psychosis : its clinical course during 4 weeks of antipsychotics treatment / จัดทำโดย พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ... [และคนอื่นๆ].

by พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ | กรมสุขภาพจิต.

Call number: NURSE พ569ก 2545 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต, [2545?] Description: ก-ฌ, 66 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: NURSE พ569ก 2545] (2).