Your search returned 39 results from 147444 records. Subscribe to this search

|
1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวิธีการกรอกแบบแสดงรายการเพื่อยื่นชำระภาษี / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.04 ส722 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 88 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ส722] (3).

2. นายจิ๋ว / สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 923.5593 ส691น Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์, 2533 Description: 131 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.5593 ส691น] (1).

3. บริษัทต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนอย่างไร? พร้อมทั้งแนวทางการเสียภาษีเงินได้ของบริษัทต่างประเทศในไทย / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.052 บ226 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 215 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 บ226] (3).

4. ประมวลกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.043 ป352 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพ] : สำนักพิมพ์, 2533 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.043 ป352] (1).

5. ประมวลกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยอากรแสตมป์ / รวบรวมโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.057 ป352 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพ] : ธรรมนิติ, 2533 Description: 96 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.057 ป352] (6).

6. 60 ปัญหาคำพิพากษาศาลฎีกาคดีภาษีอากร / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 347.077 ป525 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์, 2533 Description: 296 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 ป525] (4).

7. ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย : ค่าจ้างเงินเดือน ค่าจ้างทำของ, ค่าเช่า ค่าโฆษณา, ค่าสิทธิ, หนังสือรับรองและบัญชีพิเศษฯ / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.052 ป525 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 263 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 ป525] (4).

8. ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่าย การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีการจำหน่ายหนี้สูญตามกฎกระทรวงฉบับที่ 181 การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 พร้อมหลักฐานต่างๆ ประกอบการยื่นชำระภาษี / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.052 ภ491 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 140 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 ภ491] (1).

9. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.052 ภ491 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 130 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.052 ภ491] (3).

10. การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก บี.โอ.ไอ [ภาคปฏิบัติ] / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 346.063 ก446 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2534?] Description: 143 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.063 ก446] (5).

11. มาตรฐานการวางระบบบัญชี-พร้อมปัญหา-คำวินิจฉัยกรมสรรพากร / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 657 ส691ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2534 Description: 169 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส691ม] (2).

12. ข้อควรระวังสำหรับเอกสารหลักฐานในทางบัญชี-การเงิน และการจัดทำเอกสารประกอบการบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย / จัดทำโดย กองวิชาการฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ. กองวิชาการฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา.

Call number: 346.063 ส691ข Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กอง, [2534?] Description: 149 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.063 ส691ข] (1).

13. การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน และการบริหารค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอในทางบัญชีและภาษี / จัดทำโดย กองวิชาการฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา สำนักพิมพ์ธรรมนติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ. กองวิชาการฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา.

Call number: 346.063 ส691ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กอง, [2534?] Description: 123 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.063 ส691ก] (3).

14. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2535 / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.04 ป353 2535 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2534 Description: 540 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ป353 2535] (5).

15. ประมวลตอบข้อหารือกรมสรรพากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2532-ปัจจุบัน / รวบรวมและจัดทำโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

by บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 336.2 ป352 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534 Description: 270 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2 ป352] (3).

16. ภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.055 ภ491 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธรรมนิติ, 2534 Description: 333 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.055 ภ491] (7).

17. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2536 / รวบรวมโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 343.04 ป353 2536 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [2536?] Description: 580 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ป353 2536] (1).

18. ประมวลกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยอนุสัญญาภาษีซ้อน / โดย พิภพ วีระพงษ์

by พิภพ วีระพงษ์ | สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 341.4844 พ713ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2533 Description: 150 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.4844 พ713ป] (2).

19. เทคนิคและข้อควรระวังในการขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิและการขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก / จัดทำโดย กองวิชาการฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ

by สำนักพิมพ์ธรรมนิติ. กองวิชาการฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา.

Call number: 336.26 ท591 2536 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [2536?] Description: 107 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.26 ท591 2536] (2).

20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / รวบรวมโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด.

by บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Call number: 344.018735 ก351 2533 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธรรมนิติ, 2533. Description: 76 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.018735 ก351 2533] (3).