Refine your search

Your search returned 134 results from 147458 records. Subscribe to this search

|
1. หนังสือที่ระลึกครบครอบ 107 พรรษา แห่งการเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543 / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 923.1593 ส181ห Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า., 2543. Description: 65 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ส181ห] (1).

2. รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล = Indicators of good governance / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.101 ส181ต (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2544 Description: 9, 101 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.101 ส181ต] (2).

3. สมุดภาพรัชกาลที่ 7 = H.M King Prajadhipok : a pictorial biography

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 923.1593 ส314 (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2544 Description: 189 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 923.1593 ส314] (1).

4. การสัมมนาโต๊ะกลมเรื่องรัฐบาลใหม่กับการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ / จัดโดย ศูนย์สันติวิธีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า. ศูนย์สันติวิธีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย.

Call number: 303.6 ก525 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544 Description: 105 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ก525] (2).

5. โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณาและการอนุมัติกฎหมายไทย : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 328.593 ค961 2544 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544 Description: 108, 1-17, 2-7 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 328.593 ค961 2544] (2).

6. การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย, วันที่ 2-4 มีนาคม 2544 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี / โดย สถาบันพระปกเกล้า

by การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย (ครั้งที่ 2 : 2544 : ชลบุรี) | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.9593 ก482ก (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544 Description: 338 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 320.9593 ก482ก] (2).

7. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 328 ค962 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543 Description: 7, 79 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 328 ค962] (1).

8. การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 4 เรื่อง 5 ปีของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ, วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2545 / โดย สถาบันพระปกเกล้า

by การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าเรื่อง 5 ปีของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ครั้งที่ 4 : 2545 : กรุงเทพฯ) | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546 Description: 904 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

9. การระงับความขัดแย้งในกรณีตัดสินใจ โครงการวางท่อส่งก๊าซ ไทย-มาเลเซีย / จัดทำโดย สถาบันครอฟท์เพื่อการศึกษานานาชาติ อ๊อกซ์ฟอร์ด และ สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันครอฟท์เพื่อการศึกษานานาชาติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 303.69 ก499 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547 Description: 48 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.69 ก499] (1).

10. ระบบการเมืองการปกครองฝรั่งเศส / ผู้แต่ง, เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

by เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.944 ก767ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543 Description: 153 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.944 ก767ร] (1).

11. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [computer file]/ สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: CD 200101 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [254-?]. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200101] (2). Items available for reference: [Call number: CD 200101] (1).

12. การศึกษารูปแบบและวิธีการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / คณะผู้จัดทำ, วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ไจมั่น

by วุฒิสาร ตันไชย | ธีรพรรณ ไจมั่น | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2548 Description: 180 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

13. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น / จัดทำโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 343.07 ส181ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : สถาบัน, 2548 Description: 152 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 343.07 ส181ร] (1).

14. ทัศนคติเรื่องความขัดแย้งของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค / คณะผู้วิจัย, วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลดี บุรีกุล, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

by วันชัย วัฒนศัพท์ | สถาบันพระปกเกล้า | ถวิลวดี บุรีกุล | วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร.

Call number: 303.6 ว427ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549 Description: 140 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ว427ท] (2).

15. เอกสารวิชาการส่วนบุคคลเรื่องผลกระทบของระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 ที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย / โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 324.6 ก768อ (ว.) Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, [2550?] Description: ก-ฌ, 106 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 324.6 ก768อ] (1).

16. การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2548 เรื่อง การเมืองฐานประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร = People-based politics : sustainable democracy / จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

by การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าเรื่อง การเมืองฐานประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย (ครั้งที่ 7 : 2548 : กรุงเทพฯ) | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.9593 ก482ก (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549 Description: 1009 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 320.9593 ก482ก] (1).

17. คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดโครงการขยายผลเพื่อนำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 352.3 ส181ค Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สถาบัน, 2548 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 352.3 ส181ค] (1).

18. การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย สายันต์ ไพรชาญจิตร์.

by สายันต์ ไพรชาญจิตร์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 930.1 ส665ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า , 2548 Description: 140 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 ส665ก] (1).

19. การเมืองท้องถิ่น : การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / ตระกูล มีชัย.

by ตระกูล มีชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 324.6 ต146ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2548 Description: 68 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 324.6 ต146ก] (1).

20. ระบบและรูปแบบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศญี่ปุ่น / โดย ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, พินิตพันธิ บริพัตร.

by ศุภสวัสดิ ชัชวาลย์ | พินิตพันธิ บริพัตร | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 343.054 ศ734ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2548 Description: 43 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.054 ศ734ร] (1).