Your search returned 69 results from 145981 records. Subscribe to this search

|
1. รัฐธรรมนูญของเรา = Our Constitution / เขียน, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ มานิตย์ จุมปา

by ชาติ ชัยเดชสุริยะ | มานิตย์ จุมปา.

Call number: 342.593 ช516ร 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2, 3Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันกฎหมายอาญา, 2541 Description: 24, 231 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ช516ร 2541] (3).

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 342.02 ม453ค 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่).Publisher: กรุงเทพฯ : นิติกรรม, 2541. Description: 10, 401 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.02 ม453ค 2541] (1).

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / ภูมิชัย สุวรรณดี, มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร

by ภูมิชัย สุวรรณดี | มานิตย์ จุมปา | ชิตาพร พิศลยบุตร.

Call number: 340 ภ667ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542 Description: 20, 447 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ภ667ค] (4).

4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 / มานิตย์ จุมปา

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 324 ม453ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542 Description: 350 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 324 ม453ค] (3).

5. รัฐธรรมนูญใหม่มีอะไรใหม่ = What's new in the new constitution / เขียน, มานิตย์ จุมปา

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 342.593 ม453ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันกฎหมายอาญา, 2541 Description: 24, 389 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ม453ร] (1).

6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / มานิตย์ จุมปา, บรรณาธิการ

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 340 ม453ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 Description: 332 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ม453ค] (4).

7. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / มานิตย์ จุมปา

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 346.04 ม453ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 Description: 440 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.04 ม453ค] (3).

8. คำอธิบายกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ / ฤทัย หงส์สิริ, มานิตย์ จุมปา

by ฤทัย หงส์สิริ | มานิตย์ จุมปา.

Call number: 342.0662 ฤ176ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542 Description: 353 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.0662 ฤ176ค] (2).

9. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / มานิตย์ จุมปา, บรรณาธิการ

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 340 ม453ค 2544 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 Description: 332 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ม453ค 2544] (3).

10. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = Introduction to law / โดย ภูมิชัย สุวรรณดี, มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล

by ภูมิชัย สุวรรณดี | มานิตย์ จุมปา | ชิตาพร พิศลยบุตร.

Call number: 340 ภ667ค 2545 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545 Description: 485 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ภ667ค 2545] (2).

11. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 342.02 ม453ค 2545 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่).Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545. Description: 12, 723 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.02 ม453ค 2545] (2).

12. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ / มานิตย์ จุมปา

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 346.073 ม453ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545 Description: 229 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.073 ม453ค] (5).

13. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / มานิตย์ จุมปา, บรรณาธิการ

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 340 ม453ค 2545 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 Description: 332 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ม453ค 2545] (5).

14. คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 342.088 ม453ค 2545 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2545 Description: 123 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.088 ม453ค 2545] (5).

15. กฎหมายมหาชน. เล่ม 2, การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน-เอกชน และพัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | มานิตย์ จุมปา.

Call number: 342 บ241ก 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 / แก้ไขเพิ่มเติมโดย มานิตย์ จุมปาPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547 Description: 380 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342 บ241ก 2547] (8).

16. คำอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 346.02 ม453ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546 Description: 104 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.02 ม453ค] (3).

17. คำอธิบายกฎหมายปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 342.593 ม453ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545 Description: 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ม453ค] (4).

18. รายงานการวิจัยเรื่องจรรยาบรรณของตุลาการศาลปกครอง / ธงทอง จันทรางศุ, ศารทูล สันติวาสะ, มานิตย์ จุมปา

by ธงทอง จันทรางศุ | ศารทูล สันติวาสะ | มานิตย์ จุมปา.

Call number: 340.092072 ธ129ร (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546 Description: 118 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.092072 ธ129ร] (2).

19. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / มานิตย์ จุมปา, บรรณาธิการ

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 340 ม453ค 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 Description: 332 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ม453ค 2547] (3).

20. ถาม-ตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 342.0269 ม453ถ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546 Description: 136 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.0269 ม453ถ] (2).