Refine your search

Your search returned 30 results from 146031 records. Subscribe to this search

|
1. 100 ปีมหาดไทย / คณะทำงานจัดทำหนังสือวิชาการมหาดไทย 100 ปี

by กระทรวงมหาดไทย. คณะทำงานจัดทำหนังสือวิชาการมหาดไทย 100 ปี.

Call number: 351.03 ก218ร (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2535 Description: 462 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 351.03 ก218ร] (1).

2. กฐินมหาดไทย / กระทรวงมหาดไทย

by กระทรวงมหาดไทย.

Call number: 351.03 ก218ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2530 Description: 229 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.03 ก218ก] (1).

3. ผู้อพยพชาวอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ.2518-ปัจจุบัน = / สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย

by สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ.

Call number: 325.2597 ผ749 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2531?] Description: 58 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 325.2597 ผ749] (1).

4. แผนมหาดไทย แม่บทฉบับที่ 4 (พ.ศ.2530-2534) / กระทรวงมหาดไทย

by กระทรวงมหาดไทย.

Call number: 351.03 ก218ร (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2530 Description: 471 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 351.03 ก218ร] (2).

5. คำตอบกระทู้ถามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2517 / คณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย.

by กระทรวงมหาดไทย. คณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Call number: 350.03 ม19ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2517. Description: 108 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 350.03 ม19ค] (1).

6. ข้อมูลเพื่อการวางแผนมหาดไทย : ข้อมูลพื้นฐาน ปี ... / สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย.

by สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย | กระทรวงมหาดไทย. ศูนย์สารนิเทศ.

Call number: 315.93 ส691ข (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2543- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 315.93 ส691ข] (2).

7. คู่มือประกอบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

by กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 362.1969792 ก218ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542 Description: 86 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1969792 ก218ค] (1).

8. คู่มือโครงการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

by กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 362.1969792 ส691ค Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2539 Description: 222 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1969792 ส691ค] (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการสุพรรณบุรี : พื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น / โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

by สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Call number: 352.14 ส691ร (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2539- Description: ก-จ, 187 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.14 ส691ร] (1).

10. รายงานการวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 118 แห่ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2510 / ของ คณะเจ้าหน้าที่วิจัยผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2510 กระทรวงมหาดไทย

by กระทรวงมหาดไทย. คณะเจ้าหน้าที่วิจัยผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2510.

Call number: 324.9593 ก218ร 2540 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540 Description: 125 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 324.9593 ก218ร 2540] (1).

11. คู่มือแนวทางการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสภาตำบล (สต.) / จัดทำโดย โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย. โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Call number: 338.4791 ม246ค 2543 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: เชียงใหม่ : โครงการ, 2543 Description: 57 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ม246ค 2543] (1).

12. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสภาตำบล (สต.) / จัดทำโดย โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย. โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Call number: 338.4791 ม246ร 2543 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: เชียงใหม่ : โครงการ, 2543 Description: ก-ฎ, 218 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ม246ร 2543] (1).

13. 100 ปี กรมที่ดิน / กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

by กรมที่ดิน.

Call number: 333.3 ก169ร (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2544 Description: 4 เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.3 ก169ร] (4).

14. ท่านกับกองทุนประกันสังคม / สำนักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย

by สำนักงานประกันสังคม.

Call number: 368.4 ส691ท (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534 Description: 63 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 368.4 ส691ท] (1).

15. กรอบแนวทางการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2546-2551 / สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

by กระทรวงมหาดไทย. สำนักนโยบายและแผน.

Call number: 353.3 ส691ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2547?] Description: 36 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 353.3 ส691ก] (3).

16. นายกฯ ทักษิณ กับการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ / ทักษิณ ชินวัตร.

by ทักษิณ ชินวัตร | กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 362.042 ท338น (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546 Description: 106 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.042 ท338น] (1).

17. นายกฯ ทักษิณ มอบนโยบายและแนวทางการจดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจน / ทักษิณ ชินวัตร.

by ทักษิณ ชินวัตร | กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 362.042 ท338น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546 Description: 47 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.042 ท338น] (2).

18. นายกฯ ทักษิณ กับการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ / โดย ทักษิณ ชินวัตร. การจัดทำงบประมาณในมิติใหม่ / สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. การบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี / วิษณุ เครืองาม

by ทักษิณ ชินวัตร | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ | วิษณุ เครืองาม | กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 351.593 ท338น (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546 Description: 64 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 351.593 ท338น] (3).

19. พิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีแห่เชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ [videorecording]/ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.

by สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง.

Call number: CD 200118 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200118] (1).

20. โครงการวิจัยประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา [videorecording]/ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.

by สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Call number: CD 100230 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [254-?]. Description: 2 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100230] (2).