Your search returned 17 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. การบริหารแรงงานในประเทศไทย : กรม ทบวง หรือ กระทรวง? / จำเนียร จวงตระกูล

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 351.83 จ356ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, 2527 Description: 131 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.83 จ356ก] (1).

2. การบริหารแรงงานในประเทศไทย : กรม ทบวง หรือกระทรวง / โดย จำเนียร จวงตระกูล

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 351.83 จ356ก (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531 Description: 99 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.83 จ356ก] (2).

3. คู่มือปฏิบัติการบริหารบุคคล / จำเนียร จวงตระกูล

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 658.3 จ356ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531 Description: 71 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 จ356ค] (7).

4. ลักษณะของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ / จำเนียร จวงตระกูล

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 658.3 จ356ล Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530 Description: 74 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 จ356ล] (5).

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน / จำเนียร จวงตระกูล

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 658.3125 จ356ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531 Description: 151 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 จ356ก] (3).

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน : เอกสารทางวิชาการ / จำเนียร จวงตระกูล

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 658.3125 จ356ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, 2527 Description: 208 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 จ356ก] (1).

7. ลักษณะของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ / จำเนียร จวงตระกูล

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 658.3 จ356ล 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : หงสา เพรส, 2540 Description: 104 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 จ356ล 2540] (2).

8. การบริหารงานคือการบริหารคน / โดย จำเนียร จวงตระกูล

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 658.3 จ356ก 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : หงสา เพรส, 2540 Description: 321 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 จ356ก 2540] (5).

9. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. เล่มที่ 1, ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนทัศน์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / โดย จำเนียร จวงตระกูล.

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 658.3 จ356ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการ ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล, [2548?] Description: 18, 229 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 จ356ก] (3).

10. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. เล่มที่ 2, การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และการพัฒนาองค์การ / โดย จำเนียร จวงตระกูล.

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 658.3 จ356ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการ ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล, [2548?] Description: 21, 262 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 จ356ก] (3).

11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. เล่มที่ 3, การจัดการงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : การจัดการยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง จริยธรรม หน่วยงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต / โดย จำเนียร จวงตระกูล.

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 658.3 จ356ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการ ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล, [2548?] Description: 20, 275 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 จ356ก] (3).

12. HR มือโปร : 40 ปี สู่มืออาชีพ / ผู้เขียน, จำเนียร จวงตระกูล

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 658.3 จ356อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2549 Description: 281 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 จ356อ] (3).

13. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ = Strategic HRM : becoming a change agent / โดย จำเนียร จวงตระกูล.

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 658.3 จ356ก 2550 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล, 2550 Description: 13, 287 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 จ356ก 2550] (2).

14. จริยธรรมกับการบริหารธุรกิจ / จำเนียร จวงตระกูล.

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 174.4 จ356จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล, 2550 Description: 6, 175 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 จ356จ] (2).

15. การวิจัยเชิงคุณภาพ : เครื่องมือสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ. เล่มที่ 1, กระบวนทัศน์ ยุทธศาสตร์และวิธีการวิจัย / โดย จำเนียร จวงตระกูล.

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 300.72 จ356ก Material type: book BookEdition: ฉบับแก้ไขปรับปรุงPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล, 2551 Description: 15, 214 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 จ356ก] (2).

16. การวิจัยเชิงคุณภาพ : เครื่องมือสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ. เล่ม 2, การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล / โดย จำเนียร จวงตระกูล

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 001.4 จ356ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล, 2551 Description: 10, 216 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.4 จ356ก] (2).

17. เรียนปริญญาเอกอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมาย / จำเนียร จวงตระกูล

by จำเนียร จวงตระกูล.

Call number: 378.24 จ356ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 Description: 12, 307 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.24 จ356ร] (1).