Your search returned 9 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. เพศสัมพันธ์ของสตรีไทยที่สมรส : หลักฐานจากการสำรวจประชากรและการอนามัยปี พ.ศ. 2530 / นภาพร ชโยวรรณ, จอห์น โนเดล

by นภาพร ชโยวรรณ | โนเดล, จอห์น | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Call number: 306.736 น197พ (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 Description: 51 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.736 น197พ] (1).

2. ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ : ตัวอย่างประเทศไทย / นภาพร ชโยวรรณ, จอห์น โนเดล, ศิริวรรณ ศิริบุญ

by นภาพร ชโยวรรณ | โนเดล, จอห์น | ศิริวรรณ ศิริบุญ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Call number: 304.632 น197ผ (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 Description: 47 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.632 น197ผ] (3).

3. ประชากรผู้สูงอายุไทย : ลักษณะทางประชากรและสังคมจากแหล่งข้อมูลทางการ / นภาพร ชโยวรรณ, จอห์น โนเดล, ศิริวรรณ ศิริบุญ

by นภาพร ชโยวรรณ | โนเดล, จอห์น | ศิริวรรณ ศิริบุญ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Call number: 305.26 น197ป (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Description: ก-ฉ, 102 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 305.26 น197ป] (1).

4. ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร / นภาพร ชโยวรรณ, จอห์น โนเดล, ศิริวรรณ ศิริบุญ

by นภาพร ชโยวรรณ | โนเดล, จอห์น | ศิริวรรณ ศิริบุญ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Call number: 305.26 น197ค (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 Description: 32 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 น197ค] (1).

5. รายงานโครงการสำรวจสภาวะผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2538 = A report on the survey of the welfare of elderly in Thailand / โดย นภาพร ชโยวรรณ และ จอห์น โนเดล

by นภาพร ชโยวรรณ | โนเดล, จอห์น.

Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 Description: ก-ณ, 232 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

6. การอยู่อาศัย และการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผู้สูงอายุไทย / นภาพร ชโยวรรณ, จอห์น โนเดล

by นภาพร ชโยวรรณ | โนเดล, จอห์น.

Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 Description: 28 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

7. กิจกรรมทางเพศของคนสูงอายุไทย : อิทธิพลของอายุ เพศและสุขภาพ / นภาพร ชโยวรรณ, จอห์น โนเดล

by นภาพร ชโยวรรณ | โนเดล, จอห์น | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์. วิทยาลัยประชากรศาสตร์.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 Description: 41 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

8. การปฏิวัติของขนาดครอบครัวในประเทศไทย : การลดลงอย่างรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศโลกที่สาม / ผู้เขียน, จอห์น โนเดล, อภิชาติ จำรัสฤทธิ์รงค์ และ นิพนธ์ เทพวัลย์ ; ผู้แปล, นภาภรณ์ หะวานนท์

by โนเดล, จอห์น | อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ | นิพนธ์ เทพวัลย์ | นภาภรณ์ หะวานนท์.

Call number: 304.634 น931ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : รจิตา, 2530 Description: ก-ซ, 240 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.634 น931ก] (1).

9. รายงานผลการวิจัยเรื่องผลกระทบการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ของบุตรวัยผู้ใหญ่ต่อบิดามารดาผู้สูงวัย / จอห์น โนเดล ... [และคนอื่นๆ]

by โนเดล, จอห์น.

Call number: 616.9792 ร451 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 Description: ก-ญ, 141 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.9792 ร451] (1).