Your search returned 12 results from 146353 records. Subscribe to this search

|
1. เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจนำเที่ยว / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 338.4791 ข615 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, [2554?]. Description: 4, 102 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ข615] (3).

2. เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจโรงแรม / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 338.4764794 ข615 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, [2554?] Description: 5, 110 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4764794 ข615] (2).

3. เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจโรงพยาบาล / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 338.4736211 ข615 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, [2554?] Description: 4, 100 หน้า : ภาพประกอบ, , แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4736211 ข615] (3).

4. เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจสปาไทย / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 338.47615822 ข615 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, [2554?] Description: 4, 138 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47615822 ข615] (3).

5. เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจร้านอาหารไทย / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 338.4764795 ข615 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, [2554?] Description: 4, 116 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4764795 ข615] (3).

6. ทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีศึกษา SMEs ไทย / ผู้เขียน, พิริยะ ผลพิรุฬห์ ; ผู้เรียบเรียง, พันธ์รบ ราชพงศา

by พิริยะ ผลพิรุฬห์ | พันธ์รบ ราชพงศา | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 346.048 พ733ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2553 Description: ก-ฌ, 99 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.048 พ733ท] (3).

7. เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจการศึกษา / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 338.4737 ข615 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, [2554?]. Description: 5, 119 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4737 ข615] (3).

8. การประเมินผลกระทบจาก FTA / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 382.91 ส181ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2554 Description: 331 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 382.91 ส181ก] (2).

9. การประเมินผลกระทบจาก FTA / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 382.91 ส181ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2555?] Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 382.91 ส181ก] (1).

10. กลไกการส่งออกข้าวของสปป.ลาว

by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 382.41318 ก286 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2551 Description: ก-ฌ, 18, 221 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.41318 ก286] (1).

11. ยุทธศาสตร์และกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 382.09593 ย365 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2552 Description: 4, 361 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 382.09593 ย365] (1).

12. คู่มือลงทุนด้านการเกษตรใน สปป.ลาว / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Call number: 332.6735930594 ค695 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, [2555?]. Description: 81 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6735930594 ค695] (1).