Your search returned 23 results from 146308 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสภาการพยาบาล พ.ศ.2528-2532

by สภาการพยาบาล.

Call number: WY32.JT3 ป352 2532 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, [2532?] Description: 188 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY32.JT3 ป352 2532] (7).

2. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528

by สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล.

Call number: WY32JT3 พ371 2532 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, [2532?] Description: 28 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY32JT3 พ371 2532] (4).

3. การวิจัยทางการพยาบาลในทศวรรษหน้า : นโยบายและแนวทาง / โดย คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล

by สภาการพยาบาล. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย.

Call number: WY20.5 ก514 2537 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2537 Description: 14 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 ก514 2537] (4).

4. พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2534 วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2534 / สภาการพยาบาล

by สภาการพยาบาล.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, [2545?] Description: 21 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

5. ทิศทางการปฏิรูประบบบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบบริการสุภาพไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต / ทัศนา บุญทอง, บรรณาธิการ

by ทัศนา บุญทอง | สภาการพยาบาล.

Call number: WX150 ท363 2543 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2543 Description: 84 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WX150 ท363 2543] (1).

6. ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค : สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง / โดย สภาการพยาบาล

by สภาการพยาบาล.

Call number: WY100 ส226ข 2545 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภาพยาบาล, 2545 Description: 191 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 ส226ข 2545] (15).

7. คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น : สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง / โดย สภาการพยาบาล ร่วมกับชมรมเภสัชกรชนบท และสภาเภสัชกรรม

by สภาการพยาบาล | ชมรมเภสัชกรชนบท | สภาเภสัชกรรม.

Call number: QV39 ส226ค 2545 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภาพยาบาล, 2545 Description: 140 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV39 ส226ค 2545] (15).

8. แนวปฏิบัติการพยาบาลคลีนิก = Clinical nursing practice guidelines / สภาการพยาบาล

by สภาการพยาบาล.

Call number: WY100 ส226น 2550 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2550 Description: 320 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 ส226น 2550] (9). Checked out (1).

9. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ / บรรณาธิการ, วรรณวิไล จันทราภา

by วรรณวิไล จันทราภา | สภาการพยาบาล. คณะอนุกรรมการจริยธรรม.

Call number: WY85 น927 2551 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงPublisher: นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2551 Description: 175 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY85 น927 2551] (22).

10. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 / คณะผู้จัดทำ, คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับและระเบียบสภาการพยาบาล

by คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับและระเบียบสภาการพยาบาล | สภาการพยาบาล.

Call number: WY32.JT3 พ371 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2547 Description: 35 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY32.JT3 พ371 2547] (20).

11. ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค : สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง / โดย สภาการพยาบาล

by สภาการพยาบาล.

Call number: WY100 ส226ข 2551 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)Publisher: กรุงเทพฯ : สภาพยาบาล, 2551 Description: 192 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 ส226ข 2551] (11).

12. บทเรียนจากกรณีศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติ / สมจิต หนุเจริญกุล ... [และคนอื่นๆ]

by สมจิต หนุเจริญกุล | สภาการพยาบาล.

Call number: WY16 บ128 2551 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2551 Description: 116 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY16 บ128 2551] (21).

13. ปฏิรูประบบบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต / ทัศนา บุญทอง, บรรณาธิการ

by ทัศนา บุญทอง | สภาการพยาบาล.

Call number: WY16 ป138 2543 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2543 Description: 84 หน้า.Other title: ทิศทางการปฏิรูประบบบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY16 ป138 2543] (20).

14. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ฝ่ายกฎหมายและจริยธรรม สภาการพยาบาล

by สภาการพยาบาล. ฝ่ายกฎหมายและจริยธรรม.

Call number: WY32.JT3 พ371 2551 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายกฎหมายและจริยธรรม สภาการพยาบาล, 2551 Description: 312 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY32.JT3 พ371 2551] (10). Checked out (1).

15. แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550-2559 / บรรณาธิการ, รัชนี สีดา.

by รัชนี สีดา | สภาการพยาบาล.

Call number: WY33 ผ932 2550-2559 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2552. Description: ก-ง, 78 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY33 ผ932 2550-2559] (3).

16. รายงานประจำปี ... / สภาการพยาบาล

by สภาการพยาบาล.

Call number: 600 Material type: book BookPublisher: [นนทบุรี] : สภาการพยาบาล, 2551- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 600] (1).

17. การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : บูรณาการสู่การปฏิบัติ / สมจิต หนุเจริญกุล, อรสา พันธ์ภักดี, บรรณาธิการ.

by สมจิต หนุเจริญกุล | อรสา พันธ์ภักดี | สภาการพยาบาล.

Call number: WY128 ก469 2555 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง).Publisher: นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2555. Description: 352 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY128 ก469 2555] (5).

18. การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 14, วันที่ 27 สิงหาคม-1 กันยายน 2555 เรื่อง คุณภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล / จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสภาการพยาบาล.

by การประชุมพยาบาลแห่งชาติเรื่อง คุณภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล (ครั้งที่ 14 : 2555 : กรุงเทพฯ) | สภาการพยาบาล | สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.

Call number: WY16 ก478ก 2555 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, 2556. Description: 300 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: คุณภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล. | ประมวลการประชุม การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 14 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ, 5 ธันวาคม 2554, คุณภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล, วันที่ 27 สิงหาคม-1 กันยายน 2555 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร..Availability: Items available for reference: [Call number: WY16 ก478ก 2555] (10).

19. คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น : สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง / โดย สภาการพยาบาล.

by สภาการพยาบาล.

Call number: QV55 ส226ค 2554 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Publisher: นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2554. Description: 142 , ก-ง หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ส226ค 2554] (3).

20. รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข. เล่มที่ 1 / รวบรวมโดย สภาการพยาบาล.

by สภาการพยาบาล.

Call number: WY33.JT3 ร155 2553 Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2553. Description: 251 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY33.JT3 ร155 2553] (10).