Your search returned 42 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. แนวทางการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี / ผู้เขียน, ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ขวัญสกุล เต็งอำนวย

by ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล | ขวัญสกุล เต็งอำนวย | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.45 ป116น 2543 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่Publisher: กรุงเทพฯ : ขวัญสกุล เต็งอำนวย [ผู้จัดจำหน่าย], 2543 Description: 320, 11 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 ป116น 2543] (3).

2. ทฤษฎีการบัญชี / เมธากุล เกียรติกระจาย, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

by เมธากุล เกียรติกระจาย | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657 ม735ท 2544 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 9 (ฉบับปรับปรุงใหม่)Publisher: กรุงเทพฯ : [จัดจำหน่ายโดย ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์], 2544 Description: 661 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ม735ท 2544] (6).

3. การสอบบัญชี. เล่ม 1 / เขียนโดย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.45 น619ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์, 2545 Description: ... เล่ม : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 น619ก] (10).

4. กรณีศึกษาทฤษฎีการบัญชี / ผู้แต่ง, เมธากุล เกียรติกระจาย, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

by เมธากุล เกียรติกระจาย | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657 ม735ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 Description: 291 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ม735ก] (3).

5. แนวทางการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี / ผู้เขียน, ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ขวัญสกุล เต็งอำนวย

by ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล | ขวัญสกุล เต็งอำนวย | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.45 ป116น Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงใหม่Publisher: กรุงเทพฯ : ขวัญสกุล เต็งอำนวย [ผู้จัดจำหน่าย], 2544 Description: 320, 21 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 ป116น] (4).

6. การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม / เมธากุล เกียรติกระจาย, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

by เมธากุล เกียรติกระจาย | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 658.15 ม735ก 2546 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงใหม่Publisher: กรุงเทพฯ : ที พี เอ็น เพรส, 2546 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ม735ก 2546] (7).

7. แนวทางการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี / ผู้เขียน, ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ขวัญสกุล เต็งอำนวย

by ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล | ขวัญสกุล เต็งอำนวย | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.45 ป116น 2546 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 9 ฉบับปรับปรุงใหม่Publisher: กรุงเทพฯ : เอกอดุล เต็งอำนวย [ผู้จัดจำหน่าย], 2546 Description: 320, 21 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 ป116น 2546] (1).

8. การสอบบัญชีระดับปริญญาตรี / เขียนโดยนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.45 น619ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ที พี เอ็น เพรส, 2548 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 น619ก] (3).

9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน / โดย จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

by จันทนา สาขากร | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.458 จ246ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2548 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.458 จ246ก] (3).

10. การสอบบัญชี / เขียนโดย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.45 น619ก 2549 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2, 3 (ฉบับปรับปรุง)Publisher: กรุงเทพฯ : ที พี เอ็น เพรส, 2549 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 น619ก 2549] (5).

11. คู่มือสอบ CPA วิชาการบัญชี / โดย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.45076 น619ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2549 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45076 น619ค] (5).

12. คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชี 1 / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.45076 น619ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2549 Description: 1 เเล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45076 น619ค] (5).

13. คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชี 2 / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.45076 น619ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2549 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45076 น619ค] (5).

14. การสอบบัญชี / เขียนโดย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.45 น619ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2550 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 น619ก] (2).

15. ทฤษฎีการบัญชี / เขียนโดย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657 น619ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2549 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 น619ท] (3).

16. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน / โดย จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

by จันทนา สาขากร | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.458 จ246ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2550 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.458 จ246ก] (3).

17. รายงานของผู้สอบบัญชี / อุณากร พฤฒิธาดา, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

by อุณากร พฤฒิธาดา | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.452 อ784ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2550 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.452 อ784ร] (2).

18. กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / โดย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ศรัณย์ ชูเกียรติ

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศรัณย์ ชูเกียรติ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657.45 น619ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพ ฯ : นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2550 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 น619ก] (4).

19. ทฤษฎีการบัญชี / เขียนโดย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Call number: 657 น619ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ [ผู้จำหน่าย], 2551 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 น619ท] (2).

20. คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชี 1 / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.

Call number: 657.45076 น619ค 2551 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2551 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45076 น619ค 2551] (2).