ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2684 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2533 ณ โรงแรมเชียงอินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ / จัดโดย ทบวงมหาวิทยาลัย, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยพายัพ

โดย การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (2533 : เชียงใหม่) | ทบวงมหาวิทยาลัย | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยพายัพ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 ก525ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทบวง, 2533สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม = / สมศักดิ์ สุวภาพ

โดย สมศักดิ์ สุวภาพ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ส284ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ส284ส] (2).

3. หลักการให้คำปรึกษาและจิตบำบัด = / อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ

โดย อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะสังคมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.3 อ252ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.3 อ252ห] (2).

4. แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยพายัพ ปี ... / สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ.

โดย มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักงานอธิการบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ม246ผ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2535-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 378.593 ม246ผ] (6).

5. รากฐานจิตวิทยา = Foundations of psychology / กัลยา วรรณกูล, อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ, อัญชัญ พรสมผล

โดย กัลยา วรรณกูล | อัญชัญ พรสมผล | อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาจิตวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ก399ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : สาขาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ก399ร] (5).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของศาสนาคริสต์ที่มีต่อชาวไตหย่าในจังหวัดเชียงราย = The influence of Christianity on Tai Ya in Chiangrai Province / โดย รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์, ราญ ฤนาท.

โดย รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์ | ราญ ฤนาท | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 306.0899591 ร653ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.0899591 ร653ร] (4).

7. รายงานวิจัยเรื่อง บทเรียนโปรแกรมเรื่องระบบเสียงในภาษาไทย = A programmed lesson on "Thai phonology" / พิเชฐ อนุกูล.

โดย พิเชฐ อนุกูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9115 พ653ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9115 พ653ร] (2).

8. รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 1-2533 เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ, วันที่ 6-7 ธันวาคม 2533 / จัดทำโดย สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ.

โดย การประชุมวิชาการเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 1 : 2533 : มหาวิทยาลัยพายัพ) | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 613.0438 ก482ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 613.0438 ก482ร] (4).

9. การศึกษากลุ่มคนจีนอพยพ (กองพล 93) ในเขตชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย : การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง / โดย กฤษณา เจริญวงศ์.

โดย กฤษณา เจริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8951 ก282ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8951 ก282ก] (2).

10. สถานภาพของผู้สูงอายุในเขตอีสานเหนือ = The statuses of elderly people in the municipal areas in the Upper Northeast / บุญยงค์ เกศเทศ.

โดย บุญยงค์ เกศเทศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 บ532ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 บ532ส] (2).

11. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / บุษยมาส สินธุประมา

โดย บุษยมาส สินธุประมา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 บ676ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 บ676ร] (1).

12. ชุมชนชาวไทยเชื้อสายอินเดียในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม = The Indian Thai community in Muang District, Chiangmai : an economic social and cultural study / โดย พงษ์ธาดา วุฒิการณ์, พูนเกศ จันทกานนท์.

โดย พงษ์ธาดา วุฒิการณ์ | พูนเกศ จันทกานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8914 พ156ช (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8914 พ156ช] (5).

13. การติดตามผลการศึกษาสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของชุมชนแม่คาว : การมีส่วนในการพัฒนาระหว่างชุมชนแม่คาวและมหาวิทยาลัยพายัพ / ประเวศน์ คิดอ่าน ... [และคนอื่น ๆ].

โดย ประเวศน์ คิดอ่าน | เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ | วาสนา ปุรณมณีวิวัฒน์ | กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.762 ก452 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.762 ก452] (8).

14. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความพึงพอใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุเชิงสังคมจิตวิทยา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ / วรพิทย์ มีมาก.

โดย วรพิทย์ มีมาก | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 ว231ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 ว231ร] (2).

15. จ้วง-ไท-ไทย สายใยแห่งวัฒนธรรม / โดย รัตนาพร เศรษฐกุล, เบ็ญจา อ่อนท้วม

โดย รัตนาพร เศรษฐกุล | เบ็ญจา อ่อนท้วม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ฝ่ายวิชาการ. โครงการศึกษาชนชาติไท.

เลขเรียกหนังสือ: 306.0899591 ร376จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาชนชาติไท ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.0899591 ร376จ] (3).

16. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีต่อการเปิดการศึกษาภาคค่ำ / สุพจน์ กุลปรางค์ทอง ... [และคนอื่นๆ].

โดย สุพจน์ กุลปรางค์ทอง | ศันสนา เดชาประพันธ์ | ธีรวุฒิ วานิช | สินธุ์ สโรบล | พนม พรหมกันธา | พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ | ชุติมา ต่อปัญญาเรือง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 374.8593 ก522 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 374.8593 ก522] (8).

17. การศึกษาน้ำแร่ในภาคเหนือของประเทศไทย : ประโยชน์และการนำไปใช้ / โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม ... [และคนอื่นๆ].

โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม | พลยุทธ ศุขสมิท | เจนศิริ จันทร์ศิริ | มณฑาทิพย์ รุ่งเรืองศรี | ชุลีพร วิมุกตานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 553.73 ก522 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 553.73 ก522] (3), PYULIB-DW [Call number: 553.73 ก522] (2).

18. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ = Situations and problems of teaching and learning activities at Payap University / สุริยง วงษ์ศาพาน.

โดย สุริยง วงษ์ศาพาน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ส863ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.593 ส863ส] (3).

19. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยวิธีการฝึกอบรมทักษะการดำเนินชีวิต = Increasing academic achievement and self-esteem of college students through life skills training / กัลยา วรรณกูล.

โดย กัลยา วรรณกูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ก399ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ก399ก] (4).

20. คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 : MA 102 / จัดทำโดย สุมาลี พงษ์อมรพรหม ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุมาลี พงษ์อมรพรหม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ค129 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ค129] (2).