Your search returned 11 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี ... ลุ่มน้ำปิงตอนบน ลุ่มน้ำกก-โขงตอนบน ลุ่มน้ำสาละวิน / สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1.

Call number: 333.7 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7 ส691ร] (4).

2. 2 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.72 ก218ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548 Description: 300 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.72 ก218ส] (1).

3. ปราชญ์ชุมชน : สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Call number: 920.0593 ก218ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม., 2548 Description: 12, 338 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.0593 ก218ป] (2).

4. รายงานประจำปี ... / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: สพ. 1 ทส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ทส] (2).

5. สรุปย่อผู้บริหารโครงการจัดทำมาตราฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551. Description: 105 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (1).

6. รายงานการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 = National conference proceeding / สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ครั้งที่ 1 : 2551 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 016.33372 ก482ร 2551 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551?] Description: ก-ฎ, 602 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.33372 ก482ร 2551] (2).

7. การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2, ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร / สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ครั้งที่ 2 : 2552 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 016.33372 ก482ก 2552 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552 Description: 578 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.33372 ก482ก 2552] (2).

8. รายงานประจำปี ... / สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: สพ. 1 ทส-สท164 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ทส-สท164] (2).

9. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าลำพูน / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน.

by การประชุมรับฟังความเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการ แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าลำพูน (2553 : ลำพูน) | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 711.3 ก481อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553. Description: 101 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: โครงการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าลำพูน.Availability: Items available for reference: [Call number: 711.3 ก481อ] (1).

10. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย / คณะผู้วิจัย วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

by วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม.

Call number: 628.42 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556. Description: 105 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: การศึกษาแนวทางการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 628.42 ร451] (1).

11. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก / ผู้จัดทำ, สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ.

Call number: 929.709593 ส243 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557. Description: 250 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 929.709593 ส243] (2).