Your search returned 44 results from 147519 records. Subscribe to this search

|
1. กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา : รายงานจากการสัมมนา / จัดโดย โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัดเชียงราย, วันที่ 1-2 มีนาคม 2534 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จับหวัดเชียงราย

by การสัมมนาเรื่อง กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา ( 2534 : เชียงราย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ | เชียงราย | สภากาชาดไทย. โครงการโรคเอดส์.

Call number: 362.1969792 ก525ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2534 Description: 187 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ก525ก] (1).

2. คุณหญิงลิเสต แพทย์โกศล = / สภากาชาดไทย

by สภากาชาดไทย.

Call number: 923.6593 ส226ค Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สภากาชาดไทย, 2530 Description: 202 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.6593 ส226ค] (1).

3. สนองโอฐสภากาชาด [วารสาร]

by สภากาชาดไทย.

Call number: Journal Material type: serial Continuing resourcePublisher: กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, [25--]- Description: เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Current frequency: ราย 3 เดือนOther title: วารสารสนองโอฐสภากาชาด.Availability: No items available

4. พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช ... สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย.

by สภากาชาดไทย.

Call number: 959.3044 พ365 (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สภากาชาดไทย, 2538-. Description: 202 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 959.3044 พ365] (4).

5. คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์โดยครอบครัวและชุมชน / โดย โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ; บรรณาธิการ, ดวงสมร พันธุเสน ... [และคนอื่นๆ]

by โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย | ดวงสมร พันธุเสน.

Call number: WY153.5 ค962ค 2539 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2539 Description: 116 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY153.5 ค962ค 2539] (4).

6. การพยาบาลพื้นฐาน : การฉีดยาและให้สารละลาย = Fundamentals of nursing : parenteral administration / โดย ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยสภากาชาดไทย ; [คณะผู้แต่ง], อังคณา สริยาภรณ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อังคณา สริยาภรณ์ | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน.

Call number: WY100 ก492 2539 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุภา, 2539. Description: ก-ฌ, 112 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 ก492 2539] (7).

7. การพยาบาลพื้นฐาน : การฉีดยา = Fundamentals of nursing : parenteral administration / อังคณา สรียาภรณ์ ... [และคนอื่น ๆ]

by อังคณา สริยาภรณ์ | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน.

Call number: WY100 ก492 2534 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย, 2534 Description: ก-ฌ, 66 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 ก492 2534] (3).

8. คู่มือปฐมพยาบาล / สภากาชาดไทย

by สภากาชาดไทย.

Call number: WA292 ส226ค 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย, 2541 Description: 98 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA292 ส226ค 2541] (2).

9. บทเรียงความเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เถลิงสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในปี พ.ศ. 2539

by สภากาชาดไทย.

Call number: 895.914 บ127 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, [2539?] Description: ก-ง, 163 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.914 บ127] (1).

10. คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์โดยครอบครัวและชุมชน / โดย โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ; บรรณาธิการ, ดวงสมร พันธุเสน ... [และคนอื่นๆ]

by โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย | ดวงสมร พันธุเสน.

Call number: WC503.2 ค962ค 2538 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2538 Description: 106 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC503.2 ค962ค 2538] (2).

11. 100 ปี สภากาชาดไทย 2436-2536 / สภากาชาดไทย.

by สภากาชาดไทย.

Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2539?]. Description: 380 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for reference: (1).

12. พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล / สุดประนอม สมันตเวคิน, วรวรรณ กิ่งแก้วก้านทอง

by สุดประนอม สมันตเวคิน | วรวรรณ กิ่งแก้วก้านทอง | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

Call number: QZ140.2 พ218 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2547 Description: 396 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ140.2 พ218 2547] (5).

13. จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาล / วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, กัลยา นาคเพ็ชร์, บรรณาธิการ

by วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

Call number: 155 ว585จ 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย, 2548 Description: 240 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155 ว585จ 2548] (5).

14. การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก / โดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

by อรุณี เจษฎาวิสุทธิ์ | สุธาทพิย์ เชื้อภักดี | สภากาชาดไทย. ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย.

Call number: WL355 ก449 2550 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, 2550 Description: 68 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL355 ก449 2550] (7).

15. การพยาบาลมารดาในระยะคลอด / ผู้แต่ง, ศิริพร พงษ์โภคา ... [และคนอื่น ๆ]

by ศิริพร พงษ์โภคา | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

Call number: WY157 ก492 2550 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, [2550] Description: 142 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157 ก492 2550] (14).

16. การบริหารการพยาบาล / วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

by วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

Call number: WY105 ก459 2551 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2551. Description: 327 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 ก459 2551] (5).

17. คู่มือสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / เรียบเรียงโดย ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์, อรวรรณ ขันสำรี

by ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ | อรวรรณ ขันสำรี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคไต | สภากาชาดไทย. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ฝ่ายอายุรศาสตร์ หน่วยโรคไต.

Call number: WJ39 ป496ค 2552 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, [2552?] Description: 57 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WJ39 ป496ค 2552] (3).

18. คู่มือ (Guideline) การปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยถ่ายไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ / จัดทำโดย หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย. ฝ่ายอายุรศาสตร์. หน่วยโรคไต | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคไต.

Call number: WJ368 ร925ค 2542 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 Description: 102 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WJ368 ร925ค 2542] (5).

19. การพยาบาลพื้นฐาน : การฉีดยา = Fundamentals of nursing : parenteral administration / อังคณา สรียาภรณ์ ... [และคนอื่น ๆ]

by อังคณา สริยาภรณ์ | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน.

Call number: WB354 ก492 2535 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย, 2535 Description: ก-ฌ, 66 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB354 ก492 2535] (3).

20. การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน / ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

by สภากาชาดไทย. ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย.

Call number: WY200 ส226ก 2552 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 Description: 88 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY200 ส226ก 2552] (3).