Your search returned 195 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. สิ่งพิมพ์ของหน่วยงานบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ไทย / รวบรวมโดย สุธันนี กี่ศิริ ... [และคนอื่นๆ]

by สุธันนี กี่ศิริ | ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการกลุ่มวารสารและเอกสาร บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Call number: 011 ส716 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการกลุ่มวารสารและเอกสาร บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2533 Description: ก-ซ, 355 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 011 ส716] (1).

2. ประมวลสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปีการศึกษา ... = Compendium of fields of study offering in private higher education institutes academic year ... / กองสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

by กองสถาบันอุดมศึกษาเอกชน | สำนักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.

Call number: 378.199 ส691ป (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2533- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 378.199 ส691ป] (14).

3. เคมี. เล่ม 1 / คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ของทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย.

Call number: 540 ท119ค 2534 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2534?] Description: 492 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 540 ท119ค 2534] (4).

4. รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 / โดย ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ ทบวงมหาวิทยาลัย, 6-7 มิถุนายน 2532.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ( 2532 : ทบวงมหาวิทยาลัย) | ทบวงมหาวิทยาลัย | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Call number: 378.593 ก525ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ทบวง, 2533. Description: 42, 350-370, 25 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 378.593 ก525ร] (5).

5. ข้อมูลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ... / กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย. กองบริการการศึกษา | ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักทดสอบกลาง.

Call number: 378.1664 ส691ข (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2534- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 378.1664 ส691ข] (1).

6. สรุปข้อมูลสถิติประจำปีการศึกษา ... และปีการศึกษา ... ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / กองแผนงาน สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย. กองแผนงาน.

Call number: 378.593 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กอง, [2532?] Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 378.593 ส691ส] (2).

7. ร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 [พ.ศ. 2535-2539] / ของ ทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 379.593 ท119ร (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ทบวง, [2534?] Description: 304 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ท119ร] (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดอบรมการวางแผนชีวิตและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ = Career life planning model to increase quality of life for students in conventional state universities / โดย นวลศิริ เปาโรหิตย์, หัวหน้าคณะผู้วิจัย, เรียม ศรีทอง, ผู้ร่วมวิจัย, แน่งน้อย พัวพัฒนกุล, ผู้ร่วมวิจัย.

by นวลศิริ เปาโรหิตย์ | เรียม ศรีทอง | แน่งน้อย พัวพัฒนกุล | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 378.19425 น347ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2533 Description: 132 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.19425 น347ร] (2).

9. ประมวลประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / กองสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย

by กองสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. งานธุรการ.

Call number: 344.074 ท119ป (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2535 Description: 168 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.074 ท119ป] (1).

10. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการส่งเสริมการเขียน แปลและเรียบเรียงตำราในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมและการให้ทุนอุดหนุนการเขียน แปลและเรียบเรียงตำรา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / กองสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย

by กองสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.

Call number: 344.074 ท119ร (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2535 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.074 ท119ร] (1).

11. รายงานการสัมมนาเรื่อง ปัจจุบันและอนาคตของอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในสถาบันอุดมศึกษา, 20 กันยายน 2534 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร / โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ทบวงมหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาเรื่อง ปัจจุบันและอนาคตของอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในสถาบันอุดมศึกษา ( 2534 : กรุงเทพฯ) | ทบวงมหาวิทยาลัย. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม.

Call number: 606.0593 ก525ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2535. Description: 193 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 606.0593 ก525ร] (1).

12. การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2533 ณ โรงแรมเชียงอินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ / จัดโดย ทบวงมหาวิทยาลัย, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยพายัพ

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (2533 : เชียงใหม่) | ทบวงมหาวิทยาลัย | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยพายัพ.

Call number: 378.1 ก525ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ทบวง, 2533. Description: ก-ข, 100 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 378.1 ก525ก] (1).

13. รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการเขียนตำราและบทความทางวิชาการ / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 4-5 กรกฎาคม 2533.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเขียนตำราและบทความทางวิชาการ (2533 : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) | ทบวงมหาวิทยาลัย | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

Call number: 808.066 ก525ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ทบวง, 2533. Description: 94 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 808.066 ก525ร] (4).

14. รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางการสอนการเขียนระดับอุดมศึกษา / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 27-28 กรกฎาคม 2532.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางการสอนการเขียนระดับอุดมศึกษา ( 2532 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย | ทบวงมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

Call number: 808.007 ก525ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ทบวง, 2532. Description: 81 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 808.007 ก525ร] (3).

15. ประมวลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง / งานธุรการ กองวิชาการ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิชาการ. งานธุรการ | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 378.199 ส691ป (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : งาน, 2534 Description: 79 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 378.199 ส691ป] (1).

16. รายงานสรุปและประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการปรึกษาและแนะแนวเชิงจิตวิทยาแบบสมบูรณ์ / กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

by การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการปรึกษาและแนะแนวเชิงจิตวิทยาแบบสมบูรณ์ ( 2534 : ทบวงมหาวิทยาลัย ฯลฯ) | ทบวงมหาวิทยาลัย. กองบริการการศึกษา.

Call number: 158.30285 ก528ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2535- Description: 240, [35] หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 158.30285 ก528ร] (1).

17. เคมี. เล่ม 2 / คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ของทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย.

Call number: 540 ท119ค 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2537?] Description: 460 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 540 ท119ค 2537] (3).

18. เคมี. เล่ม 1 / คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ของทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย.

Call number: 540 ท119ค 2536 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 7Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2536 Description: 492 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 540 ท119ค 2536] (5).

19. [หนังสือนามสงเคราะห์] / จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง. ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

Call number: 915.93 ท119ห (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2534- Description: 59 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 ท119ห] (2).

20. ประมวลศัพท์บัญญัติอุดมศึกษา / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง.

Call number: 378.1003 ป353 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, [2537?] Description: 6, 85 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 378.1003 ป353] (5).