Your search returned 5 results from 145099 records. Subscribe to this search

|
1. วัฒนธรรมการบริโภค : แนวคิดและการวิเคราะห์ / สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, บรรณาธิการ

by สิริพร สมบูรณ์บูรณะ | มหาวิทยาลัยเกริก. ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา.

Call number: 339.47 ว394 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2538 Description: 132 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.47 ว394] (4).

2. Mainstream-เกริก. ฉบับรื้อปรับระบบแนวคิดรีเอ็นจีเนียริง / คณะที่ปรึกษา แสง สงวนเรือง ... [และคนอื่นๆ].

by แสง สงวนเรือง | มหาวิทยาลัยเกริก.

Call number: 658.406 ม746 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, [2539?]. Description: 127 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 ม746] (1).

3. รายงานการประชุมทางวิชาการเรื่อง แนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทย-จีน : กรณีความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลยูนนานในภาคบริการทางการเงิน และภาคอุตสาหกรรม / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2539 ณ โรงแรมรามาการ์เดน ถนนวิภาวดีรังสิต

by การประชุมทางวิชาการเรื่อง แนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน : กรณีความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลยูนนาน ในภาคบริการทางการเงิน และภาคอุตสาหกรรม (2539 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเกริก. คณะเศรษฐศาสตร์.

Call number: 337.593051 ก475ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2539 Description: 111 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 337.593051 ก475ร] (2).

4. รายงานผลการวิจัยเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก / มหาวิทยาลัยเกริก.

by มหาวิทยาลัยเกริก.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2539. Description: ก, 57 หน้า.Availability: Items available for reference: (2).

5. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง / ดำเนินการโดย สาขาวิชานโยบายและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกริก

by มหาวิทยาลัยเกริก. สาขาวิชานโยบายและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 900 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2546 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 900] (1).