ผลการค้นหาของคุณมี 26 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย =

โดย จันทพงษ์ วะสี | ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.3623 ว979 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.3623 ว979] (1).

2. ตับอักเสบจากไวรัส / ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.3623 ป419ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.3623 ป419ต] (2).

3. โรคไข้สมองอักเสบ / ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.832 ป419ร เลขเรียกหนังสือ: WC542 ป419ร 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.832 ป419ร] (2), PYULIB-DW [Call number: WC542 ป419ร 2528] (3).

4. โรคพิษสุนัขบ้า ฉบับประชาชน / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.953 ป419ร เลขเรียกหนังสือ: WC550 ป419ร 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.953 ป419ร] (2), PYULIB-DW [Call number: WC550 ป419ร 2525] (1).

5. รายงานล่าสุดเกี่ยวกับโรคเอดส์ / โดย ประเสริฐ ทองเจริญ. กามโรค / โดย ปรีชา เมฆานันท์ และจงรักษ์ ภักดีกุล

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ | ปรีชา เมฆานันท์ | จงรักษ์ ภักดีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.9792 ป419ร เลขเรียกหนังสือ: WC503 ป419ร 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดี, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.9792 ป419ร] (2), PYULIB-DW [Call number: 616.9792 ป419ร] (2).

6. เอดส์ : กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม = / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.979 ป419อ เลขเรียกหนังสือ: WC503 ป419อ 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.979 ป419อ] (2), PYULIB-DW [Call number: 616.979 ป419อ] (1).

7. คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค / ประเสริฐ ทองเจริญ, บรรณาธิการ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ | กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ.

เลขเรียกหนังสือ: QW806 ค695 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QW806 ค695 2543] (12).

8. วัคซีนและซีรั่ม / ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: QW940 ป419ว 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QW940 ป419ว 2519] (2).

9. ตับอักเสบจากไวรัส / ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WC536 ป419ต 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมคาร์ท, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC536 ป419ต 2528] (2).

10. ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก = Bird Flu / ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WC515 ป419ข 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประชาช่าง, 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

11. มหันตภัยอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมี / ประเสริฐ ทองเจริญ.

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 358.3 ป419ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 358.3 ป419ม] (1).

12. ไข้หวัดใหญ่ โรคที่อาจร้ายกว่าที่คิด / บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, ทวี โชติพิทยสุนนท์, ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ชิษณุ พันธุ์เจริญ | ทวี โชติพิทยสุนนท์ | ประเสริฐ ทองเจริญ | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์. ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร.

เลขเรียกหนังสือ: WC515 ข983 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC515 ข983 2552] (3).

13. ไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย = Viral hepatitis in Thailand / บรรณาธิการ, จันทพงษ์ วะสี และ ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย จันทพงษ์ วะสี | ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WC536 จ248ว 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC536 จ248ว 2526] (2).

14. ไข้เลือดออก / ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WH312 ป17ข 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรสมัย, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WH312 ป17ข 2520] (1).

15. ระบาดบันลือโลก. เล่ม 10 = World-Shaking outbreaks / ประเสริฐ ทองเจริญ.

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2553สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

16. ระบาดบันลือโลก. เล่ม 11 = World-Shaking outbreaks / ประเสริฐ ทองเจริญ.

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2553สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

17. ระบาดบันลือโลก. เล่ม 14, ไข้หวัดนก = World-shaking outbreaks / ประเสริฐ ทองเจริญ.

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WC515 ป419ร 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2554ชื่อเรื่องอื่น: ไข้หวัดนก..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC515 ป419ร 2554] (2).

18. ระบาดบันลือโลก. เล่ม 15, อี. โคไล = World-shaking outbreaks / ประเสริฐ ทองเจริญ.

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WC290 ป419ร 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2554ชื่อเรื่องอื่น: อี. โคไล..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC290 ป419ร 2554] (2).

19. ระบาดบันลือโลก. เล่ม 16, โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ = World-shaking outbreaks / ประเสริฐ ทองเจริญ.

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WC100 ป419ร 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2555ชื่อเรื่องอื่น: โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC100 ป419ร 2555] (2).

20. ระบาดบันลือโลก. เล่ม 17, โรคอุจจาระร่วงในเด็ก = World-shaking outbreaks / ประเสริฐ ทองเจริญ.

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WS312 ป419ร 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2555ชื่อเรื่องอื่น: โรคอุจจาระร่วงในเด็ก..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS312 ป419ร 2555] (2).