Your search returned 9 results from 145386 records. Subscribe to this search

|
1. ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง : การวางแผนการพยาบาล / สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ.

by สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์.

Call number: WY164 ส753ภ 2539 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: ขอนแก่น : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539. Description: 151 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY164 ส753ภ 2539] (2).

2. กระบวนการพยาบาล : ทฤษฏีและการนำไปใช้ / บรรณาธิการ, สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, วิพร เสนารักษ์

by สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ | วิพร เสนารักษ์.

Call number: WY100 ก218 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 8Publisher: ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2537 Description: 179 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 ก218 2537] (2).

3. กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้ / บรรณาธิการ, สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, วิพร เสนารักษ์

by สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ | วิพร เสนารักษ์.

Call number: WY100 ก218 2538 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 10Publisher: ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2538 Description: 179 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 ก218 2538] (4).

4. การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยซีเอพีดี : Nursing care in Chronic Renal Failure with Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis / สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ

by สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์.

Call number: WY164 ส793ก 2544 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ขอนแก่น : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544 Description: ก-จ, 144 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY164 ส793ก 2544] (2).

5. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical care nursing / บรรณาธิการ, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, ชวนพิศ ทำนอง

by สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ | ชวนพิศ วงศ์สามัญ.

Call number: WY154 ก492 2551 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: ขอนแก่น : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551 Description: ก-ง, 361 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154 ก492 2551] (13). Checked out (1). In transit (1).

6. ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง : การวางแผนการพยาบาล / สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ

by สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์.

Call number: WY164 ส793ภ 2536 Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536 Description: 151 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY164 ส793ภ 2536] (2).

7. การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patient / สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ.

by สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ.

Call number: WY154 ก469 2556 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556. Description: ก-ฑ, 281 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154 ก469 2556] (8). Checked out (2).

8. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical care nursing / บรรณาธิการ, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, ชวนพิศ ทำนอง.

by สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ | ชวนพิศ ทำนอง.

Call number: WY154 ก492 2556 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงครั้งที่ 2.Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556. Description: ก-ฌ, 381 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154 ก492 2556] (8). Checked out (1).

9. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical care nursing / บรรณาธิการ, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, ชวนพิศ ทำนอง.

by สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ | ชวนพิศ ทำนอง.

Call number: WY154 ก492 2559 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2559. Description: ก-ฌ, 381 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154 ก492 2559] (1).