Your search returned 14 results from 147553 records. Subscribe to this search

|
1. กสทช. ... / คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 384.54 ส691ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2554 Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 384.54 ส691ก] (2).

2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ... / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

Call number: สพ. 1 ออ-สก636 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ออ-สก636] (1).

3. TRIDI กับการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย 2008-2010 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

by สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม.

Call number: 384.09593 ส181ท (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2554 Description: 253 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 384.09593 ส181ท] (1).

4. รวมกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. เล่ม 1 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 343.0994 ส691ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556. Description: 460 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.0994 ส691ร] (4).

5. พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / คณะบรรณาธิการและผู้เรียบเรียง, ไพโรจน์ รัตนพล ... [และคนอื่นๆ].

by ไพโรจน์ รัตนพล | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 294.3437 พ541 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2556. Description: 308 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 294.3437 พ541] (4).

6. การกำกับดูแลเนื้อหากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ประสบการณ์จากต่างประเทศสู่ประเทศไทย = Broadcasting content regulation : international experiences to Thai perspective / คณะผู้เขียน, จอย รักษาพราหมณ์ ... [และคนอื่นๆ].

by จอย รักษาพราหมณ์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 384.5 ก437 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2555. Description: 288 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5 ก437] (2).

7. รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจำปี ...-... / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557?]- Description: ... หน้า : แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (6).

8. หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

by สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (สายงานกิจการโทรคมนาคม).

Call number: 384 ห323 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (สายงานกิจการโทรคมนาคม) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2557?]. Description: 217 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384 ห323] (4).

9. ผลงานวิชาการด้านกิจการโทรคมนาคม : เทคโนโลยีก้าวไกลไปกับโครงข่ายยุคหน้า (NGN).

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ ภารกิจโทรคมนาคม.

Call number: 600 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ ภารกิจโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2557?]. Description: 202 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 600] (1).

10. งานวิชาการด้านความมั่นคงข้อมูลข่าวสาร (Cyber security) และทฤษฎีการทำสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information warfare) / กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (ภารกิจโทรคมนาคม) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (ภารกิจโทรคมนาคม).

Call number: 005.8 ส691ง (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2556. Description: 195 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 005.8 ส691ง] (1).

11. Promoting new telecom infrastructures : market, policies and pricing / บรรณาธิการ, Morten Falch, Jan Markendahl ; ผู้แปล, พิพัฒน์ พรหมมี.

by แฟลช, มอร์เทน | มาร์เคนดาห์ล, แจน | พิพัฒน์ พรหมมี | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 384.33 ป938 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2558?]. Description: 327 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.33 ป938] (2).

12. รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2557 = Telecommunications consumption survey of Thailand 2014 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 384 ส691ร 2557 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558. Description: 115 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 384 ส691ร 2557] (2).

13. คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน : คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 005.8 ค695 2558 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ., 2558. Description: 208 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.8 ค695 2558] (5).

14. 5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล : บทเรียน และ การเปลี่ยนแปลง / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2562 Description: 126 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: 5-year digital TV transition : lessons learned and changes..Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).