Your search returned 8 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. การขยายการมีงานทำในภาคเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้และมูลค่าการส่งออกภาคเหนือ / โดย ลือชัย จุฬาสัย ... [และคนอื่นๆ]

by ลือชัย จุลาสัย.

Call number: 338.1 ล517ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.1 ล517ก] (1).

2. เศรษฐกิจภาคเหนือประเทศไทย : ปัจจุบันและอนาคต / บรรณาธิกรโดย ลือชัย จุลาสัย และ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.

by ลือชัย จุลาสัย | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

Call number: 330.9593 ศ854 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2528. Description: 272 หน้า : แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ศ854] (3).

3. เอกสารประกอบการอบรมวิชาสถิติธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2526 ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / โดย ลือชัย จุลาสัย, วัชรี วิลาสเดชานนท์, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ

by ลือชัย จุลาสัย | วัชรี วิลาสเดชานนท์ | ศศิเพ็ญ พวงสายใจ.

Call number: 519.5 ล517อ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2527 Description: 212 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ล517อ] (2).

4. รายงานการศึกษาเรื่อง เครือข่ายข้อมูลเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน = Economic information network in the Upper North / ลือชัย จุลาสัย

by ลือชัย จุลาสัย.

Call number: 026.33 ล517ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 Description: ก-ง, 62 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 026.33 ล517ร] (1).

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน / โดย ลือชัย จุลสัย ... [และคนอื่นๆ].

by ลือชัย จุลาสัย.

Call number: 338.9593 ย365 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543?]. Description: 293 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9593 ย365] (3).

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน : อุตสาหกรรม การลงทุน และการค้าชายแดน = Economic development in the upper North, Thailand / โดย ลือชัย จุลาสัย, ชัยยศ สันติวงษ์, วิลาวัลย์ ตันรัตนกุล

by ลือชัย จุลาสัย | ชัยยศ สันติวงษ์ | วิลาวัลย์ ตันรัตนกุล.

Call number: 338.9593 ย365 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 Description: 115 หน้า : แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9593 ย365] (3).

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน : ยุทธศาสตร์เชิงแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs / โดย ลือชัย จุลาสัย ... [และคนอื่นๆ].

by ลือชัย จุลาสัย.

Call number: 658.4012 ย365 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545. Description: 203 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ย365] (3).

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน เศรษฐกิจการเกษตร : ระบบการผลิตพืช / โดย กนก ฤกษ์เกษม และ ลือชัย จุลาสัย.

by กนก ฤกษ์เกษม | ลือชัย จุลาสัย.

Call number: 338.17 ก123ย Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544. Description: 123 หน้า : แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.17 ก123ย] (3).