Refine your search

Your search returned 53 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2541 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2541 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542 Description: 699 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2541] (1).

2. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2542 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2542 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2543- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2542] (4).

3. ศาลรัฐธรรมนูญ [วารสาร]

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: Journal Material type: serial Continuing resourcePublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2542- Current frequency: ราย 4 เดือนOther title: วารสารศาลรัฐธรรมนูญ.Online access: ๋๋Journal Homepage Availability: No items available

4. ศาลรัฐธรรมนูญไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ศ365 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543?]- Description: 218 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ศ365] (1).

5. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2543 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2543 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2543] (6).

6. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับพิเศษ) / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545 Description: 2 เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ค] (2).

7. รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 1, ศาลรัฐธรรมนูญไทย / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2544 Description: 325 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร] (1).

8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ค181 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545 Description: 4, 101 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ค181] (2).

9. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2544 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2544 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545 - Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2544] (5).

10. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342 ส691ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342 ส691ร] (7).

11. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2545 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2545 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2545] (7).

12. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ค181 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546 Description: 3, 149 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ค181] (2).

13. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 3, เรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ / ผู้เขียน, กุลพล พลวัน ... [และคนอื่นๆ]

by กุลพล พลวัน | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ร156 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2547 Description: 7, 546 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร156] (4).

14. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2546 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2546 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2546] (8).

15. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (2541-2544) [computer file]/ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: CD 100227 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2544?]. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100227] (1).

16. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนของประเทศสมาชิกภายใต้รัฐธรรมนูญยุโรป และหลักการและแนวทางการสร้างพลวัตในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ / สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

Call number: 323 ส691ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549 Description: 117 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 323 ส691ก] (1).

17. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 47/2547 เรื่องประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 กรณีการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและวุฒิสภา ในกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547?] Description: 16 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส691ค] (1).

18. ครบรอบ 1 ปี การประดิษฐพระไตรปิฏกบาฬี อักษาโรมัน ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 294.382 ค152 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549 Description: 79 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 294.382 ค152] (1).

19. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2547 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร 2547 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2547] (9).

20. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2548 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Call number: 342.593 ส691ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร] (7).