Your search returned 15 results from 147442 records. Subscribe to this search

|
1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในทัศนะของ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ / อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

Call number: 900.9593 อ778ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเกริก, 2528 Description: 31 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.9593 อ778ค] (2).

2. สายธารแห่งความคิด / บรรณาธิการ, ชาคริต ชุ่มวัฒนะ, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

by ชาคริต ชุ่มวัฒนะ | อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

Call number: 959.3 ส658 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการ ฉลองครบ 60 ปี อาจารย์คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2532 Description: ก-ญ, 338 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส658] (2).

3. เสน่ห์ จามริก : รัฐศาสตร์กับการเมืองไทย / บรรณาธิการโดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และอุกฤษณ์ ปัทมานันท์

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

Call number: 320.9593 ส898 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2530 Description: 35, 319 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส898] (2).

4. "บทบาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของกลุ่มประเทศนิกส์ในประเทศไทย" = Role of NIC's real estate investors in Thailand / อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

Call number: 333.33 อ778บ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Description: ก-ฌ, 346 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.33 อ778บ] (1).

5. ไทยกับเพื่อนบ้าน / อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์, บรรณาธิการ.

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Call number: 327.593 ท931 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Description: 137 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.593 ท931] (4).

6. เอเชีย 1996 : การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง / อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์, บรรณาธิการ

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Call number: 320.95 อ887 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 Description: 92 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.95 อ887] (2).

7. อาเซียนใหม่ / บรรณาธิการ, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

Call number: 341.2473 อ617 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 256 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2473 อ617] (4).

8. วิกฤตการณ์มาเลเซีย : เศรษฐกิจ การเมือง-วัฒนธรรม / บรรณาธิการ, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์, ชปา จิตต์ประทุม

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ | ชปา จิตต์ประทุม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Call number: 330.9595 ว495 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 Description: 187 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9595 ว495] (2).

9. วิกฤตไทย วิกฤตเอเชีย / ผู้เขียน, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

Call number: 330.95 อ778ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 Description: ก-จ, 157 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.95 อ778ว] (2).

10. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กระบวนการเป็นประชาธิปไตยและการเมืองสมัยใหม่ / บรรณาธิการ, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์, พรพิมล ตรีโชติ

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ | พรพิมล ตรีโชติ.

Call number: 320.95 อ887 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา, 2542 Description: ก-จ, 279 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.95 อ887] (3).

11. การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทสหรัฐอเมริกาต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทย ทศวรรษ 1960 และ 1990 / ผู้เขียน, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

Call number: 330.9593 อ778ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 Description: 77 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 อ778ก] (2).

12. ฮ่องกง-จีนในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

by อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Call number: 951.25 ฮ152 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 Description: 100 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.25 ฮ152] (2).

13. วิกฤตการณ์เศรษฐกิจกับการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย / ผู้เขียน, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Call number: 332.12 อ778ว (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1..Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Description: 173 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.12 อ778ว] (1).

14. ไทยกับเอเชีย : การเมือง ทุนและความมั่นคงยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = Thailand and Asia : politics, capitals and security in post-crisis era / อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

Call number: 320.9593 อ778ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 Description: 126 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 อ778ท] (2).

15. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย / ผู้เขียน, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ ... [และคนอื่นๆ].

by อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ | ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา | สถาบันเอเชียศึกษา. ศูนย์แม่โขงศึกษา.

Call number: 641.21 อ814 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา, 2559. Description: 272 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.21 อ814] (2).