Your search returned 7 results from 146353 records. Subscribe to this search

|
1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก

by อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

Call number: WA400 อ616อ 2549 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์, 2549 Description: 282 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA400 อ616อ 2549] (6).

2. ความเป็นพิษในระบบนิเวศและสุขภาพมนุษย์ / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

by อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

Call number: 363.73 อ176ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550 Description: 236 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.73 อ176ค] (1).

3. การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ = Health risk assessment / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก

by อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

Call number: W860 อ176ก 2552 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 Description: 356 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W860 อ176ก 2552] (1).

4. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ = Health impact assessment : HIA / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

by อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

Call number: 363.7 อ176ก Call number: W84.41 อ176ก 2555 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Description: 236 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.7 อ176ก] (1), PYULIB-DW [Call number: W84.41 อ176ก 2555] (3).

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

by อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

Call number: WA400 อ616อ 2553 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553 Description: 386 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA400 อ616อ 2553] (2).

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety / อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก.

by อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

Call number: WA400 อ616อ 2556 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556. Description: 380 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA400 อ616อ 2556] (3).

7. การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ = Occupational health service and welfare in workplace / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

by อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

Call number: WA400 อ616ก 2561 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. Description: 428 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA400 อ616ก 2561] (2).