ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 569 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาตลาดแรงงานของบัณฑิตในเชิงพฤติกรรม / โดย วัฒนา อิศรางกูร ณ อยุธยา, หัวหน้าคณะและผู้ทำการวิจัย, วีระพงษ์ สิริกรวุฒิพงศ์, ผู้ช่วยวิจัย ... [และคนอื่นๆ]

โดย วัฒนา อิศรางกูร ณ อยุธยา | วีระพงษ์ สิริกรวุฒิพงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.11423 ว399ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.11423 ว399ร] (2).

2. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การเตรียมอุดมศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา / โดย อภิชัย พันธเสน, หัวหน้าคณะผู้ทำการวิจัย, รอม หิรัญพฤกษ์, นักวิจัย ... [และคนอื่นๆ]

โดย อภิชัย พันธเสน | รอม หิรัญพฤกษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 อ251ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.593 อ251ร] (2).

3. บทคัดย่อสารนิพนธ์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ... คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย วนิดา จันทนทัศน์

โดย วนิดา จันทนทัศน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

เลขเรียกหนังสือ: 016.30223 ว169บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.30223 ว169บ] (1).

4. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ... = Abstracts of the master's thesis Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University, academic year ... / คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

เลขเรียกหนังสือ: 011.75 ม246บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2534?]-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 011.75 ม246บ] (2).

5. สหบรรณานุกรม : งานรวบรวม สำรวจ ศึกษาค้นคว้า วิจัย / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 011.7 ม246ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2527-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 011.7 ม246ส] (13).

6. ภาษาทางการเมือง : พัฒนาการของแนวอธิบายการเมืองและศัพท์การเมืองในงานเขียนประเภทสารคดีทางการเมืองของไทย พ.ศ. 2475-2525 / สมบัติ จันทรวงศ์

โดย สมบัติ จันทรวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 320.014 ส255ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.014 ส255ภ] (2).

7. ประชาธิปไตยและสังคมนิยม : วิวัฒนาการของเอกภาพแห่งหลักการมนุษยนิยม = / โดย ชัช กิจธรรม

โดย ชัช กิจธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์วิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 335 ช351ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 335 ช351ป] (1).

8. รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า : เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2533 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ / จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ... [และอื่นๆ]

โดย การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า ( 2533 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. โครงการบัณฑิตศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 384.09593 ก525ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษา, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 384.09593 ก525ร] (4).

9. การศึกษาโครงสร้างการผลิตและการตลาดของวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตผงซักฟอก แชมพูสระผม และยาสีฟัน / โดย ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. ศูนย์วิจัยธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.476681 ม246ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.476681 ม246ก] (1).

10. รายงานการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ / โดย ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. ศูนย์วิจัยธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.834 ม246ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.834 ม246ร] (1).

11. เบิกโรง : ข้อพิจารณานาฏกรรมในสังคมไทย / ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, บรรณาธิการ

โดย ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09593 บ859 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09593 บ859] (3).

12. ญี่ปุ่น : บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์ข้อมูล และห้องสมุด สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด.

เลขเรียกหนังสือ: 016.900952 ม246ญ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด, 2533-34สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.900952 ม246ญ] (1).

13. จีน : บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด.

เลขเรียกหนังสือ: 016.900951 ม246จ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.900951 ม246จ] (2).

14. เกาหลี : บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด.

เลขเรียกหนังสือ: 016.9009519 ม246ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.9009519 ม246ก] (1).

15. เกาหลี จีน ญี่ปุ่น : บรรณานุกรมหนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และโสตทัศนวัสดุ / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด.

เลขเรียกหนังสือ: 016.900951 ม246ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.900951 ม246ก] (2).

16. คำอธิบาย หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป / โดย สมยศ เชื้อไทย

โดย สมยศ เชื้อไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

เลขเรียกหนังสือ: 342.02 ส274ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.02 ส274ค 2535] (7).

17. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง. เล่ม 1, สนธิสัญญา / ประสิทธิ์ เอกบุตร

โดย ประสิทธิ์ เอกบุตร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

เลขเรียกหนังสือ: 341.37 ป417ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.37 ป417ก] (4).

18. คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / โดย ภิญโญ พินัยนิติศาสตร์.

โดย ภิญโญ พินัยนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

เลขเรียกหนังสือ: 341.48 ภ524ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.48 ภ524ค] (4).

19. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ระยะเวลาและอายุความ / กำชัย จงจักรพันธ์

โดย กำชัย จงจักรพันธ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ก563ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ก563ค] (5).

20. รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม = / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 342 ม246ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342 ม246ร] (1).