Your search returned 17 results from 146862 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานประจำปี ... / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: สพ. 1 พณ-กส144 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2558-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: รายงานประจำปี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 พณ-กส144] (1).

2. คู่มือการค้าและการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย = Federation of Malaysia / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309595 ก169ค 2556 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: นนทบุรี : กรม, 2556. Description: 118 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309595 ก169ค 2556] (1).

3. คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ = The republic of the Philippines / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309599 ก169ค 2556 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: นนทบุรี : กรม, 2556. Description: 91 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309599 ก169ค 2556] (1).

4. คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม = Socialist republic of Vietnam / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309597 ก169ค 2556 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: นนทบุรี : กรม, 2556. Description: 110 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309597 ก169ค 2556] (1).

5. คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร์ = Republic of Singapore / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.673095957 ก169ค 2556 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: นนทบุรี : กรม, 2556. Description: 145 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673095957 ก169ค 2556] (1).

6. คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย = Republic of Indonesia / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309598 ก169ค 2556 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: นนทบุรี : กรม, 2556. Description: 101 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309598 ก169ค 2556] (1).

7. คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐแห่งสหหภาพเมียนมาร์ = The republic of the union of Myanmar / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309591 ก169ค 2556 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: นนทบุรี : กรม, 2556. Description: 100 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309591 ก169ค 2556] (1).

8. คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว = The Lao people's democratic republic / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309594 ก169ค 2556 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: นนทบุรี : กรม, 2556. Description: 86 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309594 ก169ค 2556] (1).

9. คู่มือการค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา = Kingdom of Cambodia / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.6709596 ก169ค 2556 Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : กรม, 2556. Description: 91 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6709596 ก169ค 2556] (1).

10. คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศมาเลเซีย = Malaysia / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309595 ก169ค Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : กรม, 2558. Description: 204 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในมาเลเซีย..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309595 ก169ค] (1).

11. คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา = Cambodia / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309596 ก169ค Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : กรม, 2558. Description: 202 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในกัมพูชา..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309596 ก169ค] (1).

12. คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย = Indonesia / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309598 ก169ค Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : กรม, 2558. Description: 167 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในอินโดนีเซีย..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309598 ก169ค] (1).

13. คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ = Singapore / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.673095957 ก169ค Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : กรม, 2558. Description: 194 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสิงคโปร์..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673095957 ก169ค] (1).

14. คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Laos / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309594 ก169ค Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : กรม, 2558. Description: 152 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในลาว..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309594 ก169ค] (1).

15. คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ = Philippines / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309599 ก169ค Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : กรม, 2558. Description: 155 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309599 ก169ค] (1).

16. คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา = Myanmar / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309591 ก169ค Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : กรม, 2558. Description: 167 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในพม่า..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309591 ก169ค] (1).

17. คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม = Vietnam / ผู้แต่ง, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: 332.67309597 ก169ค Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : กรม, 2558. Description: ก-ง, 100 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309597 ก169ค] (1).